Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdaterade texter, ett urval

Senast uppdaterad:

Publicerad:Medibasredaktionen har sedan lanseringen 2013 följt med i vad som händer på forskningsfronten, både i Sverige och internationellt, och gör varje vecka i snitt 15–20 uppdateringar i olika texter. Redaktionen publicerar på denna sida ett urval av det som uppdateras i Medibas.

 • Migrän (2021-01-25)
  • Behandling med mindfulnessbaserad stressreduktion: 
   • Minskade inte förekomsten av huvudvärk mer än ett program med information om huvudvärk
   • Minskade handikapp, ökade livskvaliteten och medförde mindre depressiva symtom efter 36 veckor.
 • Trokanterbursit/tendinopati och gluteal bursit (2020-10-15): 
  • En RCT där stötvågsbehandling jämfördes med falsk/placebo stötvågsbehandling, visade signifikant bättre effekt av stötvågsbehandling:
   Det användes 3 sessioner med en veckas mellanrum, EFD (energy flux density) på 0,20 mJ/mm2
 • Depression (2020-08-13): 
  • En översiktsstudie (2019) fann att storleken på effekten av antidepressiva läkemedel hade tveksam betydelse för de flesta patienter
 • Typ 2-diabetes (2020-06-11):
  • Enligt riktlinjer från 2018 behöver metformin endast sättas ut vid eGFR <45 ml/min/1,73 m2 
  • Hos dessa patienter sätts metformin ut på undersökningsdagen
  • P-kreatinin ska kontrolleras tidigast två dygn efter röntgenundersökningen
  • Metformin kan sättas in 48 timmar efter genomförd undersökning vid stabil njurfunktion
  • Informationen har anpassats i patientinformationen om läkemedel vid typ-2 diabetes
 • Astma hos barn <12 år och astma hos barn ≥12 år och vuxna:
  • Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA rekommenderar i april 2020 att man ska bedöma indikationen för montelukast noggrant, överväga alternativ och informera om risken för allvarliga neuropsykiatriska biverkningar, som kan leda till suicid 
 • Järnbristanemi (2020-04-16):
  • Feces-Hb-test (ockult blod):
   • En översikt fann att sensitiviteten vid järnbristanemi (såväl immunologiska som guajakbaserade tester) är dålig: 
    • >40 % hade en blödningskälla på endoskopi trots negativt test
    • Det innebär att ett negativt test inte bör göra att man avstår från endoskopisk undersökning
    • Ett positivt prov bekräftar blödningsanemi men säger inget om blödningskällan
 • Covid-19 (2020-03-06):
  • Covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2:
   • Två virusvarianter har identifierats, en L- och en S-typ 
   • Forskarna som har publicerat artikeln tror att den mer aggressiva L-typen har utvecklats från S-typen, som är den mildare typen
   • Även om det förmodligen var S-varianten som först infekterade djur till människor, verkar det som att det är L-varianten som utlöste utbrottet i Wuhan
   • S-varianten har nu blivit den mest förekommande varianten
 • Hypotyreos (2020-02-25):
  • En stor kohortstudie på drygt 160 000 personer med hypotyreos och medianålder 58 år följdes i median 6 år avseende biverkningar i förhållande till TSH-nivå: 
   • Låga TSH-värden:
    • Det var ingen ökad risk för fragilitetsfrakturer vid låga TSH-värden (TSH <0,1 mIU/L respektive 0,1–0,4 mIU/L ) jämfört med referensvärdet 2–2,5 mIU/L
    • Låga TSH-värden verkade ha skyddande effekt på hjärtsvikt; HR 0,79 för TSH <0,1 mIU/L respektive HR 0,76 för 0.1–0,4 mIU/L, jämfört med referensvärdet 2–2,5 mIU/L
   • Höga TSH-värden:
    • TSH-värden >10 mIU/L var jämfört med värden på 2–2,5 mIU/L associerat till ökad risk för fragilitetsfrakturer (HR 1,15), ischemisk hjärtsjukdom (HR 1,18) och hjärtsvikt (HR 1,42)
   • Mortalitet:
    • Ökad mortalitet påvisades både i grupper med höga och mycket låga TSH-värden:
    • HR 1,18 vid TSH <0,1 mIU/L
    • HR 1,29 vid TSH 4–10 mIU/L
    • HR 2,21 vid TSH >10 mIU/L
 • ÅngestGeneraliserat ångestsyndrom och Paniksyndrom (2020-02-10):
  • Fysisk träning: 
   • En metaanalys (2018) påvisade effekt på ångestsymtom både vid diagnostiserade ångestsyndrom och vid förhöjda skattningar för ångest utan diagnos
   • Högre träningsintensitet verkade ge högre effekt, men resultaten begränsades av ett litet antal inkluderade studier och olika träningsregimer
 • Influensa (2020-01-20):
  • Antiviral behandling (neuraminidashämmare):
   • Äldre personer med komorbiditet verkar ha mer nytta med 2-3 dagar snabbare återhämtning jämfört med 1 dag snabbare återhämtning hos yngre och annars friska individer 
 • Riskskattning av hjärt-kärlsjukdom (2020-01-16):
  • SBU (2019) utvärderade effekten av befolkningsscreening av riskfaktorer och livsstilsförändrande samtalsstöd som prevention för hjärt- och kärlsjukdomar 
  • Dessa kan ha en eventuell gynnsam effekt på kardiovaskulära riskfaktorer:
   • Evidens om effekt på dödlighet och insjuknande saknas liksom en bedömning av kostnadseffektiviteten
   • Främst högintensiva åtgärder verkar ha effekt
 • Hypertoni (2020-01-02):
  • Intag av blodtrycksläkemedel på kvällen kan ge minskad risk för kardiovaskulär sjukdom och död, stroke, kranskärlssjukdom, intracerebral blödning, hjärtsvikt och perifer artärsjukdom:
   • En stor spansk multicenter studie (drygt 19 000 deltagare, genomsnittsålder 60,5 år med standarddeviation 13,7 år vid inklusion) resulterade i bland annat en HR på 0,55 (total dödlighet), 0,51 (stroke), 0,56 (kranskärlshändelser) och 0,58 (hjärtsvikt) utan ökad förekomst av biverkningar 
   • Studien bör tolkas med försiktighet då det finns metodologiska problem. Resultaten av kommande studier bör inväntas innan praxis ändras 
 • Outredd dyspepsi och funktionell dyspepsi (2019-12-12):
  • Trippelbehandling: 
   • Vid funktionell dyspepsi och "test and treat":
    • Protonpumpshämmare 20–40 mg (beroende på preparat) x 2 kombinerat med 2 antibiotika enligt följande:
     • Amoxicillin 1 g x 2 + klaritromycin 500 mg x 2 i en vecka
     • Vid penicillinallergi: metronidazol 400–500 mg x 2 +klaritromycin 500 mg x 2 i en vecka
    • Kontrollera alltid, oavsett eradikeringsbehandlingens effekt på symtom, H. pylori status med F-Hp eller UBT – dock tidigast 4 veckor efter avslutad kur och helst 2 veckor efter avslutad PPI behandling
   • Om patienten fortfarande är infekterad, ge andra linjens behandling:
    • Protonpumpshämmare x 2 + amoxicillin 1 g x 2 + metronidazol 400–500 mg x 2 i 2 veckor
    • Vid penicillinallergi: protonpumpshämmare x 2 + tetracyklin 100 mg x 2 + metronidazol 400–500 mg x 2 i två veckor
    • Kontrollera alltid, oavsett eradikeringsbehandlingens effekt på symtom, H. pylori status med F-Hp eller UBT – dock tidigast 4 veckor efter avslutad kur och helst 2 veckor efter avslutad PPI behandling
   • Om patienten fortfarande är infekterad och/eller har kvarstående symtom efter andra linjens behandling:
    • Gastroskopi för biopsi, odling och resistensbestämning
   • Effekt:
    • Eradikering av Hp-infektion lyckas vid första försöket i 70–90 % av fallen
 • Manlig hypogonadism och Effekter av testosteron och Djup ventrombos (2019-11-25):
  • Venös tromboembolism (djup ventromos och lungembolism):
   • Behandling med testosteron är associerat med ökad risk för venös tromboembolism , särskilt de första tre behandlingsmånaderna 
 • Demens vid Alzheimers sjukdom (2019-11-25):
  • Läkemedelbehandling mot hypertoni verkar minska risken för demens vid Alzheimers sjukdom 
 • Demens, beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD)(2019-11-25):
  • En metaanalys (2019) visade att mulitdiciplinär omsorg, massage- eller beröringsterapi och musik kombinerat med massage och beröring var bättre behandlingar än läkemedel mot agitation och aggression bland personer med demens. Inga behandlingar var dock effektiva mot verbal aggression 
 • Hepatit B, Hepatit C och Hepatocellulärt carcinom (2019-09-23):
  • Vid kronisk hepatit B eller C tycks lipofila statiner (atorvastatin, simvastatin, fluvastatin och lovastatin) signifikant minska 10-årsrisken för hepatocellulärt carcinom  
 • Malignt melanom (2019-09-19):
  • Studier har visat att antioxidanttillskott ökar metastasering av malignt melanom hos möss och den invasiva rörelseförmågan hos maligna melanomceller från människor. 
  • Det finns ännu inga studier som har undersökt vilken effekt antioxidanter i krämer har om de används på befintligt malignt melanom . Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar tillsvidare personer som har eller har haft malignt melanom att undvika hudvårdsprodukter och kosttillskott som innehåller höga halter antioxidanter. 
 • Aktinisk keratos (2019-09-11):
  • Europeiska läkemedelsmyndygheten (EMA) granskar 2019 ingenolmebutat efter att data från flera studier visat ett ökat antal fall av hudcancer. Sjukvårdspersonal rekommenderas att använda ingenolmebutat med försiktighet till patienter som tidigare har haft hudcancer. 
 • Osteoporos (2019-08-26):
  • Behandling med bisfosfonater, eller andra läkemedel, är inte associerat med minskad mortalitet 
 • Migrän (2019-08-26):
  • En Cochranerapport (2019) konkluderar att det saknas dokumentation för att psykologiska behandlingsmetoder har effekt för att förebygga anfall eller lindra förloppet av migrän bland vuxna 
 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (2019-08-05):
  • En primärvårdsstudie visade att man kan avstå från antibiotika vid en KOL-exacerbation med CRP <20 mg/mL utan sämre utfall, att man kan överväga antibiotika vid CRP 20–40 mg/mL (särskilt om purulent sputum finns) och att antibiotika sannolikt har god effekt vid CRP >40 mg/mL: 
   • En sådan strategi minskar antalet antibiotikaförskrivningar utan att man såg några negativa hälsoeffekter
 • Sår, traumatiska och kirurgiska (2019-07-17):
  • Det finns vetenskapligt stöd för att rena sår möjligen kan slutas upp till 18 timmar efter skada och upp till 24 timmar vid sårskada på huvud/hals utan att infektionsrisken ökar: 
   • Studierna är av låg kvalitet
   • Sårfaktorer och patientfaktorer som ökar risk för infektion måste bedömas
 • Riskskattning av hjärt-kärlsjukdom (2019-07-09):
  • En systematisk översikt med över 1 miljon personår visade att risken för allvarliga hjärt-kärlhändelser minskar (HR 0,89) men att risken för allvarliga blödningar ökar (HR 1,43) vid användning av ASA i primärpreventivt syfte. Författarna anger att resultaten kan användas som underlag för beslut vid samtal med patienter 
 • Knäledsartros och Höftledsartros (2019-07-03):
  • En Cochranerapport (2019) konkluderade att det verkar som om tramadol, eller tramadol kombinerat med paracetamol, inte har någon större effekt på smärta eller funktion vid artros 
 • Paniksyndrom (2019-07-03):
  • Det finns bara evidens av låg kvalitet för en möjlig korttidseffekt av bensodiazepiner jämfört med placebo vid panikångest. Långtidseffekt är inte tillräckligt studerad. 
 • Urtikaria och angioödem (2019-07-03):
  • Vid otillräcklig effekt kan dosen av given antihistamin ökas successivt till fyra gånger normaldosen fördelat på två till tre doseringstillfällen:
   • Vid köldurtikaria är ökad dosering av icke-sederande andra generationens antihistaminer effektivt och utan högre förekomst av biverkningar än vi normaldosering 
 • Icke-språkliga kognitiva symtom efter stroke (2019-07-03):
  • I uttalade fall av emotionell inkontinens kan patienten försöksvis behandlas med antidepressiva läkemedel av typen selektiva serotoninupptagshämmare:
   • Det finns studier av låg kvalitet som visar att antidepressiva kan ha effekt 
 • Hypoglykemi vid diabetes mellitus (2019-06-24):
  • Allvarlig hypoglykemi är associerat med ökad risk för kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt och stroke): 
   • En kohortstudie har funnit betydligt ökad risk för kardiovaskulära händelser och död den första månaden efter en hypoglykemiepisod
   • Den ökade risken avtar gradvis över följande 1–2 år
 • Demens vid Alzheimers sjukdom och Vaskulär demens (2019-06-07): 
  • Enligt observationsstudier verkar personer som förskrivits bensodiazepiner löpa 1,5–2 gånger ökad risk att diagnostiseras med demens upp till 10 år senare:
   • Sambandet behöver inte vara kausalt, utan skulle kunna förklaras av ökad förskrivning på grund av tidiga symtomdemens såsom oro och sömnsvårigheter
 • Stroke och TIA (2019-06-04):
  • Hos patienter som har en indikation för ASA på grund av annan hjärt-kärlsjukdom verkar inte fortsatt behandling med ASA leda till kliniskt relevant högre risk för ny intracerebral blödning. Fördelen med ASA överväger sannolikt (lägre förekomst av ischemisk stroke, lägre kardiovaskulär dödlighet) 
 • Typ 2-diabetes (2019-06-04):
  • Behandling med SGLT-2-hämmare har kopplats till en ökad förekomst av Fourniers gangrän (akut infektiös nekros av perineum och genitalier) 
 • Subklinisk hypotyreos (2019-05-23):
  • Vid normalt FT4 och TSH >10 mlE/L bör behandling erbjudas:
   • Behandling först vid TSH >20 mIE/L (med undantag för patienter som försöker bli gravida, ålder <30 år och/eller svåra symtom) har också rekommenderats 
 • Karpaltunnelsyndrom (2019-05-15):
  • En RCT (2019) visade att vid kortisoninjektion vid karpaltunnelsyndrom med måttliga besvär var en effektiv och säker behandling 
 • Glaucoma simplex (2019-05-07):
  • Det verkar finnas en association mellan ökande kolesterolnivå och ökad risk för att utveckla glaukom: 
   • Man har också sett att långtidsbehandling med statiner kan minska risken
 • Hematuri (2019-05-07):
  • I en studie på >2000 patienter fann man urinblåsecancer hos 1,2 %: 
   • Hos patienter <50 år fann man inte något fall cancer vid enbart mikroskopisk hematuri
 • Hjärtinfarkt (2019-04-08): 
  • Läkemedel med omega-3 har inte visat sig vara effektiva för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar hos personer som har haft hjärtinfarkt 
 • Restless legs (RLS)/Willis-Ekboms sjukdom (2019-03-26):
  • Den internationella IRLSSG-riktlinjen om järnbehandling mot Willis-Ekboms sjukdom från 2018 rekommenderar följande:
   • Vid transferrin <45 %, ferritin ≤75 µg/L och ingen kontraindikation mot peroral järnbehandling: 
    • Ge tablett ferrosulfat motsvarande 65 mg järn, 2x1 (+ 100 mg vitamin C) eller 1x2 (+ 200 mg vitamin C), i 12 veckor. Kontroll av s-transferrin, s-TIBC, s-ferritin och s-järn tas efter kuren och med minst 2 dagaras uppehåll från kuren
   • Vid transferrin ≥45% ges inte järnbehandling
   • Vid transferrin <45% och ferritin ≤75 µg/L där patienten inte kan behandlas med peroral järnbehandling eller om man önskar snabbare effekt övervägs parenteral järnbehandling
 • Aktinisk keratos (2019-03-26):
  • En RCT (2019), med fyra behandlingsarmar, visade att 5 % fluoruracil kräm var effektivare än 5 % imikvimod kräm, fotodynamisk behandling och ingenolmebutat gel för behandling av multipla aktiniska keratoser på huvudet 
 • Osteoporos (2019-03-05):
  • En RCT på 2 000 kvinnor, ≥65 år, med osteopeni T-score vid lårbenshalsen –1,6 ± 0,5 och mediantioårsrisk för höftfraktur 2,3 % ,visade en signifikant lägre risk för fragilitetsfraktur för patienter behandlade med 5 mg zolendronsyra var 18:e månad under 6 år (HR 0,63) jämfört med placebobehandlade kontroller. NNT för att förebygga en fraktur var 15 
 • Skada på rotatorkuffen (2019-03-05):
  • En Cochranerapport (2019) på patienter med rotatorcuffskada utan fullständig ruptur visade ingen vinst av behandling med artroskopisk dekompressionskirurgi vs. placebokirurgi 
 • Höftledsartros (2019-03-05):
  • En systematisk litteraturöversikt (2019) som inkluderar internationella data från >228 000 totala höftprotesoperationer visade att höfteprotesen håller i 25 år hos cirka 58 % av patienterna 
 • Celiaki (2019-03-05):
  • En observationsstudie bland norska barn visade ett samband mellan enterovirusinfektion i småbarnsåldern och ökad förekomst av celiaki senare i livet 
 • Axeltendinopatier (2019-02-27):
  • En översikt avråder starkt från kirurgisk behandling (subacromiell dekompression) för behandling av skuldersmärtor >3 månader (inklusive rotatorkuffsjukdomar) då ingen fördel avseende smärta, funktion, livskvalitet sågs jämfört med placebo eller andra behandlingsmetoder. Risken för frozen shoulder ökar 
 • Malignt melanom (2019-02-25):
  • Vid misstanke om melanom ska utredning ske med diagnostisk excision, teledermatoskopisk konsultation eller remiss till hudspecialist 
 • Övervikt, uppföljning efter överviktskirurgi (2019-02-06):
 • Rosacea (2019-02-06):
  • Ivermektin kräm (1 %): 1 gång dagligen i upp till fyra månader
   • Har visat sig vara mer effektiv än metronidazol 
 • Kolorektalcancer (2019-01-15):
  • Tabell som visar positivt prediktivt värde (PPV) för enskilda och parade symtom rapporterade i svensk primärvård ett år före diagnostiserad icke-metastaserad kolorektalcancer 
 • Depression (2019-01-15):
  • Kognitiv psykoterapi kan minska risken för återfall också hos patienter med återkommande okomplicerade depressioner och pågående långtidsbehandling med antidepressiva läkemedel 
 • ME/CFS/Kroniskt trötthetssyndrom (2018-12-20):
  • En SBU-rapport (2018) konkluderar att för personer som diagnostiserats enligt Kanadakriterierna saknas det underlag för att bedöma effekterna av behandlingar: 
   • De flesta studier använde äldre kriterier och därför finns det en risk för att deltagarna haft andra tillstånd, som utmattningssyndrom
   • Det går inte att avgöra om resultaten är överförbara till personer som diagnostiserats enligt Kanadakriterierna
   • Ett fåtal studier, huvudsakligen om läkemedelseffekter, har använt Kanadakriterierna. Ingen av dem kunde påvisa att utmattningen minskade jämfört med en kontrollgrupp
 • Atopiskt eksem (2018-12-20):
  • En metaanalys (2018) på 39 RCT:er med patienter från 1–55 år visade att probiotika ger ingen eller liten effekt vid atopiskt eksem. Man kan inte utesluta att undergrupper av patienter, såsom vid atopi och matallergi, kan ha effekt av probiotika. 
 • D-vitaminbrist (2018-12-04): 
  • Följande riskgrupper rekommenderas D-vitamintillskott av Livsmedelsverket:
   • Alla barn <2 år (10 µg/dag):
    • Vissa barn behöver fortsätta med tillskott även efter 2 års ålder. Det gäller barn som har mörk hudfärg, barn som inte vistas utomhus, barn som inte får D-vitamin berikade livsmedel och barn som inte äter fisk
   • Barn och vuxna som inte äter fisk och/eller D-vitaminberikade produkter (10 µg/dag):
    • Särskilt viktigt under vinterhalvåret, uppehåll kan göras maj–augusti, men det går bra att ta tillskott hela året
   • Barn och vuxna med mycket begränsad solexponering (10 µg/dag om man äter fisk och D-vitaminberikade produkter, annars 20 µg/dag):
    • För att bilda D-vitamin motsvarande 5–10 µg per dag räcker det i juni och juli att vara ute barärmad 15 minuter 2–3 gånger/vecka.
   • Personer som är äldre än 75 år (20 µg/dag)
 • Plantarfasciit (2018-11-22):
  • Perkutan elektrolysbehandling:
   • En RCT visade att perkutan elektrolysbehandling till patienter med kroniska hälsmärtor minskade smärtorna och förbättrade funktionen upp till 24 veckor efter behandlingen 
 • Migrän (2018-11-13):
  • I juli 2018 godkändes erenumab som läkemedelsprofylax vid >4 migränanfall/månad bland vuxna: 
   • Erenumab är en human monoklonal antikropp som blockerar CGRP (calcitonin gene-related peptide)-receptorn. Därmed antas den CGRP-inducerade kärldilatationen och den neurogena inflammationen förhindras 
 • Blindtarmsinflammation (2018-11-13):
  • En observationsstudie visade att fem-års risken för sent recidiv efter antibiotikabehandling av akut okomplicerad appendicit var 39 % 
 • Hypotyreos, subklinisk (2018-10-16):
  • En metaanalys (2018) konkluderar att bland icke-gravida vuxna var behandling med tyroideahormon inte associerad med förbättring av generell livskvalitet och sköldkörtelrelaterade symtom vid subklinisk hypotyreos : 
   • Subklinisk hypotyreos definierades som TSH-nivå över referensvärdet och FT4 inom referensvärdet, genomsnittliga TSH-värden i metaanalysen var 4,4–12,8 mIU/L. Två av sammanlagt 21 studier hade genomsnittligt TSH-värde på >10 mIU/L
 • Akut cystit hos kvinnor (2018-10-11):
  • En RCT visade att bland friska premenopausala kvinnor med recidiverande cystit och som dagligen drack <1,5L vätska, minskade antalet cystiter det följande året bland dem som drack 1,5 L vatten extra dagligen jämfört med kontrollgruppen (medeltal 1,7 vs. 3,2 cystiter/år) 
 • Dynamisk spirometri (2018-10-10):
  • Patienten bör undvika koffeinhaltiga drycker, rökning och kraftig fysisk ansträngning 4 timmar innan undersökningen:
   • Koffein liknar teofyllin och verkar milt bronkdilaterande upp till 4 timmar efter intag 
 • Testikelcancer (2018-10-03):
  • En journalstudie i primärvård i Storbrittanien över män i ådrarna 17–49 år påvisade högsta prediktiva värden (PPV) för knöl i testikeln+svullen testikel (PPV 17 %), knöl i testikeln+smärta i testikel (PPV 10 %), knöl i testikeln+buksmärta (PPV 6 %) och svullen testikel+buksmärta (PPV 6 %). 
 • Candidavaginit (2018-10-03):
  • En Cochranerapport (2017) konkluderade att probiotika i tabletter eller pessar använda tillsammans med antimykotika möjligen kan öka behandlingseffekten och minska antalet återfall under den första månaden jämfört med sedvanlig behandling. Kvaliteten på inkluderade studier var dock låg till mycket låg 
 • Epilepsi (2018-10-03):
  • Uppdaterad text: Valproat innebär risker för fostret och är därför kontraindicerat vid graviditetet samt också för fertila flickor och kvinnor såvida inte åtgärder i ett särskilt program följs 
 • Primär dysmenorré (2018-09-12):
  • Fysisk aktivitet kan minska smärtans intensitet och duration vid primär dysmenorré , men det saknas solid vetenskaplig dokumentation 
 • Hypertoni (2018-09-12):
  • I en större prospektiv studie (2018) fann man ökad risk för kardiovaskulär sjukdom och stroke endast när det genomsnittliga intaget av koksalt var >5 gram/dag (i en population utan manifest kardiovaskulär sjukdom) 
 • Kolorektal cancer (2018-09-11):
  • Att hålla en hälsosam vikt (BMI 23–30 i denna studie), vara fysiskt aktiv och ha en kost rik på grönsaker, frukt och fullkorn kan minska risken för död under de första sju åren efter diagnostiserad kolorektalcancer med lymfkörtelmetastaser 
 • Alkohol, överkonsumtion och Alkoholberoende (2018-09-03):
  • Under drygt åtta standardglas alkohol i veckan – och mindre än fyra vid ett tillfälle – innebär en låg risk för skador både för kvinnor och män 
  • Rapporterat alkoholintag vid 40 års ålder associerat till livslängd: 
   • 100–200 g alkohol/vecka var associerad till 6 månader kortare livslängd, jämfört med dem som rapporterat intag av <100 g alkohol i veckan
   • 200–350 g alkohol/vecka var associerad till 1–2 år kortare livslängd, jämfört med dem som rapporterat intag av <100 g alkohol i veck
   • >350 gram i veckan var associerad till 4–5 år kortare livslängd, jämfört med dem som rapporterat intag av <100 g alkohol i veckan
 • Migrän (2018-08-29):
  • Sannolik migrän: 
   • Migränliknande attacker som saknar en av de symtom eller kännetecken som krävs för att uppfylla alla kriterier för en typ eller subtyp av migrän och inte uppfyller kriterier för annan huvudvärkstörning
 • Endometrios (2018-08-20):
  • En SBU-rapport (2018) konkluderar att fler kvinnor med endometrios troligen skulle bli gravida vid fertilitets­behandling med ultralång förbehandling med GnRH-agonist, jämfört med kort förbehandling 
 • Psoriasis (2018-08-20):
  • En SBU-rapport (2018) konkluderar att det saknas tillräckligt välgjorda behandlingsstudier för att avgöra effekten av ljusbehandling och effekten av de syntetiska läkemedlen acitretin, ciklosporin och fumarsyra på medelsvår och svår psoriasis, men att det finns långvarig klinisk erfarenhet av att använda de behandlingarna 
  • En SBU-rapport (2018) konkluderar att en hög andel av personer som behandlas med för psoriasis godkända biologiska läkemedel uppnår en betydelsefull förbättring av psoriasis i huden efter 3–4 månaders behandling 
 • Hjärtinfarkt (2018-08-15): 
  • I en stor metaanalys (2018) hittade man viss evidens att folsyra och B-vitaminkomplex kan ha förebyggande effekt på total kardiovaskulär dödlighet (folsyra) och stroke (folsyra och B-vitaminkomplex), däremot såg man ingen effekt av multivaminer, C-vitamin, D-vitamin, betakaroten, kalcium eller selen 
 • Tuberkulos, BCG (2018-07-24):
  • En metaanalys (2018) tyder på att BCG-vaccin även kan ha skyddande effekt mot infektioner med icke-tuberkulösa mykobakterier 
 • Mycoplasma genitalium (2018-07-24):
  • I en studie från USA på kvinnor (15–25 år) med hög risk för sexuellt överförbara sjukdomar och asymtomatisk bakteriell vaginos påvisades M genitalium hos 21 % 
 • Nationella rekommendationer, Socialstyrelsen, samt ett flertal texter om levnadsvanor och hjärt-kärlsjukdom (2018-07-23):
 • Herpes genitalis (2018-07-19):
  • En Cochranerapport (2016) konkluderar att perorala antivirala medel som aciklovir eller valaciklovir kan minska symtomdurationen vid den första episoden av genital herpes, men dokumentationen är av låg kvalitet 
 • Spädbarnskolik (2018-07-12):
  • En metaanalys (2018) visade att det inte fanns någon kliniskt signifikant skillnad mellan spädbarn som fick akupunktur och kontroller 
 • Rökavvänjning (2018-07-12):
  • En Cochranerapport (2018) konkluderade att evidens av hög kvalitet visar att nikotinersättningspreparat ökar andelen som lyckas med rökavväjning med 50–60 % 
 • Depression (2018-07-12):
  • Transkraniell magnetstimulering(TMS):
   • En studie på amerikanska veteraner med behandlingsresistent svår depression visade remisson bland 39 % av alla deltagare, men det var ingen skillnad på effekten mellan TMS och sham-behandling 
 • Depression hos barn och unga (2018-06-26):
  • Andel flickor (10–17 år) som vårdades i sluten- eller öppenvård på grund av depression fördubblades i Sverige under perioden 2008 till 2016 
 • Aortaaneurysm (2018-06-26):
  • En svensk registerstudie visade att screening av 65-åriga män medförde att 2 dödsfall på grund av bukaortaaneurysm kunde undvikas bland 10 000 screenade 
  • Samma studie visade att uppskattningsvis 49 av 10 000 screenade män blev överdiagnostiserade och att 19 av dessa genomgick operation i onödan
 • Grupp A-streptokockinfektion (GAS) i hud, mjukdelar och blod (2018-06-20):
  • Uppdaterad information om behandling av intertriginös streptokockdermatit/"stjärtfluss" enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård  
 • Typ 2-diabetes (2018-06-20):
  • I en systematisk översikt och metaanalys (2018) rankades SGLT-2-hämmare bäst för reducering av hjärt-kärldödlighet, följt av GLP-1-agonister. DPP-4-hämmare var inte associerade med lägre mortalitet 
 • Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) (2018-05-10):
  • En Cochranerrapport (2018) konkluderar att letrozol verkar öka antal levande födda och graviditetsfrekvens jämfört med klomifen bland subfertila kvinnor med PCOS 
 • Venösa bensår (2018-05-10):
  • Tidig endovaskulär kirurgi (inom två veckor) av ytliga venreflux och kompressionsbehandling påskyndade sårläkningen (56 vs 82 dagar) jämfört med enbart kompressionsbehandling 
 • Torra ögon (2018-04-26):
  • Omega-3-tillskott?
   • Har visat effekt i enstaka mindre studier, men en placebokontrollerad RCT med 499 patienter som behandlades under ett år, visade ingen signifikant skillnad mellan omega-3 kapslar och placebo (olivolja-tillskott) vad gäller grad av torra ögon 
 • Hjärtinfarkt (2018-04-05):
  • En metaanalys (2018) visade att syrgasinhalation inte minskade mortaliteten inom 30 dagar bland patienter med misstänkt eller fastställd hjärtinfarkt 
 • Plantarfasciit (2018-04-10):
  • Prefabricerade eller specialtillverkade ortoser har sannolikt ingen effekt 
 • Hypertriglyceridemi (2018-04-05):
  • En metaanalys (2018) med 77 000 individer ger inget stöd för att 1 g fiskolja/dag under i snitt 4,4 år minskar kardiovaskulära händelser hos högriskpatienter 
 • Reumatoid artrit (2018-03-29):
  • Måltid med fisk två eller flera gånger per vecka som tillägg till icke biologiska DMARDs, medförde signifikant minskning av DAS28-CRP-skattning – det vill säga minskad inflammation 
 • Karpaltunnelsyndrom (2018-03-29):
  • Ett par små RCTer talar för att radial extrakorporal stötvågsbehandling, "radial extracorporal shockwave therapy" (rESWT) minskar smärta och förbättrar funktion vid karpaltunnelsyndrom 
 • Höftimpingement (2018-03-27):
  • En stor andel av patienter som behandlas med artroskopi mot höftimpingement återupptar idrottsaktiviteter. Ingreppet leder sällan komplikationer eller reoperationer 
 • Demens vid Alzheimers sjukdom (2018-03-22):
  • Personer med bra kondition i medelåldern har, jämfört med personer med sämre kondition, lägre risk för att få demens (av alla slag) senare i livet enligt ett par kohortstudier 
 • Clostridium difficile-infektion (2018-03-21):
  • Differentialdiagnoser:
   • Infektion med Clostridium innocuum: 
    • Ger symtom som liknar dem vid C. difficile, men negativt toxintest
    • Resistent mot vankomycin
 • Malignt melanom (2018-03-20):
  • En metaanalys på observationsstudier visade att 71 % av maligna melanom kom i nya nevi och 29 % i tidigare nevi 
 • Multipel skleros (2018-03-13):
  • EMA har i mars 2018 rekommenderat omedelbar återkallelse och indragning av daclizumab, efter tolv rapporter om allvarlig hjärninflammation, varav tre fall med dödlig utgång. Inga fall har rapporterats i Sverige: 
   • En preliminär granskning av tillgängliga data indikerar att immunreaktioner som observerats i de rapporterade fallen kan kopplas till användning av daclizumab. Daclizumab kan också kopplas till allvarliga immunreaktioner som påverkar flera andra organ, inklusive svåra skador på levern
   • EMA rekommenderar omedelbar återkallelse av läkemedlets marknadsföringstillstånd och en indragning av batcher från apotek och sjukhus
   • Förskrivare bör omedelbart kontakta patienter som får daclizumab för att avbryta behandlingen och överväga alternativ. Patienter ska följas upp minst sex månader efter avbruten behandling
 • Mani och bipolär sjukdom (2018-03-13):
  • En finsk registerstudie visade att litium var det mest effektiva läkemedlet för att förebygga återinläggning på sjukhus: 
   • Quetiapin, som var det mest använda antipsykotiska läkemedlet, hade bara liten effekt
   • Långtidsverkande injektioner med antipsykotika var mer effektiva än motsvarande perorala läkemedel
 • Multipel skleros (2018-03-07):
  • Tillägg: En retrospektiv studien med 494 patienter diagnostiserade i Västerbotten (81 %) eller Stockholm (18 %) mellan januari 2012 och oktober 2015 ger stöd för att rituximab medför en högre chans att uppnå behandlingsmålen än interferoner, glatirameracetat, dimetylfumarat, fingolimod eller natalizumab: 
   • Jämfört med rituximab hade samtliga för MS godkända terapier inkluderade i analysen signifikant högre avbrottsfrekvens
   • Förekomsten av kliniska skov och/eller neuroradiologisk sjukdomsaktivitet var signifikant lägre för rituximab jämfört med interferoner, glatirameracetat och dimetylfumarat och visade en tendens till lägre skovtakt även jämfört med natalizumab
   • Rituximab klarade sig bättre än samtliga andra läkemedel avseende läkemedelsavbrott och hade bättre klinisk effekt än interferoner, glatirameracetat och dimetylfumarat
   • Då det inte rör sig om en randomiserad studie bör resultaten tolkas med försiktighet
 • Plantarfasciit (2018-03-06):
  • Myofascial triggerpunktsbehandling och självsträckning av vadmuskulatur och plantarfascian har visat positiva effekter i form av förbättrad funktion och mindre smärta, se instruktion i refererad artikel  
  • Samtidig sträckning av akilles- och plantarfascian ger bättre smärtlindring än sträckning av enbart akillessenan 
 • Fettleversjukdom, inte alkoholrelaterad (2018-02-28):
 • Depression (2018-02-23):
  • PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9): 
   • PHQ-9 har begränsat vetenskapligt stöd för god känslighet och träffsäkerhet när det gäller screening av depression i primärvård
   • Det går det inte att bedöma om PHQ-9 är tillförlitligt för screening av depression inom kroppslig eller psykiatrisk specialistvård eftersom det finns för få studier
   • Det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för att PHQ-9 är känsligt för förändring av sjukdomstillståndet. Formuläret kan därför även användas för att följa effekter av behandling
 • Lungemboli och Djup ventrombos (2018-02-13):

Kliniska situationer där antidot mot dabigatran kan vara indicerat 

Större ingrepp eller hög blödningsrisk om <48 timmar efter sista dosen dabigatran

Mindre ingrepp med låg blödningsrisk om <24 timmar efter sista dosen dabigatran

Spinal, epidural och regional anestesi om <48 timmar efter sista dosen dabigatran

Lumbalpunktion om <24 timmar efter sista dosen dabigatran

Vid indikation för trombolys vid stroke <12 timmar efter sista dosen dabigatran

Vid omhändertagande av traumapatienter med misstänkt eller bekräftad blödning

Cirkulatoriskt instabila patienter med allvarlig blödning som inte snabbt kan stabiliseras eller där blödningen inte snabbt kan stoppas

Cirkulatoriskt stabila patienter med allvarlig blödning där blödningen inte snabbt kan stoppas

 • Depression (2018-02-12):
  • En svensk studie visade att patienter som behandlades för depression vid vårdcentraler som erbjöd vårdsamordnare hade högre frekvens av tillfrisknande (61 % vs. 47 %) efter sex månader och återgång i arbete efter tre månader. Patienterna fortsatte också i högre grad med antidepressiva läkemedel 
 • Övervikt (2018-02-06):
  • Gastrisk sleeve:
   • En metaanalys (2014) visade att gastrisk sleeve är lika effektiv som gastrisk bypass, och mer effektiv än gastrisk banding, vad gäller viktminskning 
   • Laparoskopisk operation där 80–85 % av magsäcken tas bort så att den resterande magsäcken får formen av ett rör eller en ärm – därav namnet "sleeve"
   • Operationen är något enklare att genomföra än gastrisk bypass. Risken för komplikationer efter operationen är ungefär lika stor som vid gastrisk bypass när operationen utfös av erfarna kirurger:
   • Metoden leder inte till lindring av refluxbesvär, och kan dessutom förvärra reflux 
   • Efter operation med gastrisk sleeve kan man förlora cirka 50–80 % av övervikten inom ett år:
   • Viknedgången anses bero på snabbare frisättning av mättnadshormoner från duodenum orsakad av snabbare magsäckstömning samt möjligen också minskad produktion av hungerhormonet ghrelin till följd av att ghrelinproducerande celler i magsäcken tas bort 
 • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) (2018-02-06):
  • Protonpumpshämmare:
   • Biverkningar:
   • En systematisk översikt (2016) med 17 observationsstudier och 8 RCT visade att användning av protonpumpshämmare var associerat till ökad risk för: 
    • Samhällsförvärvad pneumoni (NNH 333)
    • Clostridium difficile-infektion (NNH 1 924)
    • Frakturer (NNH 644)
   • Observationsstudier av två olika kohorter fann ökad risk för kronisk njursvikt vid behandling med protonpumpshämmare (HR 1,50 respektive 1,17) 
   • En stor observationsstudie över patiener med GERD som behandlades med protonpumpshämmare visade ökad risk för hjärtinfarkt (oddskvot 1,16) och en dubblerad risk för kardiovaskulär död jämfört med kontroller, medan de som tagit H2-blockerare inte hade någon ökad risk för hjärtinfarkt 
 • Hiv och aids(2018-01-30):
  • Uppdaterad information: 
   • Incidens:
    • 2010–2016 har antalet diagnostiserade i Sverige legat stabilt runt cirka 450 per år
    • Under 2016 diagnostiserades 430 personer i Sverige med hiv, varav 62 % män
    • Endast 67 (16 %) av dessa uppgav Sverige som smittland
   • Prevalens:
    • Prevalensen av hiv-infektion i Sverige är 74 per 100 000 invånare, det vill säga cirka 0,07 %, och i Sverige lever idag (2017) cirka 7 000 personer med en känd hiv-diagnos
   • Smittsätt bland rapporterade nya fall under 2016:
    • Smittade i Sverige:
     • Män som har sex med män: 35
     • Sprutmissbruk: 9
     • Heterosexuellt: 20
    • Smittade utanför Sverige (varav cirka 80 % också födda i annat land än Sverige):
     • Heterosexuellt: 200
     • Män som har sex med män: 135
     • Sprutmissbruk: 26
     • Mor till barn: 11
  • Uppdaterad information: 
   • Prevalens internationellt:
    • År 2016 levde cirka 37 miljoner människor med hiv-infektion:
     • Av dessa var cirka 2,1 miljoner barn under 15 år
     • Något fler kvinnor än män lever med hiv-infektion
   • Mortalitet:
    • Under 2016 avled cirka en miljon människor i aids
    • 2016 uppskattades att cirka 120 000 av de som dog i aids var barn <15 år
 • Självmord- och självmordsförsök (2018-01-30):
  • Uppdaterad information: Incidens: 
   • Under 2016 klassificerades totalt runt 1 130 av alla dödsfall i Sverige som självmord. Ytterligare 340 personer dog av skadehändelser där avsikten inte kunnat fastställas. Ibland inkluderas även dessa i statistiken över självmord
   • Antalet självmord per 100 000 invånare:
    • Män: Nästan 16 under 2016 jämfört med nästan 26 under 1987
    • Kvinnor: Drygt 7 under 2016 jämfört med nästan 11 under 1987
 • Rotatorcuffskada (2018-01-19):
  • En systematisk översikt från 2017 (inkluderande tre studier) visade en statistisk, men inte klinisk signifikant , förbättring bland patienter som behandlades med operation jämfört med konservativ behandling 
 • Osteoporos (2018-01-19):
  • Teriparatid:
   • En industrifinansierad, dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie visade att postmenopausala kvinnor med svår osteoporos hade signifikant lägre frakturrisk under två års behandling med teriparatid jämfört med risedronat 
   • Ges som daglig subkutan injektion i maximalt två år
   • Teriparatid är mycket kostsamt men kan vara av värde för ett fåtal svårbehandlade patienter som i så fall bör bedömas för sådan behandling av osteoporosspecialist: 
    • Subventioneras endast för som mest 18 månaders behandling och enbart vid behandling av begränsade grupper av patienter (se FASS )
 • Mässling (2018-01-18): 
  • Under december 2017 och januari 2018 pågår ett utbrott i Göteborg. Antalet insjuknade personer är 2018-01-18 uppe i 28 fall 
  • Osäker immunitet i gruppen födda 1960–1980 om de inte säkert vet att de haft mässling eller fått två doser vaccin:
   • 1960–1969 – Nästan alla har haft mässling:
    • Personer födda i slutet av 1960-talet kan ha erbjudits vaccination i förskoleåldern om de inte redan hade haft mässling
   • 1970–1974 – Många har haft mässling:
    • En del har vaccinerats med mässlingsvaccin under andra levnadsåret. De flesta har vaccinerats med en dos MPR-vaccin i skolan. Majoriteten har alltså fått minst en dos vaccin mot mässling
   • 1975–1980 – En avtagande andel har haft mässling:
    • Nästan alla har vaccinerats med mässlingsvaccin under andra levnadsåret. De flesta har även vaccinerats med en dos MPR-vaccin i skolan. Majoriteten har alltså fått två doser vaccin mot mässling
 • Heshet (2018-01-17):
  • Presbylarynx:
   • Åldersrelaterade fysiologiska förändringar såsom vävnadsatrofi, minskad muskelfibermassa, ökad fettinfiltration och minskad respiratorisk kraft som kan ändra röstkvalitet, tonhöjd och rösstyrka 
   • Vanlig orsak till heshet hos personer >60 år
 • Influensa (2018-01-17):
  • Varje år beräknas mellan 291 000 och 646 000 människor i världen dö av influensarelaterade sjukdomar i luftvägarna 
 • IBS (2018-01-09):
  • Diagnostiska kriterier enligt Rome IV: 
   • Återkommande buksmärta, under minst en dag per vecka de tre senaste månaderna som har minst två av tre kännetecken:
    • (1) Relaterad till tarmtömning
    • (2) Förändrad tarmtömningsfrekvens
    • (3) Förändrad avföringskonsistens
   • Symtomdebut >6 månader före diagnos
 • Rökning (2018-01-09):
  • Även personer som bara röker då och då, till exempel feströkare, har en 38 % ökad dödlighet efter 14 år jämfört med personer som aldrig rökt (NNH 49) enligt en norsk befolkningsstudie där medelåldern var cirka 60 år. 
 • Huvudvärk (2018-01-09):
  • Spontan intrakraniell hypotension : 
   • Typiskt är nytillkommen daglig huvudvärk som förvärras i stående.
   • Högst incidens vid cirka 40 års ålder, men kan drabba i alla åldrar.
   • Internationella diagnoskriterier:
    • Diffus och/eller dov huvudvärk som förvärras inom 15 minuter i sittande eller stående samt minst ett av följande tecken:
     • Nackstelhet
     • Tinnitus
     • Nedsatt hörsel (hypoakusi)
     • Fotofobi
     • Illamående
    • Minst ett av följande:
     • Tecken på likvorläckage vid MRT
     • Tecken på likvorläckage vid DT-myelografi
     • Öppningstryck i likvor <6 cm H2O
    • Ingen anamnes på durapunktion eller annan orsak till likvorfistel.
    • Huvudvärken upphör inom 72 timmar efter injektion av autolog blod

Källor

Referenser

 1. Wells RE, O`Connell N, Pierce CR, et al. Effectiveness of Mindfulness Meditation vs Headache Education for Adults With Migraine: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2020. PMID: 33315046PubMed  

 2. Ramon S, Russo S, Santoboni F, et al. Focused Shockwave Treatment for Greater Trochanteric Pain Syndrome: A Multicenter, Randomized, Controlled Clinical Trial. J Bone Joint Surg Am. 2020; 102:1305-11. PMID: 32769596PubMed  

 3. Jakobsen JC, Gluud C, Kirsch I. Should antidepressants be used for major depressive disorder?. BMJ Evid Based Med. 2020;25(4):130. PMID: 31554608PubMed  

 4. Svensk Förening för Medicinsk Radiologi. Kontrastmedelsrekommendationer. Rekommendationer metformin. 2018-05-07 (Hämtad 2020-06-11).www.sfmr.se  

 5. FDA. FDA requires Boxed Warning about serious mental health side effects for asthma and allergy drug montelukast (Singulair); advises restricting use for allergic rhinitis. 2020-04-03 (Hämtad 2020-04-30).www.fda.gov  

 6. Lee MW, Pourmoraday JS, Laine L. Use of Fecal Occult Blood Testing as a Diagnostic Tool for Clinical Indications: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Gastroenterol 2020; Jan 10: Epub. pmid:31972617PubMed  

 7. Tang X, Wu C, Li X. On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2. National Science Review 2020; nwaa036: Epub. doi:10.1093/nsr/nwaa036DOI  

 8. Thayakaran R, Adderley NJ, Sainsbury C, et al. Thyroid replacement therapy, thyroid stimulating hormone concentrations, and long term health outcomes in patients with hypothyroidism: longitudinal study. BMJ. 2019;366:l4892. Published 2019 Sep 3. PMID: 31481394PubMed  

 9. Aylett E, Small N, Bower P. Exercise in the treatment of clinical anxiety in general practice - a systematic review and meta-analysis. BMC Health Serv Res. 2018; 18:559. PMID: 30012142PubMed  

 10. Butler CC, van der Velden AW, Bongard E, et al. Oseltamivir plus usual care versus usual care for influenza-like illness in primary care: an open-label, pragmatic, randomised controlled trial. Lancet. 2019. PMID: 31839279PubMed  

 11. SBU. Befolkningsscreening av riskfaktorer och livsstilsförändrande samtalsstöd som prevention för hjärt- och kärlsjukdomar. 2019-12-20 (Hämtad 2020-01-16).www.sbu.se  

 12. Hermida RC, Crespo JJ, Domínguez-Sardiña M, et al. Bedtime hypertension treatment improves cardiovascular risk reduction: the Hygia Chronotherapy Trial. Eur Heart J. 2019. pii:ehz754. E-publ ahead of print. PMID:31641769.PubMed  

 13. Brunström M, Svensson P. Blodtryckssänkande till natten – komplement men inte praxis Metodologiska problem i Hygia-studien gör att fler resultat bör inväntas innan ordinationen ändras. Lakartidningen.se 2019-12-23www.lakartidningen.se  

 14. Outredd dyspepsi, okomplicerade duodenal- och ventrikelsår samt funktionell dyspepsi (2019). Nationellt vårdprogram från SGF och SFAM genom Agreus L, Lööf L, Simren M, Ekesbo R, Seensalu R, Ehnberg A, Engstrand L, Staël von Holstein C.www.svenskgastroenterologi.se  

 15. Walker RF, Zakai NA, MacLehose RF, et al. Association of Testosterone Therapy With Risk of Venous Thromboembolism Among Men With and Without Hypogonadism. JAMA Intern Med 2019. pmid:31710339.www.ncbi.nlm.nih.gov  

 16. Ding J, Davis-Plourde KL, Sedaghat S, et al. Antihypertensive medications and risk for incident dementia and Alzheimer's disease: a meta-analysis of individual participant data from prospective cohort studies. Lancet neurol 2019. PMID: 31706889PubMed  

 17. Watt JA, Goodarzi Z, Veroniki AA, et al. Comparative Efficacy of Interventions for Aggressive and Agitated Behaviors in Dementia: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Ann Intern Med 2019; 171: 633-42. pmid:31610547.www.ncbi.nlm.nih.gov  

 18. Simon TG, Duberg AS, Aleman S et al. Lipophilic Statins and Risk for Hepatocellular Carcinoma and Death in Patients With Chronic Viral Hepatitis: Results From a Nationwide Swedish Population. Ann Intern Med. 2019 Sep 3;171(5):318-327. PMID: 31426090PubMed  

 19. Rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2017. Rapport 2018:14.www.stralsakerhetsmyndigheten.se  

 20. Granskning av ökad risk för hudcancer med Picato. Nyhet från Läkemedelsverket, hämtad 2019-09-11

 21. Cummings SR, Lui L-Y, Eastell R, Allen IE. Association Between Drug Treatments for Patients With Osteoporosis and Overall Mortality Rates A Meta-analysis. JAMA Intern Med 2019. pmid:31424486PubMed  

 22. Sharpe L, Dudeney J, Williams ACC, et al. Psychological therapies for the prevention of migraine in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jul 2;7:CD012295. doi: 10.1002/14651858.CD012295.pub2.www.cochranelibrary.com  

 23. Butler CC, Gillespie D, White P, et al. C-Reactive Protein Testing to Guide Antibiotic Prescribing for COPD Exacerbations. N Engl J Med 2019; 381: 111-20. pmid:31291514PubMed  

 24. Forsch RT, Little SH, Williams C. Laceration Repair: A Practical Approach. Am Fam Phys 2017; 95: 628-36. pmid:28671402PubMed  

 25. Zheng SL, Roddick AJ. Association of Aspirin Use for Primary Prevention With Cardiovascular Events and Bleeding Events A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2019; 321: 277-87. pmid:30667501PubMed  

 26. Toupin April K, Bisaillon J, Welch V, et al. Tramadol for osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 5. Art. No.: CD005522. DOI: 10.1002/14651858.CD005522.pub3www.cochranelibrary.com  

 27. Breilmann J, Girlanda F, Guaiana G et al. Benzodiazepines versus placebo for panic disorder in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 3. Art. No.: CD010677. DOI: 10.1002/14651858.CD010677.pub2www.cochranelibrary.com  

 28. Kulthanan K, Hunnangkul S, Tuchinda P et al. Treatments of cold urticaria: A systematic review. J Allergy Clin Immunol 2019; 143: 1311-31. pmid:30776418PubMed  

 29. Allida S, Patel K, House A, Hackett ML. Pharmaceutical interventions for emotionalism after stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 3. Art. No.: CD003690. DOI: 10.1002/14651858.CD003690.pub4www.cochranelibrary.com  

 30. Lo SC, Yang YS, Kornelius E, et al. Early cardiovascular risk and all-cause mortality following an incident of severe hypoglycaemia: A population-based cohort study. Diabetes Obes Metab. 2019. PMID: 30972910PubMed  

 31. Bensodiazepiner och risk för demens. Janusinfo, Region Stockholm 2019.janusinfo.se  

 32. RESTART Collaboration. Effects of antiplatelet therapy after stroke due to intracerebral haemorrhage (RESTART): a randomised, open-label trial. Lancet 2019. Epub ahead of print. PMID:31128924.PubMed  

 33. Bersoff-Matcha SJ, Chamberlain C, Cao C, et al. Fournier Gangrene Associated With Sodium–Glucose Cotransporter-2 Inhibitors: A Review of Spontaneous Postmarketing Cases. Ann Intern Med 2019. pmid:31060053PubMed  

 34. Bekkering GE, Agoritsas T, Lytvyn L et al. Thyroid hormones treatment for subclinical hypothyroidism: a clinical practice guideline. BMJ. 2019 May 14;365:l2006. PMID: 31088853PubMed  

 35. Karimzadeh A, Bagheri S, Raeissadat SA, et al. The comparison of the effectiveness between different doses of local methylprednisolone injection versus triamcinolone in Carpal Tunnel Syndrome: a double-blind clinical trial. J Pain Res. 2019; 12: 579-84. PMID: 30787634PubMed  

 36. Kang JH, Boumenna T, Stein JD, et al. Association of Statin Use and High Serum Cholesterol Levels With Risk of Primary Open-Angle Glaucoma. JAMA Ophtalmlol 2019. pmid:31046067PubMed  

 37. Gonzales AN, Lipsky MJ, Li G, et al. The Prevalence of Bladder Cancer During Cystoscopy for Asymptomatic Microscopic Hematuria. Urology 2019; 126: 34-8. pmid:PMID: 30677457PubMed  

 38. Läkemedelsverket. Läkemedel med omega-3 inte effektiva för att förebygga hjärtsjukdom. 2019-03-29 (hämtad 2019-04-08).lakemedelsverket.se  

 39. Allen RP, Picchietti DL, Auerbach M, et al. Evidence-based and consensus clinical practice guidelines for the iron treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease in adults and children: an IRLSSG task force report. Sleep Med 2018; 41: 27-44. pmid:29425576PubMed  

 40. Jansen MHE, Kessels JPHM, Nelemans PJ et al. Randomized Trial of Four Treatment Approaches for Actinic Keratosis. N Engl J Med 2019; 380: 935-46. pmid:30855743PubMed  

 41. Reid IR, Horne AM, Mihov B et al. Fracture Prevention with Zoledronate in Older Women with Osteopenia. N Engl J Med. 2018 Dec 20;379(25):2407-2416. PMID: 30575489PubMed  

 42. Karjalainen TV, Jain NB, Page CM, et al. Subacromial decompression surgery for rotator cuff disease. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 17;1:CD005619. doi:10.1002/14651858.CD005619.pub3.The Cochrane Library  

 43. Evans JT, Evans JP, Walker RW, et al. How long does a hip replacement last? A systematic review and meta-analysis of case series and national registry reports with more than 15 years of follow-up. Lancet 2019; 393: 647-654. pmid:30782340PubMed  

 44. Kahrs CR, Chuda K, Tapia G, et al. Enterovirus as trigger of coeliac disease: nested case-control study within prospective birth cohort. BMJ 2019; 364: I231. pmid:30760441PubMed  

 45. Vandvik PO, Lähdeoja T, Ardem C, et al. Subacromial decompression surgery for adults with shoulder pain: a clinical practice guideline. BMJ 2019; 364: l294. pmid:30728120.www.ncbi.nlm.nih.gov  

 46. Malignt melanom. Nationellt vårdprogram 2017, RCCwww.cancercentrum.se  

 47. Taieb A, Khemis A, Ruzicka T, et al. Maintenance of remission following successful treatment of papulopustular rosacea with ivermectin 1% cream vs. metronidazole 0.75% cream: 36-week extension of the ATTRACT randomized study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 May;30(5):829-36. PMID: 26691278PubMed  

 48. van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Carter B et al. Interventions for rosacea: abridged updated Cochrane systematic review including GRADE assessments.. Br J D 2015; 173 (3): 651-62. pmid:26099423PubMed  

 49. Ewing M, Naredi P, Zhang C, Månsson J. Identification of patients with non-metastatic colorectal cancer in primary care: a case-control study. Br J Gen Pract. 2016 Dec;66(653):e880-e886. PMID: 27821670PubMed  

 50. Bockting CLH, Klein NS, Elgersma HJ, et al. Effectiveness of preventive cognitive therapy while tapering antidepressants versus their combination in prevention of depressive relapse or recurrence (DRD study): a three-group, multicenter randomized controlled trial. Lancet Psychiatry. 2018;5(5):401-10. PMID: 29625762PubMed  

 51. SBU. Myalgisk encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS), en systematisk översikt. 2018.www.sbu.se  

 52. Makrgeorgou A, Leonardi-Bee J, Bath-Hextall FJ et al. Probiotics for treating eczema. Cochrane Database Syst Rev 2018. doi:10.1002/14651858.CD006135.pub3.DOI  

 53. Livsmedelsverket. Brugård Kunde, Å. Råd om D-vitamintillskott till riskgrupper Risk- och nyttohanteringsrapport. Livsmedelverkets rapportserie nr 21 2018. ISSN 1104-7089

 54. Fernández-Rodríguez T, Fernández-Rolle Á, Truyols-Domínguez S, et al. Prospective Randomized Trial of Electrolysis for Chronic Plantar Heel Pain. Foot Ankle Int 2018. pmid:29771148www.ncbi.nlm.nih.gov  

 55. Läkemedelsverket. Aimovig 70 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna. Hämtad 2018-11-16.lakemedelsverket.se  

 56. Tidig bedömningsrapport. SKL. Erenumab (Aimovig) migränprofylax vid episodisk och kronisk migrän En preliminär bedömning Datum för färdigställande av rapport: 2017-12-14www.janusinfo.se  

 57. Salminen P, Tuominen R, Paajanen H, et al. Five-Year Follow-up of Antibiotic Therapy for Uncomplicated Acute Appendicitis in the APPAC Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018 Sep 25;320(12):1259-1265. doi: 10.1001/jama.2018.13201. (Original) Pmid: 30264120PubMed  

 58. Feller M, Snel M, Moutzouri E, et al. Association of thyroid hormone therapy with quality of life and thyroid-related symptoms in patients with subclinical hypothyroidism. A systematic review and meta-analysis. JAMA. 2018;320(13):1349-1359. doi:10.1001/jama.2018.13770.DOI  

 59. Hooton TM, Vecchio M, Iroz A et al. Effect of Increased Daily Water Intake in Premenopausal Women With Recurrent Urinary Tract Infections: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2018 Oct 1. PMID: 30285042PubMed  

 60. Welsh EJ, Bara A, Barley E, Cates CJ. Caffeine for asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010. doi:10.1002/14651858.CD001112.pub2DOI  

 61. Shephard EA, Hamilton WT. Selection of men for investigation of possible testicular cancer in primary care: a large case-control study using electronic patient records. Br J Gen Pract 2018. pmid:29970393www.ncbi.nlm.nih.gov  

 62. Xie HY, Feng D, Wei DM, Mei L, Chen H, Wang X, Fang F. Probiotics for vulvovaginal candidiasis in non-pregnant women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD010496. DOI: 10.1002/14651858.CD010496.pub2cochranelibrary-wiley.com  

 63. Ytterligare åtgärder för att undvika valproat under graviditet. Läkemedelsverket 2018-03-28.lakemedelsverket.se  

 64. Matthewman G, Lee A, Kaur JG, Daley AJ. Physical activity for primary dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Obstet Gynecol 2018; 219: 255. pmid:29630882PubMed  

 65. Mente A, O'Donnell M, Rangarajan S, et al. Urinary sodium excretion, blood pressure, cardiovascular disease, and mortality: a community-level prospective epidemiological cohort study. Lancet 2018; 392(10146): 496-506. pmid:30129465PubMed  

 66. Von Blarigan EL, Fuchs CS, Niedzwiecki D et al. Association of Survival With Adherence to the American Cancer Society Nutrition and Physical Activity Guidelines for Cancer Survivors After Colon Cancer Diagnosis The CALGB 89803/Alliance Trial. JAMA Oncol 2018; 4: 783-790. pmid:29710284PubMed  

 67. Wood AM, Kaptoge S, Butterworth AS et al. Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies. Lancet 2018; 391: 1513–23. PMID: 29676281PubMed  

 68. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211. PMID: 29368949PubMed  

 69. SBU. Endometrios – diagnostik, behandling och bemötande 2018.www.sbu.se  

 70. SBU. Ljusbehandling och systemisk behandling av psoriasis 2018.www.sbu.se  

 71. Jenkins DJA, Spence JD, Giovannucci EL, et al. Supplemental Vitamins and Minerals for CVD Prevention and Treatment. J Am Coll Cardiol. 2018 Jun 5;71(22):2570-2584. PMID: 29852980.PubMed  

 72. Zimmermann P, Finn A, Curtis N. Does BCG Vaccination Protect Against Non-Tuberculous Mycobacterial Infection? A Systematic Review and Meta-Analysis. J Infect Dis. 2018. PMID: 29635431PubMed  

 73. Seña AC, Lee JY, Schwebke J, et al. A Silent Epidemic: The Prevalence, Incidence and Persistence of Mycoplasma genitalium Among Young, Asymptomatic High-Risk Women in the United States. Clin Infect Dis 2018; 67: 73-9. pmid:29342269PubMed  

 74. Heslop R, Roberts H, Flower D, Jordan V. Interventions for men and women with their first episode of genital herpes. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Aug 30;(8):CD010684. PMID: 27575957PubMed  

 75. Skjeie H, Skonnord T, Brekke M, et al. Acupuncture treatments for infantile colic: a systematic review and individual patient data meta-analysis of blinding test validated randomised controlled trials. Scand J Prim Health Care 2018; 36: 56-69. pmid:29338487PubMed  

 76. Hartmann-Boyce J, Chepkin SC, Ye W, et al. Nicotine replacement therapy versus control for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2018 May 31;5:CD000146. doi: 10.1002/14651858.CD000146.pub5.DOI  

 77. Yesavage JA, Fairchild JK, Mi Z, et al. Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Treatment-Resistant Major Depression in US Veterans A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2018. pmid:29955803PubMed  

 78. Socialstyrelsen. Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – Till och med 2016. Artikelnummer: 2017-12-29. 2017.www.socialstyrelsen.se  

 79. Johansson M, Zahl PH, Siersma V et al. Benefits and harms of screening men for abdominal aortic aneurysm in Sweden: a registry-based cohort study. Lancet. 2018 Jun 16;391(10138):2441-2447. PMID: 29916384PubMed  

 80. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation. 2018.

 81. Zheng SL, Roddick AJ, Aghar-Jaffar R, et al. Association between use of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors, glucagon-like peptide 1 agonists, and dipeptidyl peptidase 4 inhibitors with all-cause mortality in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2018;319:1580-9. PMID:29677303.

 82. Franik S, Eltrop SM, Kremer JA, et al. Aromatase inhibitors (letrozole) for subfertile women with polycystic ovary syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2018 May 24;5:CD010287. doi: 10.1002/14651858.CD010287.pub3DOI  

 83. Gohel MS, Heatley F, Liu X, et al. A Randomized Trial of Early Endovenous Ablation in Venous Ulceration. N Engl J Med 2018. pmid:29688123PubMed  

 84. Dry Eye Assessment and Management Study Research Group. n-3 Fatty Acid Supplementation for the Treatment of Dry Eye Disease. N Engl J Med 2018 Apr 13. doi:10.1056/NEJMoa1709691DOI  

 85. Donnenfeld ED. Effect of oral re-esterified Omega-3 nutritional supplementation on dry eye disease: double-masked randomized placebo-controlled study. Paper presented at: ASCRS. April 17-21, 2015; San Diego.

 86. Sepehrvand N, James SK, Stub D, et al. Effects of supplemental oxygen therapy in patients with suspected acute myocardial infarction: a meta-analysis of randomised clinical trials. Heart 2018. pmid:29599378PubMed  

 87. Hawke F, Burns J, Radford JA et al. Custom-made foot orthoses for the treatment of foot pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD006801.Cochrane (DOI)  

 88. Rasenberg N, Riel H, Rathleff MS, et al . Efficacy of foot orthoses for the treatment of plantar heel pain: A systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2018. pmid:29555795PubMed  

 89. Aung T, Halsey J, Kromhout D, et al. Associations of Omega-3 Fatty Acid Supplement Use With Cardiovascular Disease Risks: Meta-analysis of 10 Trials Involving 77 917 Individuals. JAMA Cardiol. 2018 Mar 1;3(3):225-234. PMID: 29387889.PubMed  

 90. Tedeschi SK, Bathon JM, Giles JT, et al. Relationship Between Fish Consumption and Disease Activity in Rheumatoid Arthritis. Arhtritis Care Res (Hoboken) 2018; 70: 327-32. pmid:28635117PubMed  

 91. Wu YT, Ke MJ, Chou YC, et al.. Effect of radial shock wave therapy for carpal tunnel syndrome: A prospective randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Orthop Res 2016 Jun; 34(6): 977-84. pmid:26610183PubMed  

 92. Atthakomol P, Manosroi W, Phanphaisarn A, et al. Comparison of single-dose radial extracorporeal shock wave and local corticosteroid injection for treatment of carpal tunnel syndrome including mid-term efficacy: a prospective randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2018 Jan 25;19(1):32. doi: 10.1186/s12891-018-1948-3. PMID: 29370788PubMed  

 93. Minkara AA, Westermann RW, Rosneck J, et al. Systematic Review and Meta-analysis of Outcomes After Hip Arthroscopy in Femoroacetabular Impingement. Am J Sports Med. 2018 Jan 1:363546517749475. (Review) PMID: 29373805PubMed  

 94. Hörder H, Johansson L, Guo X et al.Midlife cardiovascular fitness and dementia: A 44-year longitudinal population study in women. Neurology. 2018 Mar 14. PMID: 29540588PubMed  

 95. Defina LF, Willis BL, Radford NB et al. The association between midlife cardiorespiratory fitness levels and later-life dementia: a cohort study. Ann Intern Med. 2013 Feb 5;158(3):162-8. PMID: 23381040PubMed  

 96. Chia J-H, Wu T-S, Wu T-S, et al. Clostridium innocuum is a vancomycin-resistant pathogen that may cause antibiotic-associated diarrhea. Clin Microbiol Infect. 2018. pmid:29458157PubMed  

 97. Pampena R, Kyrgidis A, Lallas A, et al. A meta-analysis of nevus-associated melanoma: Prevalence and practical implications. J Am Acad Dermatol 2017; 77: 938-45. pmid:28864306PubMed  

 98. Läkemedelsverket. Nyhet: EMA rekommenderar omedelbar indragning av MS-läkemedlet Zinbryta. 2018-03-08 (hämtad 2018-03-13).lakemedelsverket.se  

 99. Lähteenvuo M, Tanskanen A, Taipale H, et al. Real-world effectiveness of pharmacologic treatments for the prevention of rehospitalization in a Finnish nationwide cohort of patients with bipolar disorder. JAMA Psychiatry 2018. pmid:29490359PubMed  

 100. Granqvist M, Boremalm M, Poorghobad A, Svenningsson A, Salzer J, Frisell T, Piehl F. Comparative Effectiveness of Rituximab and Other Initial Treatment Choices for Multiple Sclerosis. JAMA Neurol. 2018 Jan 8. PMID: 29309484.

 101. Romulo RO, Sendin FA, et al. Effectiveness of myofascial trigger point manual therapy combined with a self-stretching protocol for the management of plantar heel pain: a randomized controlled trial. JOSPT 2011;41.www.jospt.org  

 102. Engkananuwat P, Kanlayanaphotporn R, Purepong N. Effectiveness of the Simultaneous Stretching of the Achilles Tendon and Plantar Fascia in Individuals With Plantar Fasciitis. Foot Ankle Int. 2018; 39: 75-82. PMID: 28985685PubMed  

 103. Angulo P, Hui JM, Marchesini G, et al. The NAFLD fibrosis score: A noninvasive system that identifies liver fibrosis in patients with NAFLD. Hepatology 2007; 45: 846-54. PMID: 17393509PubMed  

 104. SBU. Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) som stöd för diagnostik och bedömning av svårighetsgrad av depression. 2018.www.sbu.se  

 105. Rutherford O-CW, König MSS, Risnes K. Antidotbehandling ved bruk av direktevirkende antikoagulasjonsmidler. Tidsskr Nor Legeforen 2018. doi:10.4045/tidsskr.17.0190DOI  

 106. Niessner A, Tamargo J, Morais J et al. Reversal strategies for non-vitamin K antagonist oral anticoagulants: a critical appraisal of available evidence and recommendations for clinical management-a joint position paper of the European Society of Cardiology Working Group on Cardiovascular Pharmacotherapy and European Society of Cardiology Working Group on Thrombosis. Eur Heart J 2017; 38: 1710 - 6. PMID: 26705385PubMed  

 107. Björkelund C,2, Svenningsson I, Hange D et al. Clinical effectiveness of care managers in collaborative care for patients with depression in Swedish primary health care: a pragmatic cluster randomized controlled trial. BMC Fam Pract. 2018 Feb 9;19(1):28. PMID: 29426288PubMed  

 108. Chang SH, Stoll CR, Song J, et al. The effectiveness and risks of bariatric surgery: An updated systematic review and meta-analysis, 2003-2012. JAMA Surg 2013. PMID: 24352617PubMed  

 109. DuPree CE, Blair K, Steele SR, Martin MJ. Laparoscopic sleeve gastrectomy in patients with preexisting gastroesophageal reflux disease. JAMA Surg 2014 PMID: 24500799PubMed  

 110. Andreasson K, Videhult P. Gastrisk bypass eller sleeve-gastrektomi – vilken är bäst? Läkartidningen. 2017;114:ER3Hlakartidningen.se  

 111. Abramowitz J, Thakkar P, Isa A et al. Adverse event reporting for proton pump inhibitor therapy: an overview of systematic reviews. Otolaryngol Head Neck Surg. 2016 Oct;155(4):547-54. PMID: 27188706PubMed  

 112. Lazarus B, Chen Y, Wilson FP et al. Proton pump inhibitor use and the risk of chronic kidney disease. JAMA Intern Med. 2016 Feb;176(2):238-46. PMID: 26752337PubMed  

 113. Shah NH, LePendu P, Bauer-Mehren A et al. Proton pump inhibitor usage and the risk of myocardial infarction in the general population. PLoS One. 2015 Jun 10;10(6):e0124653. PMID: 26061035PubMed  

 114. Hivinfektion 2016. Årsrapport. Folkhälsomyndigheten (2017).www.folkhalsomyndigheten.se  

 115. WHO. HIV/AIDS. Data and statistics.www.who.int  

 116. Statistik om dödsorsaker 2016. Socialstyrelsen (2017).www.socialstyrelsen.se  

 117. Piper CC, Hughes AJ, Ma Y, et al. Operative versus nonoperative treatment for the management of full-thickness rotator cuff tears: a systematic review and meta-analysis. J Shoulder Elbow Surg. 2017 Nov 21. pii: S1058-2746(17)30628-6. doi: 10.1016/j.jse.2017.09.032. (Systematic Review) PMID: 29169957PubMed  

 118. Kendler DL, Marin F, Zerbini CAF, et al.: Effects of teriparatide and risedronate on new fractures in post-menopausal women with severe osteoporosis (VERO): a multicentre, double-blind, double-dummy, randomised controlled trial. The Lancet; January 2018; 391, no. 10117: 230-240. pmid:29129436PubMed  

 119. Tsai JN, Uihlein AV, Lee H, et al. Teriparatide and denosumab, alone or combined, in women with postmenopausal osteoporosis: the DATA study randomised trial. Lancet 2013. doi:doi:10.1016/S0140-6736(13)60856-9DOI  

 120. Smittskydd Västra Götaland: Fler fall av mässling i Göteborg uppdaterat 2018-01-18 kl. 13:00.www.vgregion.se  

 121. Pontes P, Brasolotto A, Behlau M. Glottic characteristics and voice complaint in the elderly. J Voice 2015; 19: 84-94. pmid:15766853PubMed  

 122. Iuliano AD, Roguski KM, Chang HH, et al. Estimates of global seasonal influenza-associated respiratory mortality: a modelling study. Lancet. 2017 Dec 13. PMID: 29248255.PubMed  

 123. Lacy BE, Patel NK. Rome Criteria and a Diagnostic Approach to Irritable Bowel Syndrome. J Clin Med. 2017 Oct 26;6(11). PMID: 29072609PubMed  

 124. Løchen ML, Gram IT, Mannsverk J, et al. Association of occasional smoking with total mortality in the population-based Tromsø study, 2001-2015. BMJ Open 2017 Dec 28; 7(12): e019107. pmid:29288187PubMed  

 125. Kranz PG, Malinzak MD, Amrhein TJ, Gray L. Update on the Diagnosis and Treatment of Spontaneous Intracranial Hypotension. Curr Pain Headache Rep. 2017 Aug;21(8):37. PMID: 28755201.PubMed  

 126. Sveinsson O, Zachau A, Tunelli J, Herrman L. Spontan intrakraniell hypotension sannolikt underdiagnostiserat. Lakartidningen. 2011 Aug 31-Sep 6;108(35):1622-5.