Medicinsk ordlista – r

RA
reumatoid artrit, reumatism
rabdomyolys
rhabdomyolys
rabdomyolysen
sönderfall av tvärstrimmig muskulatur. Kan bero på mekaniska orsaker, låg kaliumnivå, men även för hård fysisk träning. Förekommer hos missbrukare och vid intensiv lipidbehandling.
rabies
vattuskräck
racemisk
racemiska
optiskt aktivt ämne som innehåller lika mycket av höger- som av vänstervridande molekyler
radial
radiala
radialt
på samma sida av handen/armen som tummen sitter på
radialisförlamning
radialisförlamningen
radialisförlamningarna
radialisförlamningar
förlamning av radialisnerven (som bland annat gör att vi kan böja handen bakåt)
radialisreflex
radialisreflexen
reflex som utlöses genom att knacka mot nedre delen av radius (strålbenet), vilket leder till att underarmen böjs uppåt i armbågsleden
radikaloperation
radikaloperationen
radikaloperationerna
radikaloperationer
ett fullständigt avlägsnande av ett organ med tillhörande lymfvävnad, till exempel vid operation av en cancersvulst
radikulit
radikuliten
radikuliterna
radikuliter
inflammation i roten till en ryggmärgsnerv
radikulopati
radikulopatin
radikulopatierna
radikulopatier
ett tillstånd där nervrötterna som lämnar ryggmärgen kommer i kläm och ger strålande smärtor, minskad muskelstyrka och nedsatt känsel i det område som nerven täcker (till exempel vid ischias). Orsaken till radikulopati kan vara en prolaps i en mellankotsskiva i ryggen eller förkalkningar i ryggen som trycker på nerver
radikulär
radikulära
radikulärt
som har med en nervrot att göra
radikulära smärtor
nervrotssmärtor
radiofrekvensablation
avbränning av elektriska ledningsbanor i hjärtat hos patienter med rytmstörningar. Utförs med hjälp av en kateter som förs in i hjärtat via blodådror. Genom katetern skickas radiovågor. Värmeenergin förstör de störda ledningsbanorna. Därmed bryts den elektriska impulsutbredningen i detta område.
radiograf
radiografen
radiograferna
radiografer
vårdpersonal som är specialutbildad för att ta röntgenbilder
radiografi
radiografin
radiografierna
radiografier
röntgenundersökning
radiolog
radiologen
radiologerna
radiologens
radiologer
röntgenläkare
radiologi
radiologin
läran om röntgen och röntgenologisk bilddiagnostik
radiologisk
radiologiska
rörande röntgen
radioterapi
radioterapin
radioterapierna
radioterapier
strålbehandling
radius
underarmsben på samma sida som tummen, strålbenet
radiusfraktur
radiusfrakturen
radiusfrakturerna
radiusfrakturer
brott på underarmsbenet på samma sida som tummen (strålbenet)
ragad
ragaden
ragaderna
ragader
spricka, ruptur
ragader
ragaden
ragaderna
ragader
ruptur, spricka
rakit
rakiten
rakiterna
rakiter
engelska sjukan, brist på D-vitamin
ramus
grenliknande struktur
randomisera
randomiserar
randomiserad
randomiserade
fördela slumpmässigt, till exempel fördela patienter slumpmässigt i två olika behandlingsgrupper
randomiserat kontrollerat försök
(RCT) Ett försök där deltagarna (patienterna) slumpmässigt fördelas på två eller fler grupper. Minst en grupp (experimentgruppen) genomgår en intervention (behandling) som prövas ut och en annan grupp (kontrollgruppen) får en alternativ behandling eller placebo. Randomiseringen (lottning till olika grupper) syftar till att förväxlingsfaktorer (confounding factors) ska fördelas jämnt över grupperna och därmed inte påverka resultaten. RCT anges som gyllene standard för försöksutformning.
randomisering
randomiseringen
randomiseringarna
randomiseringar
slumpmässig fördelning av patienter, till exempel i samband med utprovning av en ny behandling som jämförs med en annan behandling, görs för att säkerställa att de två patientgrupperna blir så lika som möjligt
RAST
radioallergosorbent test, mätning av specifika antikroppar (IgE) som bildas mot olika allergener
Raynauds fenomen
kärlsjukdom med sammandragningar i små blodådror som utlöses av kyla och leder till blåfärgning, smärtor och eventuellt vävnadsdöd (kallbrand) i fingrarna
RCA
"right coronary artery", höger koronarartär (kransåder till hjärtat)
RCT
Randomiserat kontrollerat försök där deltagarna (patienterna) slumpmässigt fördelas på två eller fler grupper. Minst en grupp (experimentgruppen) genomgår en intervention (behandling) som prövas ut och en annan grupp (kontrollgruppen) får en alternativ behandling eller placebo. Randomiseringen (lottning till olika grupper) syftar till att förväxlingsfaktorer (confounding factors) ska fördelas jämnt över grupperna och därmed inte påverka resultaten. RCT anges som gyllene standard för försöksutformning.
reabsorption
reabsorptionen
reabsorptionerna
reabsorptioner
återupptagning
reaktiv
reaktiva
reaktivt
som uppstår till följd av något
rebound-effekt
när en behandling med ett läkemedel upphör återgår tillståndet till det ursprungliga, ibland blir det till och med sämre än vad det var från början
reboundfenomen
rebound fenomen
rebound-fenomen
reboundfenomenet
när en behandling med ett läkemedel upphör återgår tillståndet till det ursprungliga, ibland blir det till och med sämre än vad det var från början
receptor
receptor
receptorn
receptorerna
receptorer
receptorn
receptorerna
receptorer
som binder antikroppar eller mottagarceller, nervändar eller organ där en signal eller en stimulus tas upp
recessiv
recessiva
recessivt
ett arvsanlag som måste förekomma i "dubbel uppsättning" för att få genomslag (motsatsen till dominant)
recidiv
recidiven
recidiver
recidivet
återfall, nytt sjukdomstillfälle
recidiv
recidiverna
recidiver
recidivet
återfall, nytt sjukdomstillfälle
recidivera
recidiverande
recidiverar
recidivering
recidiverat
recidiverade
komma tillbaka, uppstå på nytt, återkommande
recipient
recipienten
recipienterna
recipienter
mottagare
recipient
recipienten
recipienterna
recipienter
mottagare av blod, organ eller vävnad vid transplantation eller transfusion
reciprok
reciproka
omvänt, växlande, ömsesidig
reflex
reflexen
reflexerna
reflexer
reflex, ovillkorlig handling eller reaktion
reflux
refluxen
refluxerna
refluxer
återflöde
refraktion
refraktionen
refraktionerna
refraktioner
ljusbrytning
refraktionera
refraktionerar
refraktionering
refraktionerat
refraktionerade
fastställa synstyrka
refraktionsmätning
refraktionsmätningen
refraktionsmätningarna
refraktionsmätningar
fastställande av synstyrka och vilka glasögonglas som ger bäst korrigering, glasögonutprovning
refraktär
refraktära
refraktärt
oemottaglig, motspänstig, opåverkbar
Refsums sjukdom
är en form av retinitis pigmentosa
regeneration
regenerationen
regenerationerna
regenerationer
återbildande av vävnad eller kroppsdel
regional
regionala
regionalt
i ett angivet område
regression
regressionen
regressionerna
regressioner
fysisk eller psykisk tillbakagång, eventuellt en sjukdoms normalisering/tillbakagång
regurgitation
regurgitationen
tillbakaflöde av mat (i matsmältningskanalen) eller blod (till exempel i hjärtat)
rehabilitering
rehabiliteringen
rehabiliteringarna
rehabiliteringar
träning efter sjukdom för att vinna tillbaka mesta möjliga av tappade kroppsfunktioner, eventuellt inlärning av nya tekniker för att ersatta tappade funktioner. Kallas även tertiärt förebyggande
rehydrering
rehydreringen
rehydreringarna
rehydreringar
få i vätskebalans
reinfektion
reinfektionen
reinfektionerna
reinfektioner
förnyad smitta med samma mikrob hos en och samma person
rektal
rektala
rektalt
ändtarms-
rektoskop
rektoskopen
rektoskopet
instrument med ljuskälla som förs in genom ändtarmen för att inspektera den nedersta delen av tjocktarmen och ändtarmen
rektoskopi
rektoskopin
rektoskopierna
rektoskopier
undersökning där man för in ett (styvt) rör med ljuskälla genom ändtarmsöppningen och 25 cm upp i tjocktarmen för att inspektera tarmslemhinnan
rektostomi
rektostomin
rektostomierna
rektostomier
ändtarmen (rektum) förs ut genom huden
rektovaginal
rektovaginala
rektovaginalt
som gäller ändtarm och slida
rektum
ändtarmen
rektum
ändtarmen
rektumobstipation
rektumobstipationen
rektumobstipationerna
rektumobstipationer
förstoppning i ändtarmen där hårda klumpar stänger av ändtarmen
rekurrent
periodisk, återkommande
relativ risk
(RR) Antalet gånger mer sannolikt (RR > 1) eller mindre sannolikt (RR < 1) att en händelse inträffar i en grupp jämfört med i en annan grupp. Det är proportionen för absolut risk (AR) för varje grupp.
relativ riskreduktion
(RRR) Den relativa reduktionen av risk mellan experiment- och kontrollgruppen i en studie. Komplementet till relativ risk (1-RR).
relativ riskökning
(RRI) Den proportionella ökningen av risk mellan experiment- och kontrollgruppen i en studie
relaxation
relaxationen
relaxationerna
relaxationer
avslappning
relaxera
relaxerar
relaxering
relaxerat
relaxerade
slappna av, koppla av
relaxerande
avslappnande
relevant
relevanta
aktuell
remission
remissionen
remissionerna
remissioner
bättring, ofta beteckningen för en längre förbättringsperiod
remitterande
med bättre och sämre perioder
renal
renala
renalt
njur-
renin
reninet
enzym i njurbarken
renovaskulär
renovaskulära
renovaskulärt
njur-kärl-
repetitiv
repetitivt
repetitiva
upprepande
reponera
reponerar
reponering
reponeringen
reponerat
reponerade
återföra på plats, till exempel vid benbrott då benet är ur position
repression
repressionen
repressionerna
repressioner
undertryckande, bortträngning
reproduktion
reproduktionen
reproduktionerna
reproduktioner
fortplantning
repulsion
repulsionen
repulsionerna
repulsioner
bortstötande
resecera
resecerar
resecering
resecerat
resecerade
resecera
resecerar
resecering
resecerat
resecerade
avlägsna en del av ett organ eller en kroppsdel
resekera
resekerar
resekering
resekerat
resekerade
avlägsna en del av ett organ eller en kroppsdel
resektion
resektionen
resektionerna
resektioner
avlägsnande av delar av ett organ eller en kroppsdel
reservoar
reservoarerna
reservoaren
behållare; smittbärare
residual
residuala
residualt
återstående
residualurin
residualurinen
residualurinerna
residualuriner
resturin
resistens
resistensen
resistenserna
resistenser
motståndskraftighet
resistens
resistensen
resistenserna
resistenser
motståndskraft mot till exempel sjukdomar, läkemedel eller mot kroppsegna ämnen, alternativt en palpapel förändring; oftast sjuklig, till exempel tumör eller cysta, alternativt en vätskeansamling
resistent
resistenta
motståndskraftig
resolution
resolutionen
resolutionerna
resolutioner
lösning, återhämtning, reparationsprocess där den sjuka vävnaden avlägsnas
resorption
resorptionen
resorptionerna
resorptioner
uppsugning
respiration
respirationen
respirationerna
respirationer
andning
respirationsdepression
svag andhämtning
respirator
respiratorn
respiratorerna
respiratorer
andningsapparat
respiratorisk
respiratoriska
andhämtnings-
respons
responsen
responserna
reaktion, svar
restenos
restenosen
restenoserna
restenoser
ny förträngning
restitution
restitutionen
restitutionerna
restitutioner
återhämtning
restless legs
rastlöshet i benen, särskilt om natten
restriktion
restriktionen
restriktionerna
restriktioner
begränsning
restriktiv
restriktiva
restriktivt
begränsande, smal
resuscitation
resuscitationen
resuscitationerna
resuscitationer
återupplivning
resuscitera
resusciterande
resusciterar
resuscitering
resusciterat
resusciterade
återuppliva
retardation
retardationen
retardationerna
retardationer
fördröjning
retarderad
retarderade
fördröjd
retention
retentionen
retentionerna
retentioner
kvarhållande
retikulocyt
retikulocyten
retikulocyterna
retikulocyter
omogna röda blodkroppar (erytrocyter), cirka två dagar före färdig mognad. Utvecklingen av röda blodceller i benmärgen tar cirka 5–7 dygn
retina
näthinnan
retinal
retinala
retinalt
som rör näthinnan
retinit
retiniten
retiniterna
retiniter
inflammation i näthinnan
retinopati
retinopatin
retinopatierna
retinopatier
näthinnesjukdom som kan medföra blindhet
retinopexi
retinopexin
retinopexierna
retinopexier
fästning av näthinnan med olika metoder vid näthinneavlossning
retrahera
retraherar
retrahering
retraherat
retraherade
dra tillbaka, till exempel förhuden på penis
retraktion
retraktionen
retraktionerna
retraktioner
åtdragande, sammandragning
retrobulbär
retrobulbära
retrobulbärt
bakom ögongloben
retrocekal
retrocekala
retrocekalt
bakom blindtarmen, första delen av tjocktarmen på höger sida av buken
retrofaryngeal
retrofaryngeala
retrofaryngealt
bakom svalgväggen
retroflekterad
retroflekterade
bakåtböjd
retroflexion
retroflexionen
bakåtböjd
retrograd
retrograda
tillbakagående, bakåt, motsats till normal riktning
retrograd amnesi
minnesförlust av det som hänt före en huvudskada
retroperitoneal
retroperitoneala
retroperitonealt
bakom bindvävnaden (bukhinnan) på bakre bukväggen
retroperitoneum
rummet bakom bukhinnan på bakre bukväggen
retrospektiv
retrospektiva
retrospektivt
bakåt i tiden. Till exempel en studie som baserar sig på saker som har inträffat. Till exempel kan patienter bli ombedda att svara på frågor om förhållanden som har förelegat (till exempel tidigare rökning, kosthållning och så vidare). Motsatsen till prospektiv.
retrosternal
retrosternala
retrosternala
bakom bröstbenet
retroversion
retroversionen
bakåtlutning
retroverterad
retroverterade
bakåtlutande
reumatisk feber
giktfeber
reumatism
reumatismen
ledvärk, muskelsmärtor
reumatoid
reumatoida
muskel- och ledsmärtor som påminner om gikt
revaskularisera
revaskulariserat
revaskulariserade
förbättrad blodtillförsel till följd av att nya blodkärl har öppnat sig
revaskularisering
revaskulariseringen
revaskulariseringarna
revaskulariseringar
nya blodådror öppnar sig och förbättrar blodtillförseln
revbensbåge
revbensbågen
revbensbågarna
revbensbågar
nedre revbenskanten, nedre kanten av bröstkorgen
reversibel
reversibelt
reversibla
om en fysisk eller kemisk process som kan förlöpa i två motsatta riktningar beroende på omständigheterna
reversibilitetstest
reversibilitetstestet
undersökning vid astma, mäter i vilken grad som astmamedicinen förbättrar andningsförmågan
RF
reumatoid faktor
rhAPC
rekombinant humant aktiverat protein C
rhonchi
ronki
rosslande ljud från bronkerna
rigid
rigida
styv
rigiditet
rigiditeten
stelhet
rigor
att frysa, eventuellt stelhet
RIND
reversibla ischemiska neurologiska defekter, en "övergående" hjärnblödning
rinit
rhinitis
inflammation i slemhinnan i näsan
rinit
riniten
riniterna
riniter
inflammation i nässlemhinnan
rinofaryngit
rinofaryngiten
rinofaryngiterna
rinofaryngiter
inflammation i nässvalget
rinofaryngit
rinofaryngiten
rinofaryngiterna
rinofaryngiter
inflammation i nässvalget
rinorré
rhinorré
rinorrhoea
rinnande näsa
RMR
resting metabolic rate, det vill säga ämnesomsättningen i vila
rodnad
tillfällig röd färgskiftning av huden som beror på vidgning av de ytliga hudkärlen
flush
vallning, plötslig värmekänsla beroende på kortvarig vidgning av blodkärl i huden, ofta med rodnad
ronkus
ronki
ronkien
ronchi
rosslande ljud från bronkerna
rosacea
hudsjukdom som karaktäriseras av rödhet och kvissleliknande utslag i ansiktet
roseola
röda utslag
rotationsosteotomi
rotationsosteotomin
rotationsosteotomierna
rotationsosteotomier
operation då ett ben skärs av och de två delarna roteras för att korrigera en felställning
RPGN
"rapidly progressive glomerulonephritis", njurinflammation med snabbt förlopp
RR
Relativ risk: Antalet gånger mer sannolikt (RR > 1) eller mindre sannolikt (RR < 1) att en händelse inträffar i en grupp jämfört med i en annan grupp. Det är proportionen för absolut risk (AR) för varje grupp.
RRI
Relativ riskökning: Den proportionella ökningen av risk mellan experiment- och kontrollgruppen i en studie
RRR
Relativ riskreduktion: Den relativa reduktionen av risk mellan experiment- och kontrollgruppen i en studie. Komplementet till relativ risk (1-RR).
RRT
"renal replacement therapy", njurersättningbehandling
RSV
respiratoriskt syncytialvirus
rubella
röda hund
rubeola
röda hund
rubor
rödhet
ructus
rapa
ruptur
rupturen
rupturerna
rupturer
bristning, avrivning, gå hål på
rupturera
rupturerande
rupturerar
rupturering
rupturerad
rupturerade
spricka, till exempel en blodåder som spricker

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.