Om Medibas

Medibas målsättning är att vara ledande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, genom:

 • Ämnesmässig bredd
 • Hög vetenskaplig kvalitet
 • Aktualitet
 • Användarfokus
 • Obundenhet

Vilka riktar vi oss till?

Medibas är en kunskapsdatabas, med särskilt fokus på primärvård. Den primära målgruppen är allmänläkare, men Medibas riktar sig även till andra yrkesgrupper i primärvården som sjuksköterskor och sjukgymnaster. Medibas är dessutom relevant för andra specialiteter och professionella grupper inom hälso- och sjukvården.

Vad syftar Medibas till?

Medibas ska föra ut och snabbt tillgängliggöra evidensbaserad kunskap i den kliniska vardagen.

Det överordnade syftet för Medibas är att ytterligare förbättra sjukvårdens kvalitet och att bidra till att patienter i hela Sverige får en så likvärdig vård som möjligt. Medibas ska också bidra till att främja samverkan mellan vårdgrenar och över organisationsgränser.

Genom att Medibas kontinuerligt uppdateras med aktuell forskningsbaserad evidens och de senaste versionerna av nationella riktlinjer, bidrar stödet också till det kontinuerliga lärande som är av väsentlig betydelse för hela sjukvårdens utveckling.

Ett väsentligt delmål är att underlätta sjukvårdens kommunikation med patienterna genom att samma typ av information som är tillgänglig för professionerna också finns att tillgå för patienterna, men på ett mer lättillgängligt språk. Denna patientinformation kan skrivas ut eller skickas via egna system och bidrar till att öka patientens kunskap om de sjukdomar som är aktuella för hen och att underlätta patientens medverkan i medicinska beslut. Läs mer här om hur patientinformationen kan användas.

Var finns vi?

Medibas i Sverige
Andel av vårdcentraler i olika regioner som använder Medibas.

Allt fler upptäcker Medibas och verktyget används i dagsläget i närmare 60 % av Sveriges primärvård, från norr till söder.

Vilka står bakom?

Medibas bygger på Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL, som ägs av Norsk Helseinformatikk AS, NHI. NHI grundades av Terje Johannessen, professor i allmänmedicin vid Trondheims universitet. Terje Johannessen är också NEL:s upphovsman. Sedan våren 2011 äger Bonnier Business Press majoriteten av NHI. Tillsammans med NHI äger Bonnier också Medibas. Medibas är sedan 2018 en del av Bonnier Healthcare Sweden. Läs mer om Bonnier Healthcare Sweden här.

Medibas finansieras genom abonnemangsavgifter från dem som använder kunskapsstödet. Enskilda vårdcentraler och sjukhuskliniker har möjlighet att själv köpa abonnemang på Medibas, liksom större organisationer och sjukvårdshuvudmän. Detta innebär att Medibas är helt oberoende. Det står fritt från vårdens intresseorganisationer och myndigheter och även från läkemedelsföretag och liknande, eftersom Medibas inte är, eller kommer att vara, finansierat med produktannonser.

Medibas finns också i Danmark, under namnet Laegehåndbogen. Det är De danske regioner som står bakom denna version av NEL, och den finns tillgänglig för all vårdpersonal på vårdportalen sundhed.dk. Medibas finns även i Tyskland, under namnet Deximed, sedan 2016. 

Produktion av innehåll

Texterna skrivs av allmänläkare i redaktionerna för Medibas, NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok) eller Deximed och granskas sedan ofta av sakkunniga inom respektive område. I de fall där texterna ursprungligen skrivits på norska eller tyska, översätts de och granskas sedan av svenska sakkunniga. Samtliga texter riktade till professionerna gås igenom av redaktörer som är specialister i allmänmedicin. De texter som riktar sig till patienter bygger på artiklarna som riktar sig till vårdens professioner, men har anpassats i språk och uppbyggnad. 

Uppdatering av innehållet

Alla artiklar för professionerna har vetenskapliga referenser. Redaktörerna på Medibas och NEL samarbetar kring uppdatering av texterna, genom att varje vecka gå igenom och föra in nya rön från nationella och internationella medicinska och evidensbaserade kunskapskällor.

Nationella kunskapskällor Internationella kunskapskällor
 • Behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket
 • Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • SBU-rapporter
 • Läkartidningen
 • Guidelines: SIGN och NICE
 • Nyhetsbrev: Journal Watch, ACESSSS, BMJ Plus Evidence updates, New England Journal of Medicine – Journal Watch, Cochrane Library
 • Tidskrifter:
  • Lancet
  • New England Journal of Medicine
  • BMJ
  • JAMA
  • Annals of internal Medicine
  • Heart

En uppdatering innebär att ny kunskap lett till att en eller ett par specifika delar av texten har ändrats. Ofta gäller det ny fakta om förekomst, diagnostisering, behandling eller prognos. Alla uppdateringar har en referens som kan läsas som abstract, och ibland som hel artikel, genom att klicka på siffran till referensen som länkar till PubMed eller annan relevant sida (till exempel Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket).

När en uppdatering har gjorts markeras detta längst upp i dokumentet med nytt datum för "Senast uppdaterad". Ett urval av uppdateringarna kan ses under rubriken "Uppdaterat" längst ner i vänstermenyn. På så sätt kan användaren få en snabb överblick över nya studier och de tillägg eller ändringar som dessa medfört i Medibas.

Revidering av innehållet

En revidering innebär att hela artikeln, inklusive referenslistan har reviderats av Medibas medicinska redaktörer. Ofta faktagranskas texten också av en utomstående sakkunnig. Vid revideringar kontrolleras texten i artikeln gentemot nationella och internationella medicinska och evidensbaserade kunskapskällor.

Nationella kunskapskällor Internationella kunskapskällor
 • Behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Läkemedelsboken
 • Regionala cancercentrum i samverkan
 • Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • SBU-rapporter
 • Vårdprogram från professionsföreningar
 • Regionala kunskapsstöd och nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK
 • Medicinska databaser såsom UpToDate, BMJ Best Practice och Medscape
 • EBM-källor såsom Clinical Evidence och Cochrane Library
 • Vid behov, sökning i PubMed


När revideringen är genomförd markeras detta längst upp i dokumentet med nytt datum för "Senast reviderad". Texter som reviderats under de senaste sex månaderna är dessutom märkta med "REV" i menyer och sökresultat. 

Medibas medicinska redaktörer redovisar årligen jäv i jävsdeklarationer och utomstående sakkunniga är enligt avtal skyldiga att meddela om potentiell jävsituation föreligger eller uppkommer under avtalsperioden för faktagranskning av en text. För frågor om jävsdeklaration, var vänlig kontakta redaktionen.

Väsentligt för kvalitetssäkringen är också det samarbete mellan redaktionerna för NEL i Norge, Deximed i Tyskland, Lægehåndbogen i Danmark och Medibas i Sverige. Redaktionerna samarbetar kring större revisioner av texter och kapitel och har även en samverkan kring annat material, som illustrationer och filmer.

Ett komplement

Medibas är avsett att stötta, inte ersätta, förhållandet mellan patienten/brukaren och dennes läkare. På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan varken medicinska, tekniska och administrativa bidragsgivare eller utgivaren garantera att all information är korrekt och fullständig i alla avseenden.

För primärvården

Utgångspunkten för Medibas är att förse primärvården med kunskap för att bedriva bästa möjliga sjukvård. I jämförelse med andra svenska medicinska kunskapskällor för primärvård har Medibas flest antal texter om symtom och sjukdomar och en rad viktiga funktioner. En översikt över alla funktioner jämfört med andra svenska medicinska kunskapskällor för primärvård visas i bilden nedan.

Jämförelse sajter 2019.png
Översikt oktober 2019. Klicka på bilden för att förstora.

Sekretess

Medibas är ett kunskapsstöd för sjukvårdspersonal och anpassat för att ge stöd i den kliniska situationen och hjälpa vårdpersonalen att svara på patienters frågor. Frågeställningar och kommentarer från sjukvårdspersonal används i relevanta fall i kvalitetssäkringen av Medibas, och besvaras i första hand av redaktionens läkare. 

Verktyget samlar inte in någon information som kan knytas till enskilda personer, bara information som servern loggar vid besök på sajten. Denna information används till intern statistik, som kan komma att publiceras på ackumulerad nivå utan angivande av enskild vårdcentral, och för att korrigera, anpassa och förbättra verktyget. I varje dokument i Medibas finns en funktion som gör det möjligt för användaren att skicka kommentarer om den aktuella texten till Medibasredaktionen. När denna funktion används, kräver vi inte att avsändaren uppger personlig information. E-postadressen till avsändaren används enbart för att kunna ge ett personligt svar och raderas när frågeställningen behandlats – adressen är alltså inte tillgänglig för andra.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.