Om Medibas

Medibas målsättning är att vara ledande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, genom:

  • Ämnesmässig bredd
  • Hög vetenskaplig kvalitet
  • Aktualitet
  • Användarfokus
  • Obundenhet

Vilka riktar vi oss till?

Medibas är en kunskapsdatabas, med särskilt fokus på primärvård. Den primära målgruppen är allmänläkare, men Medibas riktar sig även till andra yrkesgrupper i primärvården som sjuksköterskor och sjukgymnaster. Medibas är dessutom relevant för andra specialiteter och professionella grupper inom hälso- och sjukvården.

För att befästa den medicinska kvaliteten samt relevansen för primärvården, har texterna i Medibas tagits fram enligt följande: Grunden till större delen av texterna är skrivna av allmänmedicinare i redaktionen för NEL, Norsk Elektronisk Legehåndbok, utifrån bästa möjliga evidens från vetenskaplig litteratur och när så befunnits lämpligt med expertstöd från andra berörda specialiteter. Texterna är sedan översatta till svenska och granskade alternativt reviderade av läkare i de berörda specialiteterna. Därefter är de slutgranskade av specialister i allmänmedicin knutna till den svenska redaktionen.

Vad syftar Medibas till?

Medibas ska föra ut och snabbt tillgängliggöra evidensbaserad kunskap i den kliniska vardagen.

Det överordnade syftet för Medibas är att ytterligare förbättra sjukvårdens kvalitet och att bidra till att patienter i hela Sverige får en så likvärdig vård som möjligt. Medibas ska också bidra till att främja samverkan mellan vårdgrenar och över organisationsgränser.

Genom att Medibas kontinuerligt uppdateras med aktuell forskningsbaserad evidens och de senaste versionerna av nationella riktlinjer, bidrar stödet också till det kontinuerliga lärande som är av väsentlig betydelse för hela sjukvårdens utveckling.

Ett väsentligt delmål är att underlätta sjukvårdens kommunikation med patienterna genom att samma typ av information som är tillgänglig för professionerna också finns att tillgå för patienterna, men på ett mer lättillgängligt språk. Denna patientinformation kan skrivas ut eller mejlas och bidrar till att öka patientens kunskap om de sjukdomar som är aktuella för hen och att underlätta patientens medverkan i medicinska beslut. Läs mer här om hur patientinformationen kan användas.

Vilka står bakom?

Medibas bygger på Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL, som ägs av Norsk Helseinformatikk AS, NHI. NHI grundades av Terje Johannessen, professor i allmänmedicin vid Trondheims universitet. Terje Johannessen är också NEL:s upphovsman. Sedan våren 2011 äger Bonnier Business Press majoriteten av NHI. Tillsammans med NHI äger Bonnier också Medibas.

Medibas finansieras genom abonnemangsavgifter från dem som använder kunskapsstödet. Enskilda vårdcentraler och sjukhuskliniker har möjlighet att själv köpa abonnemang på Medibas, liksom större organisationer och sjukvårdshuvudmän. Detta innebär att Medibas är helt oberoende. Det står fritt från vårdens intresseorganisationer och myndigheter och även från läkemedelsföretag och liknande, eftersom Medibas inte är, eller kommer att vara, finansierat med produktannonser.

Medibas finns också i Danmark, under namnet Laegehåndbogen. Det är De danske regioner som står bakom denna version av NEL, och den finns tillgänglig för all vårdpersonal på vårdportalen sundhed.dk. Medibas finns även i Tyskland, under namnet Deximed, sedan 2016. 

Hur säkras kvaliteten i Medibas?

Alla artiklar för professionerna har vetenskapliga referenser till nationella riktlinjer och rekommendationer, SBU-rapporter, systematiska översikter från exempelvis Cochrane Library och till ledande medicinska tidskrifter, som Lancet, BMJ, New England Journal of Medicine, JAMA, Annals of Internal Medicine och Pediatrics. Medibas är enhetligt utformat av specialister i allmänmedicin, ofta med underlag från sakkunniga inom andra specialiteter. Innehållet i Medibas uppdateras kontinuerligt.

Texterna skrivs av allmänläkare i redaktionerna för Medibas eller NEL och granskas sedan av experter inom respektive område. I de fall där texterna ursprungligen skrivits på norska, översätts de och granskas sedan av svenska experter. Samtliga texter riktade till professionerna gås sedan igenom av redaktörer med specialistkompetens i allmänmedicin.

För uppgift om eventuellt jäv hos de sakkunniga, var vänlig kontakta redaktionen.

De texter som riktar sig till patienter bygger alla på artiklarna som riktar sig till vårdens professioner, men har anpassats i språk och uppbyggnad. De är också granskade av svenska experter och därefter genomgångna av erfarna medicinjournalister.

Väsentligt för kvalitetssäkringen är också det samarbetet mellan redaktionerna för NEL i Norge, Deximed i Tyskland, Lægehåndbogen i Danmark och Medibas i Sverige. Redaktionerna samarbetar kring större revisioner av texter och kapitel och har även en samverkan kring annat material, som illustrationer.

Process för uppdateringar

De medicinska redaktörerna följer kontinuerligt svenska och internationella vetenskapliga medicinska tidskrifter. När väsentliga fynd rapporteras, uppdateras texterna i Medibas. Dessutom uppdateras och revideras texterna då det kommer nya nationella riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna inom sjukvårdssfären. 

Verktygets olika kapitel revideras också regelbundet, i samverkan med sakkunniga områdesspecialister som knutits till Medibas.

För drygt 200 för primärvården viktiga diagnoser är målet att texterna ska revideras årligen, utöver införandet av regelbundna uppdateringar. Exempel på källor som används vid revisioner är nationella riktlinjer, vårdprogram och rekommendationer när sådana finns, tillsammans med UpToDate, aktuella reviewartiklar, Läkartidningen och ständiga sökningar av relevanta studier på PubMed

"Senast uppdaterad" och "Senast reviderad"

Överst i varje text framgår när texten senast uppdaterades, liksom när den senast reviderades. Har texten ännu inte genomgått en revidering, är det istället publiceringsdatumet som visas. En uppdatering innebär att ny kunskap lett till att en eller ett par specifika delar av texten har uppdaterats enligt de senaste rönen. En revidering innebär att hela texten har granskats och uppdateringar har gjorts där ny kunskap har tillkommit. Texter som reviderats under de senaste sex månaderna är märkta med "REV" i menyer och sökresultat.

Ett komplement

Medibas är avsett att stötta, inte ersätta, förhållandet mellan patienten/brukaren och dennas läkare. På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan varken medicinska, tekniska och administrativa bidragsgivare eller utgivaren garantera att all information är korrekt och fullständig i alla avseenden.

Sekretess

Medibas är ett kunskapsstöd för sjukvårdspersonal och anpassat för att ge stöd i den kliniska situationen och hjälpa vårdpersonalen att svara på patienters frågor. Frågeställningar och kommentarer från sjukvårdspersonal används i relevanta fall i kvalitetssäkringen av Medibas, och besvaras i första hand av redaktionens läkare. 

Verktyget samlar inte in någon information som kan knytas till enskilda personer, bara information som servern loggar vid besök på sajten. Denna information används enbart till intern statistik, som i kortfattad form kan komma att publiceras på webbplatsen, och för att korrigera, anpassa och förbättra verktyget. I varje dokument i Medibas finns en funktion som gör det möjligt för användaren att mejla kommentarer om den aktuella texten. När denna funktion används, kräver vi inte att avsändaren uppger personlig information. E-postadressen till avsändaren används enbart för att kunna ge ett personligt svar och raderas när frågeställningen behandlats – adressen är alltså inte tillgänglig för andra.

Alla patientinformationer kan mejlas till patienten eller anhöriga, men avsändaradressen är anonym och kan inte spåras till den enskilda vårdgivare som skickat mejlet.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.