Gå direkt till huvudinnehållet

Om Medibas

Senast uppdaterad: Publicerad:

QR
Dela patientinformationen

https://medibas.se/om-medibas/ 

Målsättning

Medibas vill föra ut och snabbt tillgängliggöra evidensbaserad kunskap i den kliniska vardagen.

Det överordnade syftet är att ytterligare förbättra sjukvårdens kvalitet och att bidra till att patienter i hela Sverige får en så likvärdig vård som möjligt. Medibas ska också bidra till att främja samverkan mellan vårdgrenar och över organisationsgränser.

Medibas målsättning är att vara ledande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, genom:

 • Ämnesmässig bredd
 • Hög vetenskaplig kvalitet
 • Aktualitet
 • Användarfokus
 • Obundenhet

Genom att Medibas kontinuerligt uppdateras med aktuell forskningsbaserad evidens och de senaste versionerna av nationella riktlinjer, bidrar stödet också till det kontinuerliga lärande som är av väsentlig betydelse för hela sjukvårdens utveckling.

Ett viktigt delmål är att underlätta sjukvårdens kommunikation med patienterna genom att samma typ av information som är tillgänglig för professionerna också finns att tillgå för patienterna, men på ett mer lättillgängligt språk. Denna patientinformation kan skrivas ut eller skickas via egna system och bidrar till att öka patientens kunskap och medverkan i medicinska beslut. Läs mer här om hur patientinformationen kan användas.

Målgrupp

Medibas är en kunskapsdatabas, med särskilt fokus på primärvård. Den primära målgruppen är allmänläkare, men Medibas riktar sig även till andra yrkesgrupper i primärvården som sjuksköterskor och fysioterapeuter. Medibas är dessutom relevant för andra specialiteter och professionella grupper inom hälso- och sjukvården. 

Allt fler upptäcker Medibas och verktyget används i dagsläget i närmare 80 % av Sveriges primärvård, från norr till söder.

Vilka står bakom?

Medibas bygger på Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL, som ägs av Norsk Helseinformatikk AS, NHI. NHI grundades av Terje Johannessen, professor i allmänmedicin vid Trondheims universitet. Terje Johannessen är också NEL:s upphovsman. Sedan våren 2011 äger Bonnier News Business majoriteten av NHI. Tillsammans med NHI äger Bonnier också Medibas. Medibas är sedan 2018 en del av Bonnier Healthcare Sweden. Läs mer om Bonnier Healthcare Sweden här .

Medibas finansieras genom abonnemangsavgifter från dem som använder kunskapsstödet. Enskilda vårdcentraler och sjukhuskliniker har möjlighet att själv köpa abonnemang på Medibas, liksom större organisationer och sjukvårdshuvudmän. Detta innebär att Medibas är helt oberoende. Det står fritt från vårdens intresseorganisationer och myndigheter och även från läkemedelsföretag och liknande, eftersom Medibas inte är, eller kommer att vara, finansierat med produktannonser.

Medibas finns också i Danmark, under namnet Laegehåndbogen. Det är De danske regioner som står bakom denna version av NEL, och den finns tillgänglig för all vårdpersonal på vårdportalen sundhed.dk. Medibas finns även i Tyskland, under namnet Deximed. 

Innehåll

Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Att använda Medibas är enkelt. I den här korta filmen får du smarta tips om hur du använder de viktigaste funktionerna, så att du snabbt får ut det mesta av kunskapsstödet.

Produktion

Texterna skrivs av allmänläkare i redaktionerna för Medibas, NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok) eller Deximed och granskas sedan ofta av sakkunniga inom respektive område. I de fall där texterna ursprungligen skrivits på norska eller tyska, översätts de och granskas sedan av svenska sakkunniga. Samtliga texter gås igenom av redaktörer som är specialister i allmänmedicin. De texter som riktar sig till patienter bygger på artiklarna som riktar sig till vårdens professioner, men har anpassats i språk och uppbyggnad. 

Uppdatering av innehållet

Alla artiklar för professionerna har vetenskapliga referenser. Redaktörerna på Medibas och NEL samarbetar kring uppdatering av texterna, genom att varannan vecka gå igenom och föra in nya rön från nationella och internationella medicinska och evidensbaserade kunskapskällor.

Nationella kunskapskällor

Internationella kunskapskällor

 • Behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket
 • Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • SBU-rapporter
 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd
 • Regionala cancercentrum i samverkan
 • Livsmedelsverket
 • Transportstyrelsen
 • Läkartidningen
 • Guidelines: SIGN och NICE
 • Nyhetsbrev: Journal Watch, ACESSSS, BMJ Plus Evidence updates, New England Journal of Medicine – Journal Watch, Cochrane Library
 • Tidskrifter:
  • Lancet
  • New England Journal of Medicine
  • BMJ
  • JAMA
  • Annals of internal Medicine
  • Heart

En uppdatering innebär att ny kunskap lett till att en eller ett par specifika delar av texten har ändrats. Ofta gäller det ny fakta om förekomst, diagnostisering, behandling eller prognos. Alla uppdateringar har en referens som kan läsas som abstract, och ibland som hel artikel, genom att klicka på siffran till referensen som länkar till PubMed eller annan relevant sida (till exempel Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket). När en uppdatering har gjorts markeras detta längst upp i dokumentet med nytt datum för "Senast uppdaterad". 

Revidering av innehållet

En revidering innebär att hela artikeln, inklusive referenslistan har reviderats av Medibas medicinska redaktörer. Ofta faktagranskas texten också av en utomstående sakkunnig. Vid revideringar kontrolleras texten i artikeln gentemot nationella och internationella medicinska och evidensbaserade kunskapskällor.

Nationella kunskapskällor

Internationella kunskapskällor

 • Behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Läkemedelsboken
 • Regionala cancercentrum i samverkan
 • Socialstyrelsens nationella riktlinjer
 • SBU-rapporter
 • Vårdprogram från professionsföreningar
 • Regionala kunskapsstöd och Nationellt kliniskt kunskapsstöd
 • Medicinska databaser såsom UpToDate, BMJ Best Practice och Medscape
 • EBM-källor såsom Clinical Evidence och Cochrane Library
 • Vid behov, sökning i PubMed


När revideringen är genomförd markeras detta längst upp i dokumentet med nytt datum för "Senast reviderad". Texter som reviderats under de senaste sex månaderna är dessutom märkta med "REV" i menyer och sökresultat. 

Medibas medicinska redaktörer redovisar årligen jäv i jävsdeklarationer och utomstående sakkunniga är enligt avtal skyldiga att meddela om potentiell jävsituation föreligger eller uppkommer under avtalsperioden för faktagranskning av en text. För frågor om jävsdeklaration, var vänlig kontakta redaktionen.

Väsentligt för kvalitetssäkringen är också det samarbete mellan redaktionerna för NEL i Norge, Deximed i Tyskland och Medibas i Sverige. Redaktionerna samarbetar kring större revisioner av texter och kapitel och har även en samverkan kring annat material, som illustrationer och filmer.

Medibas och andra kunskapskällor

Ett komplement

Medibas är avsett att stötta, inte ersätta, förhållandet mellan patienten/brukaren och dennes läkare. På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan varken medicinska, tekniska och administrativa bidragsgivare eller utgivaren garantera att all information är korrekt och fullständig i alla avseenden.

Många texter och funktioner

I jämförelse med andra svenska medicinska kunskapskällor för primärvård har Medibas flest antal texter om symtom och sjukdomar och en rad viktiga funktioner. En översikt över alla funktioner jämfört med andra svenska medicinska kunskapskällor för primärvård visas i bilden nedan.

Medibas och sekretess

Medibas är ett kunskapsstöd för sjukvårdspersonal och anpassat för att ge stöd i den kliniska situationen och hjälpa vårdpersonalen att svara på patienters frågor. Frågeställningar och kommentarer från sjukvårdspersonal används i relevanta fall i kvalitetssäkringen av Medibas, och besvaras i första hand av redaktionens läkare. 

Verktyget samlar inte in någon information som kan knytas till enskilda personer, bara information som servern loggar vid besök på sajten. Denna information används till intern statistik, som kan komma att publiceras på ackumulerad nivå utan angivande av enskild vårdcentral, och för att korrigera, anpassa och förbättra verktyget. I varje dokument i Medibas finns en funktion som gör det möjligt för användaren att skicka kommentarer om den aktuella texten till Medibasredaktionen. När denna funktion används, kräver vi inte att avsändaren uppger personlig information. E-postadressen till avsändaren används enbart för att kunna ge ett personligt svar och raderas när frågeställningen behandlats – adressen är alltså inte tillgänglig för andra.

Sakkunniga

Chefredaktör

Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, anna.nager@medibas.se

Medicinska redaktörer

Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, remy.waardenburg@medibas.se

Gita Singh, specialist i allmänmedicin, gita.singh@medibas.se

Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, veronica.pahlberg@medibas.se

Externa sakkunniga

För uppgift om jäv hos sakkunniga, var vänlig kontakta redaktionen.

 • Paul Ackermann, docent och bitr överläkare, Ortopediska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Lars Agréus, professor och distriktsläkare, Öregrunds vårdcentral
 • Maria Albertsson, professor och överläkare, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping
 • Faris Al-Khalili, med dr och specialist i kardiologi, Hjärt-lung- och allergimottagningen, Sophiahemmets sjukhus
 • Soo Aleman, docent och specialistläkare, Gastrocentrum medicin, Karolinska universitetssjukhuset
 • Bert Andersson, docent och överläkare, Kardiologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Sergej Andreewitch, överläkare, mottagningen för ångestsjukdomar och personlighetssyndrom, Norra Stockholms psykiatri
 • Tor Ansved, docent och specialist, Neurology clinic, Sophiahemmet, Stockholm
 • Lars-Gunnar Arnesson, docent och överläkare, Kirurgkliniken, Universitetssjukhuset Linköping
 • Lars Backlund, med dr och distriktsläkare, Centrum för Allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Ravjeet Banga, specialistläkare i internmedicin och njurmedicin, Nyköpings Lasarett
 • Björn Barenius, med dr och överläkare, Ortopedavdelningen, Södersjukhuset, Stockholm
 • Magnus Becker, docent och överläkare, Plastikkirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Anders Behndig, professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Christian Benedict, sömnforskare och docent i neurovetenskap, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala universitet
 • Mikael Behrendtz, överläkare, barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping
 • Kerstin Berntorp, professor och överläkare, Endokrinologen, Skånes universitetssjukhus
 • Leif Bjermer, professor och överläkare, Lung- och allergikliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Gudrun Björkhem, docent och överläkare, Barnhjärtcentrum, Skånes universitetssjukhus
 • Margareta Blomdahl, överläkare, Psykiatriska konsultenheten, Psykiatri Sydväst, Huddinge
 • Per Blomström, docent och överläkare, Kardiologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Gunilla Bolinder, docent och överläkare, Klinisk Träningscentrum och FoU-ledningen, Karolinska universitetssjukhuset
 • Ove Bäck, professor emeritus och överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Maria Böhme, med dr och överläkare, Hudkliniken/Barnhudmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset
 • Honar Cherif, med dr och överläkare, Hematologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Bertil Christensson, professor och överläkare, Infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Leif Dahlberg, professor och överläkare, Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Jan-Erik Damber, professor och överläkare, Enheten för urologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Caroline Simberg Danell, specialist i dermatologi GHP Hudcentrum Hagastaden, Stockholm
 • Ann-Sofi Duberg, med dr och överläkare, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro
 • Ingrid Ekenman, överläkare ortopedisk kirurgi, Capio Artro Clinic, Sophiahemmet, Stockholm
 • Olov Ekwall, docent och specialistläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
 • Tore Eliasson, docent och överläkare, Smärtcentrum, Angereds Närsjukhus
 • Maria Engman, med dr och överläkare, Kvinnokliniken, Västerviks sjukhus
 • Ulla-Britt Ericsson, docent och specialist invärtesmedicin och endokrinologi, Malmö
 • Nils E Eriksson, docent och fd överläkare, Lung- och allergimottagningen, Halmstad
 • Birgitta Essén, docent, lektor och överläkare, Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Birgitta Evengård, senior professor infektionssjukdomar vid Umeå universitet, Institutionen för Klinisk Mikrobiologi
 • My Falk, överläkare, STD-mottagningen, Universitetssjukhuset Örebro
 • Lars-Ove Farnebo, professor emeritus och överläkare kirurgi, Karolinska institutet
 • Helena Filipsson Nyström, docent och specialist i internmedicin och endokrinologi & diabetes, Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet och Tyreoideamottagningen, Endokrinsektionen, Specialistmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Britt Friberg, docent och överläkare, Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus/Malmö
 • Kristina Gemzell-Danielsson, professor och överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Bengt Gerdin, professor och överläkare, Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Hans Gilljam, seniorprofessor och läkare, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet
 • Ylva Ginsberg, med dr och överläkare, PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB, Stockholm
 • Kristina Glise, överläkare, Institutet för stressmedicin, Göteborg
 • Lars Gottberg, överläkare, Allergimottagningen, Vo Internmedicin, Södersjukhuset
 • Anders Gottsäter, professor och överläkare, Lunds Universitet, Medicinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Fredrik Ghosh, docent och överläkare, Ögonkliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Bengt Granström, överläkare, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Theo Gülen, biträdande överläkare, Lung- och allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Margita Gustafsson, överläkare, Kvinnokliniken, Hallands sjukhus, Kungsbacka
 • Magnus Hagmar, med dr och överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Lennart Hansson, med dr och överläkare, Lung- och allergikliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Pauline Harper, docent och överläkare, Porfyricentrum Sverige, CMMS, Karolinska universitetssjukhuset
 • Hans Hedelin, professor och överläkare, FoU-centrum och urologkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde
 • Gunilla Hedlin, professor och överläkare, Barnallergimottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna
 • Håkan Hedstrand, med dr och specialistläkare, Hudkliniken, Gävle sjukhus
 • Urban Hellgren, docent och överläkare, Infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Per Hellman, professor och överläkare, Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Peter Henriksson, professor och överläkare, Enheten för kardiovaskulär medicin, Karolinska institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
 • Fredrik Hjern, specialist i kirurgi, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Johan Hulting, docent och överläkare, Medicinkliniken, Södersjukhuset, Stockholm
 • Malou Hultcrantz, professor och specialist i ÖNH-sjukdomar, Karolinska institutet
 • Anders C Håkansson, docent och ST-läkare, Beroendecentrum Malmö, Avd för psykiatri, Lunds universitet
 • Charlotte Höybye, docent samt överläkare i internmedicin och endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset Solna
 • Tord Ivarsson, docent och överläkare, OCD-/Ångestmottagningen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
 • Stefan Jansson, med dr och specialist i allmänmedicin, Brickebackens vårdcentral Örebro, Institutionen för medicinska vetenskaper, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Örebro Universitet
 • Håkan Jarbin, med dr och överläkare, BUP, Länssjukhuset Halmstad
 • Peter Johansson, med dr och överläkare, Medicinkliniken hematologsektionen, Uddevalla sjukhus
 • Martin Jägervall, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö
 • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
 • Karl Kappinen, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Sundsvalls sjukhus
 • Mikael Karlberg, docent och överläkare, ÖNH-kliniken, Skånes universitetssjukhus samt ÖNH-mottagningen, Trelleborgs lasarett
 • Ingvar Karlsson, docent och överläkare, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi – avdelningen för psykiatrisk epidemiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • Andris Kreicbergs, professor emeritus i ortopedi, Karolinska institutet
 • Eva Kumlien, adj professor och överläkare, Neurologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Ida Kåks, ST-läkare i internmedicin, Gävle sjukhus
 • Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare, sydvästra Skåne
 • Hugo Lagercrantz, senior professor, Karolinska institutet, fd överläkare Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Jan Lapins, med dr och överläkare, Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Olle Larkö, professor och överläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Barbro Larson, docent och specialist i gynekologi och obstetrik, Stockholm
 • Kjell Larsson, professor och specialistläkare, Enheten för lung- och luftvägsforskning, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska institutet
 • Tomas Lihagen, leg fysioterapeut, Örebro Rehabcenter
 • Christina Lindholm, leg sjuksköterska, med dr och professor i klinisk omvårdnad, Karolinska universitetssjukhuset och Sophiahemmet Högskola, Stockholm
 • Ida Lindman, allmänläkare Säröledens Familjeläkare vårdcentral
 • Elisabet Londos, docent och överläkare, Minneskliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Anna Lundh, med dr och överläkare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI/BUP FoU, Stockholm
 • Hans Lundin, specialist i allmänmedicin och med dr vid sektionen för Allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Birgitta Lytsy, överläkare vårdhygien, Uppsala län
 • Matthias Löhr, professor och överläkare, Gastrocentrum Kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset
 • Katarina Lönn, specialistläkare, Verksamhetsområde ortopedi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Bo Magnusson, bitr överläkare, Barnreumatologen, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Peter Magnusson, med dr och överläkare i kardiologi, Gävle sjukhus
 • Clas Malmström, specialistläkare i psykiatrisk rehabilitering och beteendemedicin, Stockholm
 • Kerstin Malmberg, med dr och överläkare, Bup Stockholm sektion Västra
 • Hanns-Ulrich Marschall, professor och överläkare, Medicinkliniken gastrosektionen, Sahlgrenska universitetssjukhus, Göteborg
 • Mussie Msghina, docent och specialist i psykiatri, Örebro Universitet.
 • Cecilia Mattsson, docent och överläkare, Endokrinsektionen, Medicinkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Michael Mazya, med dr och specialistläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska universitetsjukhuset
 • Jan Milbrink, docent och överläkare, Ortopedi-Protessektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Nina Nabb, leg dietist, Rehab Nordväst, Solna
 • Håkan Nilsson, odont dr och övertandläkare, Avdelningen för klinisk bettfysiologi, Odontologiska institutionen, Jönköping
 • Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare sektionen för hematologi och koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
 • Patrik Nordenfelt, specialistläkare, Lung- och allergimottagningen, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Agneta Nordenskjöld, professor och överläkare, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens barnsjukhus
 • Bo Norrving, professor och överläkare, Neurologkliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, med dr och överläkare, Reumatologkliniken, Falu lasarett
 • Lars Olaison, docent och överläkare, Infektionskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Elisabeth Olhager, med dr och överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Linköping-Motala
 • Magnus Olivecrona, överläkare, Neurokirurgiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • John Paoli, docent och överläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhus, Göteborg
 • Ralph Peeker, professor och överläkare, Urologmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Sari Ponzer, professor och överläkare, VO ortopedi, Södersjukhuset, Stockholm
 • Mats Reimer, barndistriktsläkare, Vårdcentralen Mölnlycke
 • Gerdt Riise, docent och överläkare, Avdelningen för lungmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Cecilia Rogmark, docent och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Lars Rombo, Överläkare, adjungerad professor, Infektionskliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna
 • Åke Rundgren, docent och överläkare, Enheten för geriatrik, Göteborgs universitet
 • Elsa Lena Ryding, docent och överläkare, Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska institutet
 • Stephan Rössner, professor emeritus och överläkare, Överviktsenheten, Karolinska universitetssjukhuset
 • Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus
 • Ulf Samuelson, docent och specialist i plastikkirurgi, Akademikliniken, Stockholm
 • Hanna Sandelowsky, specialist i allmänmedicin, Med dr, Karolinska Institutet, Stockholm
 • MariHelen Sandström Falk, med dr och specialist i dermatovenereologi, Hudmottagningen, Carlandergruppen, Göteborg
 • Carlos Saro, med dr och överläkare, Fotkirurgi, Arcademy, Sophiahemmet, Stockholm
 • Bo von Schoultz, professor emeritus och överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Marika Schütz, leg logoped, Sprakar.se, styrelseledamot Svenska Logopedförbundet
 • Birgitta Segebladh, med dr och mödrahälsovårdsöverläkare i Uppsala län
 • Maria Sennström, överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Sven-Arne Silfverdal, docent och barnhälsovårdsöverläkare, Norrlands universitetssjukhus
 • Caroline Simberg Danell, ST-läkare, Hudkliniken, Södersjukhuset
 • Anders Själander, docent och överläkare, Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus
 • Hans Smedje, med dr och överläkare, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Janos Solyom, överläkare, Ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal
 • Birgitta Stener, specialist i allmänmedicin, f.d. överläkare vid Sektion trafikmedicin, Transportstyrelsen
 • Karin Strigård, professor och överläkare, Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Carl Göran Svedin, professor och överläkare, Barnpsykiatriska kliniken, Linköping
 • Olle Svensson, professor, ortopediska kliniken, Norrlands unversitetssjukhus
 • Peter J Svensson, professor och överläkare, Koagulationscentrum, Skånes universitetssjukhus
 • Bo Svenungsson, docent och överläkare, Smittskydd Stockholm
 • Eva Swahn, professor och överläkare, Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping
 • Carl Swartling, docent och överläkare, Svettmottagningen Hidroskliniken, S:t Görans sjukhus, Stockholm
 • Karl Swedberg, senior professor och överläkare, Enheten för akut och kardiovaskulär medicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborg
 • Tore Särnhult, överläkare, Hudmottagningen, Kungsbacka
 • Anne Söderlund, professor och leg fysioterapeut, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås
 • Mikael Tarstedt, överläkare, Hudmottagningen, Karlskoga lasarett
 • Pia Teleman, docent och överläkare, VO kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus
 • Max Tenne, med dr och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Sten Thelander, specialist i psykiatri
 • Carl Johan Tiderius, docent och överläkare, Barnortopediska enheten, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Jon Tsai, med dr och kirurg specialiserad inom övre gastro, Karolinska Institutet
 • Maria Unenge Hallerbäck, med dr, klinisk lektor i psykiatri, Örebro universitet och överläkare, barn- och ungdomspsykiatrin, Region Värmland
 • Ylva-Britt Wahlin, universitetslektor odontologi, Umeå universitet
 • Lars-Olof Wahlund, professor och överläkare, Geriatriska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Elisabet Waldenlind, docent och överläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset
 • Susanna Walter, docent och specialist i gastroenterologi, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Lena Wanger, med dr och hudspecialist, Stockholm
 • Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi, NASP, Karolinska institutet
 • Otto Westphal, docent och överläkare, Centrum för pediatrisk tillväxtforskning, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • Håkan Widner, adj professor och överläkare, Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Lars Wiklund, professor emeritus och överläkare, anestesiologi och intensivvård, Uppsala universitet
 • Hans Wingstrand, professor och överläkare i ortopedi
 • Eva Zeisig, med dr och specialistläkare, Ortopediska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Eva Zetterberg, docent och överläkare, Koagulationsmottagningen, VO Hematologi, Onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus.
 • Tomas Zweig, överläkare, Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Hans Ågren, professor emeritus och överläkare, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • Kjell Öberg, professor och överläkare, Kliniken för onkologisk endokrinologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Eva Östlund, med dr och överläkare, Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus