Långvarig smärta och neuropatisk smärta

Basfakta

Definition

 • Den internationella organisationen International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada:1
  • Smärtan är individuell, och påverkas av emotionella och psykiska dimensioner
 • Långvarig (kronisk) smärta definieras oftast som smärta som har varat i över 3(–6) månader, eller efter ett normalt läkningsförlopp:
  • Ofta finns inget värde som signal för pågående vävnadsskada, men det kan förekomma vid specifika smärtor som beror på till exempel reumatoid artrit eller MS
  • I fall utan bakomliggande sjukdom kan långvarig smärta anses vara en sjukdom i sig
 • Ibland kallas den också för långvarig (kronisk) icke-malign smärta, eftersom behandlingen av långvarig smärta vid maligniteter ofta innefattar andra överväganden och i vissa fall andra behandlingsmöjligheter än vid icke-malign smärta.
 • Akut smärta och långvarig smärta är att betrakta som två helt olika tillstånd med olika patofysiologiska mekanismer och olika psykologiska, socioekonomiska och försäkringsmedicinska konsekvenser.
 • Refererad/överförd smärta är smärta som uppfattas komma från ett annat område än den faktiska skadan:
 • Smärttröskel versus smärttolerans:
 • Visceral smärta:

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Illustrationer och filmer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.