Gå direkt till huvudinnehållet

Råd vid SLE och graviditet

Publicerad:


Systemisk lupus erythematosus (SLE) drabbar ofta kvinnor i fertil ålder. Tidigare avråddes SLE-patienter från graviditet eftersom sjukdomen är oförutsägbar och kan blossa upp i anslutning till graviditet. I dag vet man att det är patienter som har aktiv sjukdom redan i graviditetens inledning som löper större risk för skov.

Före graviditeten

Aktiv pågående inflammation innebär ökade risker för såväl moder som foster. Patienterna uppmuntras därför att planera graviditeten till en period när sjukdomen varit lågaktiv under minst sex månader. Den medicinska behandlingen måste justeras i god tid.

SLE-patienten kommer ofta in i klimakteriet cirka tio år tidigare än friska kvinnor. Därför är det viktigt att de inte väntar för länge med planering av graviditet.

I följande fall avråder man från graviditet då riskerna för modern bedöms som mycket höga:

  • Aktiv njurinflammation (glomerulonefrit) och/ eller mycket nedsatt njurfunktion.
  • Högt blodtryck trots läkemedelsbehandling.
  • Svårt lungengagemang med förhöjt blodtryck i lungkretsloppet (pulmonell hypertension)

Prekonceptionell bedömning: Patient och partner bör erbjudas ett besök hos förlossningsläkare redan före graviditeten för att göra en riskanalys och få information om möjligheter, risker, övervakning och behandling.

Läkemedelsbehandling

Vissa läkemedel som används vid reumatiska sjukdomar är fosterskadande och måste avslutas tre till sex månader före en planerad graviditet (metotrexat , cyklofosfamid, mykofenolatmofetil). Andra läkemedel kan patienten fortsätta med (azatioprin , ciklosporin , hydroxiklorokin , prednisolon ) men doserna måste justeras. Läkemedel mot högt blodtryck kan vara fosterskadande och måste ibland bytas ut före graviditeten.

Ofta görs dosjustering till exempel för Levaxin, diabetesläkemedel med flera. Patienter med fosfolipidantikroppssyndrom (se nedan) med blodförtunnande läkemedel (warfarin ) sätts över på lågmolekulärt heparin/acetylsalicylsyra (ASA) från och med att graviditeten konstaterats. Ett nära samarbete mellan reumatolog och gynekolog/förlossningsläkare är viktig under hela graviditeten. Om specialistmödravård finns på orten skall patienten följas där.

Under graviditeten

Beroende på riskfaktorer hos patienten kommer kontroller hos reumatolog och gynekolog skräddarsys för den enskilde SLE-patienten.

Ofta sker månatliga kontroller under de två första trimestrarna, med tätare uppföljning i slutet av graviditeten. Hos gynekolog/förlossningsläkare erbjuds patienten ultraljudsundersökning för att konstatera graviditet, ett organultraljud (rutin cirka vecka 18), samt tillväxtultraljud en eller flera gånger vid behov. Blodflödet i navelsträngen ger besked om moderkakans funktion.

Tillstånd som kräver särskilt omhändertagande under graviditeten

  • Fosfolipidantikroppssyndrom:
    • Patienterna har ofta haft upprepade missfall tidigare och i blodprov påvisas antifosfolipidantikroppar. Patienten får behandling med lågmolekulärt heparin  och ibland acetylsalicylsyra  under hela graviditeten
  • Mödrar med SSA-antikroppar (Sjögrens syndrom A):

Dessa antikroppar kan skada fostrets hjärtmuskel och leda till rytmrubbningar av hjärtats retledningssystem. Tillståndet är sällsynt men allvarligt. Modern övervakas med auskultation/foster-EKG varje vecka från vecka 16 till 26. Det nyfödda barnet får ibland neonatalt lupussyndrom med hudutslag och övergående påverkan på blodbild, levervärde med mera. Tillståndet är beskedligt och försvinner spontant när antikropparna från modern försvinner (efter sex månader).

Förlossning

Vanlig vaginal förlossning är oftast mest skonsam för såväl moder som foster såvida graviditeten varit komplikationsfri. Det är förlossningsläkaren som beslutar om eventuellt kejsarsnitt.

Efter förlossningen

Ett skov uppträder inte sällan efter förlossningen, ibland redan under de första veckorna, och ett snart återbesök hos reumatologläkare rekommenderas. Patienterna rekommenderas fortsätta med hydroxyklorokin och såvida inte patienten måste ta läkemedel som kan vara skadliga för barnet är det vanligen inga hinder för amning vid SLE.

Vill du veta mer?