NSAID-preparat

Vill du veta mer?

Detta är en patientinformation från Sveriges främsta och mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas underlättar för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal att erbjuda uppdaterad och säker vård i en pressad klinisk vardag. Medibas är obundet och uppdateras kontinuerligt för att ge användaren direkt tillgång till aktuella riktlinjer och kliniskt relevant forskning.

Testa Medibas för professionen i 30 dagar utan kostnad.

Fakta

  • NSAID-preparat utgör en stor grupp läkemedel med relativt likartad, inflammationsdämpande verkan.
  • De används för en lång rad sjukdomar, och är särskilt effektiva vid muskuloskeletala sjukdomar.
  • NSAID-preparat är inte antibiotika och hjälper därför inte mot infektioner som förorsakats av bakterier.
  • De säljs både receptfritt i svagare doser och på recept i högre doser.
  • NSAID-preparat har tre viktiga effekter som utnyttjas vid behandling: det är både inflammationsdämpande, smärtstillande och febernedsättande.
  • De vanligaste biverkningarna är magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, yrsel, trötthet och synrubbningar.

Vad är NSAID-preparat?

NSAID är en förkortning av Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs. "Non-steroidal" betyder att de inte innehåller steroider eller kortikosteroider, som exempelvis kortison gör. Ämnena motverkar svullnad, smärta, ömhet, rodnad och rörelsebegränsning vid inflammation. Detta kallas för anti-inflammatorisk effekt.

Det finns många olika NSAID-preparat tillgängliga. Några enstaka säljs receptfritt. För de flesta behöver man emellertid recept från läkare.

Effekt och verkningssätt för NSAID-preparat

NSAID-preparat har tre viktiga funktioner som man utnyttjar vid behandling:

  • Antiinflammatorisk effekt
  • Smärtstillande effekt
  • Febernedsättande effekt

Antiinflammatorisk effekt

En inflammation är kroppens sätt att reagera mot främmande ämnen. För att avlägsna det främmande ämnet sätter immunsystemet igång en rad processer, bland annat svullnad, smärta, ömhet och rodnad. Detta kallas för en inflammation. NSAID-preparat förhindrar att ett ämne som kallas för prostaglandin bildas. Prostaglandin är en av de viktigaste orsakerna till inflammation och NSAID-preparat hindrar därmed utvecklingen av en sådan inflammation.

Smärtstillande effekt

Den smärtstillande effekten av NSAID-preparat beror främst på att de motverkar inflammation. Dessutom verkar sannolikt NSAID-preparat direkt på områden i hjärnan som är kopplade till smärtupplevelse. Den smärtstillande effekten inträder relativt snabbt, men vid enstaka tillstånd (till exempel reumatoid artrit) kan det ta upp till flera veckor.

Febernedsättande effekt

Kroppstemperaturen regleras av ett litet område i en del av hjärnan som kallas hypotalamus. NSAID-preparat verkar direkt på detta centrum så att febern avtar. Den febernedsättande effekten kommer mycket snabbt, vanligtvis inom en timme.

Tillstånd som kan behandlas med NSAID-preparat

NSAID-preparat används vid en lång rad tillstånd. NSAID-preparat är särskilt effektiva för behandling av muskuloskeletala sjukdomar. De vanligaste användningsområdena är olika former av inflammationer, till exempel reumatoid artrit, benhinneinflammation, muskel- och seninflammationer och idrottskador. Vidare används NSAID-preparat även mot smärtor vid artros, mot menstruationssmärtor, feber och migrän.

Hur NSAID-preparat används

De flesta NSAID-preparat finns som tabletter. Några enstaka kan ges som stolpiller och några finns som salva som stryks på det inflammerade området. Användningssättet för olika typer av NSAID-preparat kan skilja sig mycket åt. Några ska tas flera gånger dagligen, medan andra endast tas en gång per dag. Även om alla NSAID-preparat verkar på ett relativt likartat sätt, kommer varje enskild person att uppleva effekten som mycket olika beroende på vilken sort de använder. På samma sätt kan en sort verka bäst hos en patient, medan en annan sort verkar bäst hos andra. Vid kroniska sjukdomar, till exempel reumatoid artrit, är det vanligt att man prövar två, tre olika sorter innan man får god effekt och få biverkningar.

Personer som inte bör använda NSAID-preparat

Det finns en del sjukdomar för vilka användning av NSAID-preparat kan vara skadligt. Detta gäller huvudsakligen sår eller blödningar i magsäcken och allergi mot någon av ingredienserna. NSAID-preparat kan förorsaka astmaanfall hos astmatiker. Blodkoagulationen kan påverkas av NSAID-preparat, och personer med koagulationsrubbningar ska därför vara försiktiga om de måste använda preparaten.

Även personer med hjärt-, lever- eller njursjukdomar måste iaktta försiktighet. Samtidig användning av andra enskilda läkemedel kan orsaka problem. Användning av NSAID-preparat under graviditet bör bara ske i samråd med läkare och aldrig de sista tre månaderna av graviditeten. Erfarenheterna av NSAID-preparat som ges till barn är begränsade, och sådan behandling bör påbörjas av specialistläkare.

Möjliga biverkningar

Listan över möjliga biverkningar av NSAID-preparat är lång, men allvarliga problem är sällsynta. De vanligaste biverkningarna är magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, yrsel, trötthet och synrubbningar. NSAID-preparat kan också ha en negativ påverkan på lever och njurar, och en del patienter får låga blodvärden.

NSAID-preparat leder till ökad syraproduktion och minskad slemproduktion i magsäcken, något som kan ge magsår och allvarliga magblödningar. Hos personer som använder NSAID-preparat under en lång tid kan det vara aktuellt att använda läkemedel som skyddar mot magsår. Dessa finns i två grupper: protonpumpshämmare, till exempel omeprazol och esomeprazol, och H2-hämmare, till exempel ranitidin och famotidin.

Användning av NSAID-preparat kan minska möjligheten att bli gravid. Men de flesta kvinnor som använder dessa läkemedel kommer inte att uppleva några problem med att bli gravida. Problemet uppstår främst hos kvinnor som har svårt att bli gravida även innan.

Vill du veta mer?


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.