Gå direkt till huvudinnehållet

Pneumokockvaccination till vuxna

Vaccination mot pneumokockbakterier rekommenderas för vuxna med vissa kroniska sjukdomar eller med nedsatt immunförsvar, samt för personer som är 65 år och äldre.

Faktagranskad av Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är pneumokocker och pneumokocksjukdom?

Pneumokocker, Streptococcus pneumoniae, är bakterier som kan finnas i näsan och svalget utan att ge några symtom, men som också kan orsaka infektioner som bihåleinflammation eller öroninflammation. Pneumokocker kan också orsaka allvarligare och ibland livshotande sjukdomar som lunginflammation och blodförgiftning, och är en av de vanligaste orsakerna till dessa tillstånd.

När pneumokocker sprids till ställen i kroppen som annars är sterila, till exempel blodet och ryggmärgs- eller ledvätska, kallas detta för invasiv pneumokocksjukdom (IPD). De allra flesta fall av IPD är lunginflammation med bakterier som spridits till blodbanan.

När en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna (till exempel i anslutning till influensa), är det ofta pneumokocker som är orsaken.

Pneumokockinfektioner är i regel lätta att behandla med antibiotika och det är ovanligt att i övrigt friska personer dör av en sådan infektion. 

Utöver hos spädbarn, där pneumokockvaccin ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet, rekommenderas vaccination för vuxna med vissa kroniska sjukdomar eller med nedsatt immunförsvar, samt för personer som är 65 år och äldre. 

Vilka drabbas?

Pneumokockinfektioner förekommer i alla åldrar men drabbar främst de yngsta (under två år) och äldsta individerna. Den som är 65 år eller äldre har en ökad risk att insjukna i pneumokockinfektion. Den vanligaste typen är lunginflammation. Också för personer med vissa kroniska sjukdomar är risken högre att drabbas av allvarlig sjukdom orsakad av pneumokocker. 

Vem bör vaccineras?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa grupper erbjuds vaccination mot pneumokockinfektion. Rekommendationerna till vuxna är inte bindande, utan regioner och kommuner beslutar själva hur de ska implementera rekommendationerna och om eventuella kostnader för patienterna.

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till alla med:

 • Mycket hög risk:
  • Avsaknad av fungerande mjälte (aspleni/hypospleni)
  • Läckage av hjärn-ryggmärgsvätska eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
  • Kokleaimplantat
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar (exempelvis vid stamcellstransplantation, hematologisk cancer, sicklecellanemi, behandling med immunsupprimerande läkemedel)
  • Organtransplantation
 • Ökad risk:
  • Ålder >65 år
  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och ansamling av slem i luftvägarna, till exempel kroniska neurologiska sjukdomar eller cystisk fibros
  • Kronisk leversjukdom
  • Kronisk njursvikt
  • Diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
 • Efter individuell bedömning kan vaccination också rekommenderas till:
  • Alkohol- eller narkotikaberoende
  • Rökare
  • Svetsare utsatta för toxisk rök

Vem ska inte vaccineras?

Den som har känd allergi mot ämnen som ingår i vaccinet eller haft en allvarlig reaktion på tidigare dos av samma vaccin, ska inte vaccineras. Gravida kvinnor rekommenderas inte pneumokockvaccination annat än i undantagsfall. Vid akut sjukdom med hög feber bör man skjuta på vaccinationen.

Vaccin

Det finns ett 90-tal kända typer av pneumokocker. Vaccin för vuxna ger skydd mot 10–23 av de vanligaste typerna.

Polysackaridvaccin. De 23 olika pneumokocktyperna som ingår i PPV23 har historiskt sett orsakat 75–85 % av allvarliga pneumokocksjukdomar hos barn och vuxna.

Konjugatvaccin. Det finns i Sverige fyra konjugatvacciner som ger skydd mot 10 (PCV10), 13 (PCV13), 15 (PCV15) respektive 20 (PCV20) pneumokocktyper:

 • Under de senaste åren har 60–65 % av invasiva pneumokockinfektioner bland vuxna i Sverige orsakats av serotyper som täcks av PCV20
 • Konjugatvaccin ger bättre kvalitet på immunsvar än polysackaridvaccin framför allt hos personer med nedsatt immunförsvar

Vilket vaccin?

Till personer med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas polysackaridvaccinet PPV23. Till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas konjugatvaccinet PCV20. Personer med mycket hög risk kan rekommenderas ny pneumokockvaccination fem till sex år efter den tidigare dosen.

Skyddande effekt

Gott skydd uppnås ofta efter två till tre veckor. Vilken skyddseffekt vaccinerna har beror bland annat på vilka pneumokocktyper som cirkulerar i samhället.

Flera studier visar en påtaglig flockeffekt efter införandet av allmän pneumokockvaccinering av barn 2009. Sjukdomsfallen minskar även bland ovaccinerade på grund av att smittöverföringen minskar.

Har vaccinet några biverkningar?

De vanligaste reaktionerna efter vaccination är att det kan bli rött, ömt och svullet på injektionsstället. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga.

För konjugatvaccin finns det generellt en trend mot lägre frekvens av biverkningar med stigande ålder, och hos yngre vuxna rapporteras fler biverkningar än hos vuxna över 65 år.

Källor