Psykiskt status

Definition

  • Undersökning av psykiskt status är avgörande för korrekt psykiatrisk diagnostik.
  • Undersökningen ska utföras vid bedömning, behandling och uppföljning av psykiatrisk sjukdom. Den kan till exempel bidra till att skilja mellan affektiva sjukdomar, tankestörningar och kognitiv svikt.1
  • Det är orealistiskt att rutinmässigt utföra omfattande bedömningar av psykiskt status i primärvården, men det är viktigt att känna till vilka element som ingår.

Generellt uppträdande

Motorisk aktivitet

Tal

Stämningsläge och affekt

Tankeprocess

Tankeinnehåll

Perceptuella störningar

Sensorium och kognition

Insikt

Bedömningsförmåga


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.