Mani och bipolär sjukdom

 • Definition:Perioder med mani (bipolär typ I) eller hypomani (bipolär typ II) och perioder med depression, med bra perioder däremellan. Vid bipolär typ I krävs inte perioder med depression för diagnos.
 • Förekomst:Livstidsprevalens är 1-2 %.
 • Symtom:Vid mani/hypomani ihållande och abnorm förhöjd, expansiv eller irritabel sinnesstämning. Vid depression ihållande sänkt stämningsläge, brist på intresse och glädje samt energiförlust och/eller ökad trötthet.
 • Kliniska fynd:En manisk patient är ofta mycket orolig, ibland aggressiv, och det kan vara svårt att föra ett normalt samtal.
 • Diagnostik:Strukturerade eller semistrukturerade intervjuformulär bör användas.
 • Behandling:Behandlingen är en kombination av läkemedel och psykologisk behandling.

Basfakta

Definition

 • Mani:
  • Är en sjuklig höjning av stämningsläget med snabbare tankar och tal, stort självförtroende och hög aktivitetsnivå
  • En enskild episod i livet kodas som manisk episod
  • Hypomani är en låggradig mani utan nedsatt funktionsförmåga
 • Bipolär (manodepressiv) sjukdom:
  • Sjukdomsbilden består av perioder med mani (typ I) eller hypomani (typ II) och perioder med depression, med bra perioder däremellan. Manier och depressioner kan ha psykotisk valör
  • Vid två eller flera episoder med mani, hypomani eller depression där minst en av episoderna är en mani/hypomani kodas tillståndet som bipolär sjukdom1
  • De flesta patienterna är i depressiv fas under de flesta episoderna2
 • Bipolär typ I:
  • Bipolär sjukdom där patienten minst en gång i livet har haft en manisk episod
  • De flesta av dessa patienter får fler och längre perioder med depression än med mani under livet
 • Bipolär typ II:
  • Bipolär sjukdom där patienten har depressioner och hypomanier, men aldrig har haft en manisk episod
  • Det är depressionerna som ger funktionsbortfall
  • Om patienten får en manisk episod ändras kodningen till bipolär sjukdom typ I
 • Cyklotymi
  • Hypomani eller depressiva symtom som inte uppfyller kriterierna för bipolär typ II
  • Det föreligger inga egentliga depressiva episoder
 • Rapid cycling:
  • Vid fler än två manier/hypomanier och två depressioner per år används begreppet rapid cycling
  • Tolvmånadersprevalensen i befolkningen är cirka 0,3 %3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.