Gå direkt till huvudinnehållet

Opioidberoende och opiodabstinens

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Opioidabstinens är symtom som kommer när en ihållande överstimulering av opioidreceptorer i hjärnan minskar eller upphör. Opiater (morfin, kodein och heroin) och opioider (buprenorfin, metadon, tramadol och oxikodon) har samma förmåga att framkalla beroende.
Förekomst:
Beroende av heroin eller andra opioider (till exempel vid smärttillstånd) utvecklas ofta. Abstinenssymtom kan uppträda även vid kort tids användande.
Symtom:
Typiska symtom och tecken vid lindrig till medelsvår abstinens är oro, irritabilitet, illamående, rastlöshet, huvudvärk, rinnande näsa, ökar andningsfrekvens, svettningar, gäspningar, tårflöde och gåshud.
Kliniska fynd:
Vid svårare abstinens förekommer magkramper, sömnstörningar, högt blodtryck och hög puls, temperaturstegring, skelettsmärta, muskelsmärtor och -spasmer samt illamående/kräkningar.
Diagnostik:
För att påvisa nyligt intag av narkotika rekommenderas urinprov (alltid övervakat). Övrig provtagning kan göras för att utesluta andra orsaker och för att bedöma om komplikationer har uppstått.
Behandling:
Nedtrappning med buprenorfin-naloxon eller metadon rekommenderas vid opiatberoende.
 1. Olmedo R, Hoffman RS: Withdrawal syndromes. Emerg Med Clin North Am 2000; 18: 273-88. PubMed  
 2. McKeown NJ. Withdrawal syndromes. eMedicine, September 21, 2015. emedicine.medscape.com  
 3. Drogutvecklingen i Sverige 2019 – med fokus på narkotika. Rapport 180. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 2019. www.can.se  
 4. Rekommendationer för utsättning av opioider. Janusinfo, Region Stockholm, hämtad 2021-03-30 janusinfo.se  
 5. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Smärta - långvarig, hos vuxna. 2022-10-20 (hämtad 2022-12-02). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 6. Amato L, Davoli M, Minozzi S, Ali R, Ferri M. Methadone at tapered doses for the management of opioid withdrawal. Cochrane Dayabase og Sustematic Reviews 2005; Issue 3: CD003409.
 7. Gowing L, Ali R, White JM. Buprenorphine for the management of opioid withdrawal. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD002025. DOI: 10.1002/14651858.CD002025.pub4. The Cochrane Library  
 8. Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Kunskapsstöd – i hälso- och sjukvård och socialtjänst www.socialstyrelsen.se  
 9. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. www.socialstyrelsen.se  
 10. Amato L, Minozzi S, Davoli M, Vecchi S, Ferri M, Mayet S. Psychosocial and pharmacological treatments versus pharmacological treatments for opioid detoxification. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008; Issue 4: CD005031. Cochrane (DOI)  
 • Johan Franck, professor och specialist i psykiatri och beroendemedicin, Beroendecentrum Stockholm
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet