Opioidabstinens

 • Definition:Opioidabstinens är symtom som kommer när en ihållande överstimulering av opioidreceptorer i hjärnan minskar eller upphör. Opiater (morfin, kodein och heroin) och opioider (buprenorfin, metadon, tramadol och oxikodon) har samma förmåga att framkalla beroende.
 • Förekomst:Beroende av heroin eller andra opioider (till exempel vid smärttillstånd) utvecklas ofta. Abstinenssymtom kan uppträda även vid kort tids användande.
 • Symtom:Typiska symtom och tecken vid lindrig till medelsvår abstinens är oro, irritabilitet, illamående, rastlöshet, huvudvärk, rinnande näsa, ökar andningsfrekvens, svettningar, gäspningar, tårflöde och gåshud.
 • Kliniska fynd:Vid svårare abstinens förekommer magkramper, sömnstörningar, högt blodtryck och hög puls, temperaturstegring, skelettsmärta, muskelsmärtor och -spasmer samt illamående/kräkningar.
 • Diagnostik:För att påvisa nyligt intag av narkotika rekommenderas urinprov (alltid övervakat). Övrig provtagning kan göras för att utesluta andra orsaker och för att bedöma om komplikationer har uppstått.
 • Behandling:Nedtrappning med buprenorfin-naloxon eller metadon rekommenderas vid opiatberoende.

Basfakta

Definition

 • Med opiater avsesämnen som utvinns ur opievallmo, exempelvis morfin, kodein och heroin. Med opioider avses (förutom opiater) även semisyntetiska substanser som till exempel buprenorfin, metadon, tramadol och oxikodon. Opiater och opioider har samma förmåga att aktivera opioidreceptorer och framkalla beroende. I denna text avses med opioidabstinens således även abstinens relaterat till opiater.
 • Opioidabstinens är symtom som kommer när en ihållande överstimulering av opioidreceptorer i hjärnan minskar eller upphör.
 • Opioidabstinens kan ge dramatiska symtom, men är sällan eller aldrig livshotande.
 • Många ämnen och läkemedel ger abstinenssymtom när användningen av dem upphör.1-2
 • Se även eget dokument om Abstinenssyndrom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.