Konsultation

Schizofreni, psykoterapi

Psykoterapi kan inte ersätta medicinsk behandling vid schizofreni, men enbart läkemedel är inte alltid en tillräcklig behandling.

Vill du veta mer?

Detta är en patientinformation från Sveriges främsta och mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas underlättar för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal att erbjuda uppdaterad och säker vård i en pressad klinisk vardag. Medibas är obundet och uppdateras kontinuerligt för att ge användaren direkt tillgång till aktuella riktlinjer och kliniskt relevant forskning.

Testa Medibas för professionen i 30 dagar utan kostnad.

Särskilt för patienter som svarar dåligt på läkemedel är individuell psykoterapi indicerat. Fokus ligger då på att stötta, men en del patienter kan också svara på mer insiktsorienterad terapi. Psykoterapi är en långsiktig behandling och det är en fördel om samma terapeut tillämpas över tid.

Neuroleptika och psykoterapi i kombination

Psykoterapi för schizofreni har varit föremål för stor debatt. Det är nu allmänt accepterat att läkemedel inte kan eliminera behovet för en omfattande träning av praktiska och sociala färdigheter, och att de flesta patienter med schizofreni behöver hjälp med att få insikt insikt, att hantera och få perspektiv på känslor och livshändelser. Psykoterapi kan inte ersätta behandling med neuroleptika, men enbart läkemedel är inte alltid en tillräcklig behandling.

Vad går psykoterapin ut på?

Psykoterapin tar upp de personliga mänskliga frågor som uppstår när man har en allvarlig psykisk sjukdom. Behandlingen är praktisk och använder både inlärning och erfarenhetsmässiga arbetssätt för att hjälpa personen att hantera sin sjukdom. Mycket tid används för att ta upp de av vardagens problem som människor med schizofreni måste hantera liksom alla andra människor.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, har visat sig kunna ha en positiv effekt på utagerande beteende (våld) och generell funktion vid schizofreni.

Hur genomförs behandlingen?

Stor hänsyn måste tas till patientens kognitiva och emotionella förutsättningar. I början kommer den största utmaningen vara att etablera en relation mellan terapeuten och patienten. Det kan vara en krävande uppgift och tar ofta lång tid. Detta att skapa och underhålla en relation ställer stora krav på terapeuten när det gäller trygghet, flexibilitet, kreativitet, tålmodighet och uthållighet.

Psykoterapin ska vara stödinriktad. Förbättring av arbetsmässiga och sociala funktioner har prioritet. Erfarenhet har visat att sådan terapi har störst chans att ha en gynnsam effekt. Det är viktigt att ta ett steg i taget och vara uppmärksam på signaler som tyder på att patienten känner sig pressad. Om terapin är för krävande kan den istället få skadlig effekt.

Patienter med schizofreni är olika. Därför kan samma typ av behandling ta sig mycket olika uttryck för olika grupper av patienter. Man måste därför anpassa behandlingen till den enskilda patienten, det vill säga behandlingen ska individualiseras.

Ett viktigt delmål för psykoterapin är att hjälpa patienten att förstå innebörden av att ha schizofreni. De kognitiva och negativa symtomen (det vill säga förlust av egenskaper som fanns före psykosgenombrottet, till exempel intresse och engagemang) har visat sig vara svåra att komma åt med psykoterapi, men en reduktion av positiva symtom (det vill säga egenskaper som lagts till och är utöver vad en frisk människa kan uppleva, till exempel hallucinationer och vanföreställningar) kan ofta erhållas. Vidare är mer psykopedagogiska insatser ofta bra – att förstå värdet av att ta sin medicin och vad medicinen gör, samt hur man kan bete sig för att minska risken för nya skov, hur alkohol och droger kan vara skadliga, etc.

Vill du veta mer?


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.