Gå direkt till huvudinnehållet

Förlossningspsykos

Faktagranskad av: Margareta Blomdahl, överläkare, psykiatriska konsultenheten, Psykiatri Sydväst, Huddinge och Christoffer Rahm, med dr och specialistläkare, psykiatri sydväst, Karolinska universitetssjukhuset

Publicerad:


Fakta

  • Psykos är ett allvarligt tillstånd av förvirring där den sjuka kan uppleva att han eller hon ser eller hör saker som inte finns, eller på ett allvarligt sätt feltolkar omvärlden.
  • Förlossningspsykos kan uppstå hos mamman efter förlossningen, oftast inom sex veckor.
  • Kvinnor med känd bipolärsjukdom har ökad risk för insjuknande efter förlossning.
  • Förlossningspsykos visar sig ofta som mani eller allvarlig depression.  
  • Det är ett akut medicinskt tillstånd och inläggning på psykiatrisk avdelning krävs oftast.
  • Elektrokonvulsiv behandling (ECT) har är en effektiv behandling.
  • Aktuella läkemedel är neuroleptika, lugnande och stämningsstabiliserande läkemedel.
  • Prognosen är god när det gäller att häva psykosen. 
  • Det finns en förhöjd risk för återfall och självmord, varför förebyggande behandling är viktigt. 

Vad är en förlossningspsykos?

Psykos är ett allvarligt tillstånd av förvirring där den sjuka får en nedsatt verklighetsprövning och kan uppleva att han eller hon ser eller hör saker som inte finns, eller på ett allvarligt sätt feltolkar omvärlden. Psykos kan i sällsynta fall uppstå hos mamman efter en förlossning och kallas då förlossningspsykos. Förlossningspsykoser är i många fall relaterade till bipolär sjukdom, ett tillstånd som karakteriseras av växlingar mellan nedstämdhet (depression), upprymdhet (mani) och däremellan perioder av väsentligen stabilt mående. Det innebär att en förlossningspsykos ofta artar sig som mani eller allvarlig depression.

En förlossningspsykos uppstår vanligtvis en kort tid efter förlossningen, oftast inom sex veckor. De psykotiska symtomen och förvirringen uppträder ofta redan tidigt i förloppet. En ganska snabb utveckling med uttalade och delvis dramatiska symtom är inte ovanligt.

Det finns en ökad risk att drabbas av psykoser under perioden efter graviditet än under andra tider i livet.

Orsak

Det finns olika teorier om orsakerna till förlossningspsykos, men hormonella förändringar och sömnbrist kan vara möjliga förklaringar. Vissa kvinnor har en ökad känslighet för detta.

Kvinnor med känd bipolär sjukdom har en förhöjd risk för att utveckla förlossningspsykos, liksom kvinnor med psykossjukdom. Kvinnor med schizofreni har en ökad risk att insjukna i psykotiskt skov i sin grundsjukdom. Vanligen sker det insjuknandet senare än den klassiska förlossningspsykosen och vanligen klassificeras det inte som förlossningspsykos utan som schizofreni.

Symtom och tecken

Symtomen varierar mycket, men kan bestå av sömnproblem, ångest, förvirring, känslomässig instabilitet, nedstämdhet och förtvivlan. Ibland kan symtom som stark oro, upprymdhet, verklighetsfrämmande föreställningar och hallucinationer (till exempel att höra röster) dominera. Självmordsimpulser är inte ovanliga och aggressiva impulser riktade mot barnet förekommer. Eventuella vanföreställningar eller hallucinationer involverar ofta barnet. Kvinnan kan ha tankar om att barnet är besatt av djävulen och bör dö eller att barnet är en bortbyting.

Behandling

Förlossningspsykos är ett akut medicinskt tillstånd och inläggning på psykiatrisk avdelning krävs som regel. Inläggning bör göras utifrån en helhetsbedömning, där patientens tillstånd, sociala nätverk samt resurssituation och lokal kompetens tas med i beräkningen.

Målet med behandlingen är att kvinnan ska bli symtomfri och att förhindra återinsjuknanden. Inläggning på psykiatrisk avdelning krävs som regel. Aktuella läkemedel är neuroleptika, lugnande och stämningsstabiliserande läkemedel. Elektrokonvulsiv behandling (ECT) kan också vara aktuellt. Forskning och klinisk erfarenhet har visat att ECT är speciellt effektiv vid förlossningspsykos.

Förebyggande åtgärder

Kvinnor med känd bipolär sjukdom har en ökad risk för sjukdomsepisoder efter förlossningen. Med en korrekt förebyggande behandling med anpassat omhändertagande och läkemedel minskar denna risk. De läkemedel som i forskning har visat sig kunna förebygga förlossningspsykos är litium  och olanzapin  (ett antipsykotiskt läkemedel).

Prognos

Det första levnadsåret är en särskilt viktigt period för barnets utveckling. Om mamman har allvarliga psykiska symtom under den här perioden och är dysfungerande kan detta påverka kontakten mellan mamman och barnet negativt. Kvinnor som har haft en allvarlig psykiatrisk sjukdom under graviditeten har en ökad risk för självmord det första året efter att hon fött. Detta understryker betydelsen av tät och långvarig uppföljning av kvinnorna, både under graviditet och speciellt under det första året efter barnets födelse.

Prognosen är god när det gäller att kunna häva psykosen och återta social och yrkesmässig funktion. Det finns dock en betydlig risk för återfall, och självmordstalet är förhöjt. För att minimera dessa risker är det viktigt med förebyggande behandling

Vill du veta mer?