Gå direkt till huvudinnehållet
[imported]
[imported]

Litium

Litium är ett läkemedel som har visat sig ha stämningsstabiliserande verkan och som används vid mani och bipolär sjukdom.

Publicerad:


Varför används litium vid mani och bipolär sjukdom?

Personer med mani och bipolär sjukdom har ett tillstånd där de kan uppleva perioder av onormalt sänkt stämningsläge (depression) omväxlande med perioder av onormalt förhöjt stämningsläge (mani). Sjukdomen kallas också manodepressiv sjukdom. För de flesta som drabbas är perioder med depressioner vanligare än maniska perioder. Litium  är ett läkemedel som har visat sig ha stämningsstabiliserande verkan, det vill säga det motverkar utvecklingen av maniska eller depressiva episoder. Läkemedlet används förebyggande, det ges alltså också i perioder med helt normalt stämningsläge. Om personerna är i en manisk eller depressiv episod, ges annan behandling som tillägg.

Vad är litium, och hur verkar det?

Litium  är ett grundämne som förekommer naturligt i vår omgivning. Verkningsmekanismen i människokroppen är inte fullständigt klarlagd men det är känt att litium  påverkar transporten av kemiska budbärare i vissa hjärnceller. Genom forskning och många års användning har det visat sig att litium  förebygger både manier och depressioner, och minskar antalet självmord och självmordsförsök.

Hur genomförs behandlingen?

Vid bipolär sjukdom eller ofta återkommande depressiva episoder kan litium  används som skydd mot stämningssvängningarna. Själva behandlingen genomförs genom att patienten tar litiumtabletter. För att säkerställa rätt dos tas regelbundna blodprover. I början tas veckovisa blodprov. När situationen stabiliserats rekommenderas blodprov var tredje månad. Behandlingen fortsätter så länge det bedöms finnas behov av att förebygga stämningssvängningarna – många använder läkemedlet livet ut. Vid avslutning av litiumbehandling bör dosen trappas ned långsamt.

Läkemedlet kan medföra biverkningar särskilt från njurar och sköldkörtel. Det bör därför göras en medicinsk undersökning innan behandlingen startar.

Biverkningar vid litiumbehandling

Biverkningarna vid litiumbehandling varierar från patient till patient, liksom vid all läkemedelsbehandling Vissa får nästan inga biverkningar, medan andra får klara besvär.

En del biverkningar kan förväntas vid rätt användning av litium . Vanligt är en lätt skakning i händer och fingrar. Andra vanliga besvär är torr mun och förändrat smaksinne, ökad törst, tätare blåstömning än tidigare, lätt illamående och viss viktökning. Patienter som har psoriasis kan uppleva att sjukdomen försämras.

Litium  kan också försvaga funktionen av njurar och sköldkörtel. Njurarna reglerar bland annat vätskebalans och utfällning av avfallsämnen i kroppen. Sköldkörteln har en viktig funktion vid reglering av ämnesomsättningen. På grund av risken för skadliga effekter, följs funktionen av dessa organ upp med regelbundna blodprover. För att säkra god funktion i njurarna är det viktigt med intag av normala mängder salt och vätska. Preparatet ska inte användas tillsammans med vattendrivande läkemedel.

För att få så bra effekt som möjligt utan skadliga verkningar, är det av stor betydelse att läkemedlet används på sätt sätt. Alltför höga doser kan vara farligt. Det tas regelbundet blodprov för att kontrollera att läkemedelsmängden i kroppen ligger rätt. Om patienten upplever tecken på överdosering är det viktigt att ta kontakt med läkare och få detta utrett. Typiska tecken på överdosering är: Kräkningar eller diarré, grova skakningar i händerna, muskelsvaghet, försämrad koordination. Andra tecken är talproblem, suddig syn, förvirring eller krampanfall.

Vissa läkemedel kan medföra ökning av litiumnivån i blodet, bland annat gäller det vissa ofta använda inflammationsdämpande läkemedel (NSAID). Patienter som använder litium  bör alltid komma ihåg att berätta om litiumanvändning vid utskrivning av nya läkemedel.

Kan litium användas under graviditet eller amning?

Det har visat sig att litium  kan ha ogynnsamma effekter under första delen av graviditeten och läkemedlet bör om möjligt undvikas under denna period. Det rekommenderas inte heller att litium  används under amningsperioden, även om risken för att detta påverkar barnet bedöms som minimal. Om patienten ska sluta använda litium  under sådana förhållanden bör detta avgöras efter bedömning av risken av att använda respektive inte använda litium .

Vill du veta mer?