Gå direkt till huvudinnehållet

Elektrokonvulsiv behandling (ECT)

Publicerad:


Elektrokonvulsiv behandling ges endast till personer med svår depression som inte har blivit hjälpta av annan behandling. Det är den mest effektiva korttidsbehandlingen vid svåra depressioner och räknas som en säker behandling, med måttliga biverkningar. Elektrokonvulsiv behandling används också i vissa fall vid förlossningspsykos. Nackdelen är att ECT är resurskrävande. Patienten måste sövas, vilket alltid innebär en risk. Behandlingen gör patienten lite glömsk under en period.

Elbehandling kräver idag medgivande av patient eller anhörig, den ges bara under narkos, det ges färre behandlingsserier än tidigare och det sätts ström oftast bara på den icke dominanta hjärnhalvan. Behandlingen ger hög patienttillfredsställelse. I en studie menade 75 % att de hade nytta av behandlingen, och i en amerikansk studie uppgav nio av tio patienter att de var glada över att de hade valt elbehandling.

Vad är elektrokonvulsiv behandling?

Via elektroder som fästs på huvudet ges en serie snabba elektriska stötar som hjärnan utsätts medan patienten är i narkos. Stötarna orsakar ett kortvarigt krampanfall. Det är en omdiskuterad behandlingsform, dels på grund av sättet som behandlingen utförs på, dels för att den tidigare gavs på fel sätt, och dels för att den kan ge biverkningar. Av den anledningen ges denna behandling endast när läkemedelsbehandling inte har varit framgångsrik, eller när en patient är så sjuk – exempelvis vid överhängande självmordrisk eller när patienten matvägrar – att snabb behandling är nödvändig.

Hur verkar behandlingen?

Det är inte helt klarlagt hur elektrokonvulsiv behandling fungerar. Huvudteorin är att den elektriskt utlösta aktiviteten påverkar hjärnans nätverk av signaleringsvägar och förändrar sättet hur vissa hjärnceller överför signaler till andra celler. Resultatet blir att mängden av kemiska ämnen som överför signaler mellan nervceller ökar.

Vilka är nackdelarna?

Den viktigaste biverkningen är att minnet kan bli oklart. Patienten kan få problem med att minnas händelser och känna igen ord. Det kan vara svårt att lagra nya minnen. Denna verkan förefaller sitta i under några få veckor, ibland upp till två månader. Men eftersom själva depressionen påverkar minnet, är det svårt att veta hur mycket som beror på behandlingen.

Det största problemet är tappat minne för gamla händelser. Kort tid efter elbehandlingen har de flesta patienter en minneslucka för händelser som har inträffat innan behandlingen och denna lucka kan sträcka sig flera månader eller år tillbaka. Elbehandlingen påverkar minnet för självbiografisk information mindre än minnet för händelser som inte är personliga. Även om minnet för äldre händelser ofta blir bättre inom de första månaderna efter elbehandlingen, så kan förbättringen vara ofullständig med långvarig minnesförlust beträffande händelser som förekommit strax innan behandlingen gavs. Specialister som ger behandlingen använder olika metoder för att minska risken för dessa bieffekter.

Andra kortvariga biverkningar kan vara huvudvärk, muskelsmärtor, illamående och trötthet. Trots farhågor att den elektrokonvulsiva behandlingen skulle kunna ge hjärnskador, finns det inga studier på varken människor eller djur som har visat några tecken på detta.

Vill du veta mer?