Övervikt hos barn

 • Definition:Övervikt hos barn förekommer vid iso-BMI mellan 25 och –<30, fetma vid iso-BMI ≥30
 • Förekomst:En svensk rikstäckande studie (2008) för skolbarn i åldern sju till nio år och med svar från mindre än hälften av tillfrågade skolor visade en prevalens av övervikt på 17 %, varav 3 % hade fetma.
 • Symtom:Övervikt bland barn leder till fysisk belastning och kan få psykiska och sociala konsekvenser.
 • Kliniska fynd:Övervikten klassificeras i förhållande till åldersjusterat BMI som övervikt, fetma eller allvarlig fetma.
 • Diagnostik:Blodtryck, midjemått och labvärden för bedömning av metabol påverkan bedöms för barn med fetma. 
 • Behandling:Motivation för beteendeförändring med ökad fysisk aktivitet, färre stillasittande aktiviteter och nya mat-/dryckesvanor med minskat energiintag. Vid fetma behövs ofta tvärdisciplinärt samarbete.

Basfakta

Definition

 • Normalområdet för BMI hos barn varierar utifrån ålder och kön. För barn finns begreppet iso-BMI, det vill säga att beräknat BMI anges i relation till vad värdet motsvarar hos vuxna, kallas även Coles BMI.1
 • Definitioner för normalvikt och övervikt blir då följande:
  • Normalvikt: iso-BMI <25
  • Övervikt: iso-BMI 25–<30
  • Fetma: iso-BMI 30–<35
  • Svår fetma: iso-BMI ≥35
 • Amerikanska hälsomyndigheter (CDC) definierar övervikt hos barn som:2
  • Övervikt: BMI mellan 85:e och 95:e percentilen, justerat för ålder och kön
  • Fetma: BMI över 95:e percentilen
 • Världshälsoorganisationen, WHO, använder följande definitioner:
  • Övervikt: BMI mellan +1 och +2 standardavvikelser
  • Fetma: BMI ≥ +2 standardavvikelser
 • I tillväxtkurvor för barn anges statistiska definitioner som är extrapolerade från definitioner vid 18 år. Sådana så kallade iso-BMI-gränser (Cole) finns i Rikshandboken i barnhälsovård.
 • Se också kalkulator för BMI och iso-BMI.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.