Recidiverande buksmärtor hos barn

 • Definition:Intermittenta eller kroniska buksmärtor tre eller fler gånger under en tremånadersperiod, som stör barnets normala aktiviteter, oavsett om etiologin är funktionell eller organisk.
 • Förekomst:10 % barn från femårsåldern och 10–25 % skolbarn rapporteras ha recidiverande buksmärtor.
 • Symtom:Återkommande episoder av buksmärta med varierande intensitet och varaktighet.
 • Kliniska fynd:Undersökningen är ofta utan anmärkning, bortsett från eventuell diffus ömhet i buken.
 • Diagnostik:Eventuellt kompletterande undersökningar i differentialdiagnostiskt syfte.
 • Behandling:Vid funktionell orsak är samtal med barn och föräldrar om gastrointestinala symtom, en systematisk fysisk undersökning av buken, rimlig provtagning och lugnande besked om att det inte föreligger underliggande organisk sjukdom den bästa och ofta den enda behandling som krävs. Fokus bör riktas mot en normalisering av vardagliga funktioner som skolgång och återupptagandet av aktiviteter i det dagliga livet.

Basfakta

Definition

 • Intermittenta eller kroniska buksmärtor tre eller fler gånger under en tremånadersperiod, som stör barnets normala aktiviteter.1
 • Diagnosen används både när organisk orsak finns och när det inte finns:
  • Om en organisk orsak har uteslutits, används även beteckningen funktionell buksmärta
 • Rom IV-kriterier för funktionell buksmärta, FAPD (functional abdominal pain disorders):2
  • Symtom på buksmärta eller tidig mättnadskänsla ≥ 4 gånger/månad
  • Två månaders duration eller mer
  • Efter lämplig utvärdering kan symtomen inte förklaras med något annat medicinskt tillstånd

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.