Gastroesofageal reflux hos barn

  • Definition:Gastroesofageal reflux (GER) innebär återflöde av magsäcksinnehåll till matstrupen. Tillståndet uppfattas som en sjukdom, gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), om det ger besvärande symptom eller påvisbara komplikationer från matstrupe, munhåla eller luftvägar.
  • Förekomst:GER är mycket vanligt hos spädbarn och minskar under det första levnadsåret.
  • Symtom:Vid GERD kan det finnas upprepade kräkningar, epigastriska smärtor och buksmärta och matningsproblem.
  • Kliniska fynd:Ibland avflackad tillväxtkurva som följd av dåligt matintag.
  • Diagnostik:Diagnostisk utredning utöver klinisk bedömning är vanligen inte nödvändig. Komjölksfri kost kan testas för att utesluta komjölksallergi. Gastroskopi kan bli aktuellt för att bedöma eventuella syrainducerade skador.
  • Behandling:H2-blockerare eller protonpumpshämmare. Kirurgi i enskilda fall.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.