Astma hos barn <12 år

 • Definition: Heterogen sjukdom med inflammation i luftvägar som leder till sammandragning av luftvägarna och hyperreaktivitet (överdrivet kontraktilt svar vid diverse stimuli).
 • Förekomst: Prevalensen är 5–7 % hos barn i skolåldern, 8–10 % under 15 år, incidensen är högst i småbarnsåren. Infektionsastma drabbar 15–20 % av 1 till 2-åringar.
 • Symtom: Vanliga symtom är pipande/väsande andning; tung, ansträngd andning; natthosta; hosta eller pipande/väsande andning vid ansträngning; nedsatt ork/fysisk prestationsförmåga. Vid infektionsastma symtom som ovan, samt ofta långvarig hosta vid och i efterförloppet av en luftvägsinfektion. 
 • Kliniska fynd: Ibland spridda, högfrekventa ronki som har olika tonhöjd och längd. Vid mer allvarlig astma kan man finna ett tyst lungauskultationsfynd, nedsatt fysisk aktivitet, nedsatt förmåga att tala, tecken på dyspné, hög puls och nedsatt saturation (exacerbation av astma/akut astma).
 • Diagnostik: Lungfunktionsmätningar kan påvisa variabel luftvägsobstruktion. I första hand rekommenderas dynamisk spirometri, eventuellt kan PEF-mätningar användas.
 • Behandling: Behandlingen består av icke-farmakologiska åtgärder för att minska exponering av utlösande faktorer och farmakologisk behandling med antiinflammatoriska läkemedel och luftrörsvidgande läkemedel.

Basfakta

Definition 

 • Astma är en heterogen sjukdom, där en kronisk luftvägsinflammation oftast föreligger:1
 • Bronkiell hyperreaktivitet:
  • Ingår som delfenomen i de flesta typer av barnastma: till exempel får cirka 80% av barn med någon typ av astma ökade symtom vid ansträngning
  • Utgör ett överdrivet kontraktilt svar av luftvägarna i reaktion på diverse stimuli av kemisk, fysisk, termisk eller immunologisk art
  • Bronkiell hyperreaktivitet förekommer hos alla astmapatienter men kan också förekomma utan samtidig astmadiagnos
  • Behandlas på samma sätt som astma

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Forskning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.