Akut inflammation i struplocket

Vill du veta mer?

Detta är en patientinformation från Sveriges främsta och mest omfattande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas underlättar för läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal att erbjuda uppdaterad och säker vård i en pressad klinisk vardag. Medibas är obundet och uppdateras kontinuerligt för att ge användaren direkt tillgång till aktuella riktlinjer och kliniskt relevant forskning.

Testa Medibas för professionen i 30 dagar utan kostnad.

Vad är epiglottit?

Epiglottit är en bakterieinfektion i nedre delen av svalget som leder till inflammation och svullnad av struplocket (epiglottis). Sjukdomen drabbar särskilt barn i åldrarna två till sex år.

Symtom på sjukdomen hos barn är tung och ansträngd, hörbar andning, feber och dåligt allmäntillstånd. Barnet ser sjukt ut, dreglar ofta kraftigt och har uppenbara smärtor vid sväljning. För att underlätta andningen, sitter barnet sitter gärna framåtlutad.

Orsak

Infektionen orsakas av bakterien Haemophilus influenza typ b. Epiglottit är ett sällsynt tillstånd, särskilt sedan vaccination mot bakterien infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet. Däremot kan sjukdomen förekomma hos vuxna.

Infektion i nedre delarna av svalget och struplocket innebär att slemhinnorna sväller upp och luftvägarna blir trånga. Svullnaden av struplocket kan helt täppa till öppningen ner till lungorna och ge akuta och allvarliga andningsbesvär.

Bakterierna kan också spridas till blodet. Detta leder till symtom som hög feber och nedsatt allmäntillstånd.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Anamnesen och de typiska symtomen gör att läkaren misstänker denna diagnos. Misstanke om epiglottit leder alltid till akut inläggning på sjukhus. Läkaren är dessutom återhållsam med att undersöka barnet, eftersom obehag och ångest vid undersökningen kan förvärra barnets tillstånd.

Behandling

Det viktigaste är att säkra fria luftvägar, antingen genom en bra kroppsställning eller genom att sätta en slang ned i luftvägarna (intubering).

Infektionen behandlas med antibiotika och behandlingen kan gärna inledas utanför sjukhus. Antibiotika ges i början direkt i blodet och följs av tablettbehandling.

Prognos

Epiglottit är ett allvarligt tillstånd som kräver inläggning på sjukhus. Barnet är ofta svårt medtaget och har andningssvårigheter som i värsta fall kan leda till kvävning. Det är viktigt med tidig behandling och första hjälpen, eftersom luftvägarna täpps till. Behandling med antibiotika är effektivt och prognosen är god när barnet väl kommit till sjukhus.

Vill du veta mer?


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.