Protesinfektion i ben och leder

Vad är en protes?

Proteser opereras in i ben och leder som av olika orsaker är förstörda. Dels kan det vara som följd av skador och dels som följd av slitageförändringar. Insättning av en konstgjord höftled är den vanligaste protesoperationen (så kallad "höftplastik"). Den kan ske efter ett lårbenshalsbrott eller som följd av artros (ledförslitning). Höftprotesen kan bestå av en ny lårhals, det vill säga att den översta delen av lårbenet ersätts med ett specialkonstruerat metallstycke. Alternativt byter man i tillägg även ut höftskålen, det vill säga man gör en total höftplastik eller opererar in en totalprotes. Den konstgjorda höftleden skall då sitta kvar resten av livet.

Infektion runt protesen

Ibland händer det att en infektion uppstår i benvävnaden runt protesen. Infektionen kan orsakas av bakterier som har hamnat där under operationen eller så kan det röra sig om spridning av bakterier till protesområdet via blodet från en annan del av kroppen. Ibland är detta akuta infektioner som visar sig som en sårinfektion med smärtor och obehag några få veckor efter insättande av protesen. Andra gånger kan en sådan infektion utveckla sig över lång tid och ge få besvär, i varje fall i början.

Diagnos

Smärtor och obehag som uppstår en kort tid efter att en protes har opererats in, ska alltid ge misstanke om att orsaken till detta är en infektion. Röntgenbilder är då ofta till liten hjälp. Däremot kan magnetkameraundersökning och scintigrafi (bildundersökningar) vara till nytta. Den viktigaste undersökningen är då att det tas prov från vävnaden runt protesen. Och det är bråttom för att man ska slippa ta bort protesen. Undersökningen sker genom att vävnad/vätska sugs ut ur leden. Provet undersöks efter tecken på inflammation och påvisande av eventuella bakterier. Om bakterier kan påvisas ska patienten opereras akut. Området runt protesen rensas upp, men protesen lämnas oftast kvar och speciell antibiotikabehandling påbörjas.

Hur behandlas en protesinfektion?

Om diagnosen ställs tidigt och operation sker snabbt med upprensning och antibiotikabehandlingen fungerar på tillfredsställande sätt, slipper man i 90–95 % av fallen att avlägsna protesen. Men vid en sent (månader–år) uppträdande infektion, måste man avlägsna protesen under en kortare eller längre tid. Under ingreppet måste kirurgen rensa upp, det vill säga ta bort död benvävnad och inflammationsförändringar. Efteråt måste området få vila och patienten behandlas intensivt med antibiotika. I början måste behandlingen ges direkt i blodet, men så småningom kan medicinen i de flesta fall ges som tabletter. Denna behandlingen varar vanligtvis i cirka sex veckor. Under denna period fungerar en cementattrapp impregnerad med antibiotika som en tillfällig led.

Några gånger är det svårt att avlägsna bakterierna, bland annat i de fall där det inte är möjligt ta bort protesen. Då kan det bli nödvändigt att ge livslång antibiotikabehandling för att dämpa infektionen.

I vissa gynnsamma situationer kan man sätta in en ny protes redan vid det första ingreppet när kirurgen rengör protesområdet.

I vissa fall går det inte att sätta in en ny protes och då blir kirurgerna tvungna att steloperera leden för att få kontroll över infektionen. Då blir patienten beroende av käpp/kryckor.

Prognos

Som framgår av ovanstående, är prognosen osäker. Den beror på många saker, bland annat ålder och hälsa, hur aggressiva bakterierna är, hur stora skador som har uppstått och hur tidigt verksam behandling kommit igång.

Vill du veta mer?


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.