Akut mediaotit (AOM)

Sammanfattning

 • Definition:En akut infektion i mellanörats slemhinnor, ofta efter en övre luftvägsinfektion.
 • Förekomst:AOM är den vanligaste bakterieinfektionen hos barn och är mera ovanligt hos vuxna.
 • Symtom:Akut öronvärk med snabbt insjuknande, ofta efter en förkylningsperiod, med feber och nedsatt allmäntillstånd.
 • Kliniska fynd:Purulent flytning i hörselgång vid spontanperforation, form- och färgförändrad trumhinna med upphävd eller nedsatt rörlighet.
 • Diagnostik:Pneumatisk otoskopi och tympanometri kan påvisa upphävd eller nedsatt rörlighet. En ovanlig med viktig komplikation är mastoidit.
 • Behandling:Behandling består av högläge, smärstillande/febernedsättande läkemedel och hos vissa grupper antibiotikabehandling.

Basfakta

Definition

 • Akut mediaotit (AOM) är en akut infektion i mellanörats slemhinnor:1-2
  • En varig (purulent) inflammation i mellanörat
  • Plötslig debut
  • Kliniskt verifierbar:
   • Purulent flytning i hörselgången efter spontanperforation
   • Form- och färgförändrad trumhinna med upphävd eller nedsatt rörlighet
   • En buktande trumhinna anses vara AOM:s kardinaltecken3
  • Alternativa definitioner:
 • Rörotit:
 • Simplexotit:
 • Skrikröd trumhinna:
 • Bullös otit/myringit:
 • Sporadisk AOM och recidiverande AOM (rAOM):
 • Sekretorisk mediaotit (SOM): 

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.