Gå direkt till huvudinnehållet

Bullerskada

Bullerskador kan uppstå både som en följd av långvarig exponering av buller och som ett resultat av ett kortvarigt mycket starkt ljud, till exempel en explosion. Vid kortvarigt strarka ljud kan hörseln förbättras, men risken är stor för bestående hörselnedsättning framförallt vid upprepat eller långvarigt buller.

Faktagranskad av: Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas.

Senast reviderad:


Fakta

Fakta om bullerskada

  • Bullerskada är en hörselnedsättning orsakad av starka ljud, buller.
  • Oftast är hörselnedsättningen bestående.
  • Risk för skadliga ljudnivåer finns på bullriga arbetsplatser, men också vid konserter, diskotek och när man lyssnar i hörlurar med hög musik.
  • I början kan det vara svårt att märka hörselnedsättningen. Vanligt tal hör man ofta bra men det är svårt att höra höga ljud och toner.
  • Vid ett hörseltest, så kallad audiometri, kan man upptäcka bullerskada.
  • Det finns ingen behandling mot bullerskador. Man kan få hjälp att höra bättre med hörapparat.
  • Det är viktigt att förebygga bullerskador och använda hörselskydd vid risk för buller.

Vad är en bullerskada?

Med bullerskada menas en hörselnedsättning som beror på starka ljud, buller. Ibland kan hörseln bli nedsatt under en kortare period, och därefter bli normal igen. Ofta kan hörseln förbättras efter ett kort starkt ljud, till exempelen explosion eller ett skott. Andra gånger blir hörselnedsättningen bestående. Risken för bestående skada ökar vid långvarigt eller upprepat buller. 

Oftast påverkar buller diskanten först, det vill säga de höga tonerna. Det kan göra att det är svårt att upptäcka hörselnedsättningen eftersom man fortfarande hör normalt tal. Hörselnedsättningen kan upptäckas vid hörseltest.

Exponering för buller över 85 dB (decibel) under längre tid innebär risk för hörselskada. Rekommendationen är att inte utsätta sig för genomsnittliga ljudnivåer över 80 dB i sin vardag.

Buller kan förutom att påverka hörseln, upplevas störande och orsaka stressymtom och trötthet. Den individuella känsligheten är stor och beror också på typen av arbetsuppgifter.

Hur fungerar hörseln?

Ljudvågor leds in genom hörselgången till trumhinnan och får den att vibrera. Vibrationerna i trumhinnan leds via hörselbenskedjan till det ovala fönstret i innerörat (koklea, snäckan). I koklea utlöser vibrationerna en vågrörelse i kokleavätskan som stimulerar känselcellerna i koklea (hårcellerna) och skapar en elektrisk impuls. Den elektriska impulsen överförs via hörselnerven till hjärnan, där den uppfattas och tolkas som ljud. Allt som kan störa ljudvågen från ytterörat till mellanörat till innerörat, och till hjärnan, kan orsaka hörselnedsättning. Vid bullerskador uppstår skadan i koklea.

Vad är hörselnedsättning?

Hörselnedsättning definieras som nedsatt hörsel på ena eller båda öronen. Den kan vara övergående eller bestående och den kan komma plötsligt eller gradvis under flera år. Om hörselnedsättningen kommer gradvis är det inte säkert att man märker något förrän hörseln är så pass nedsatt att manhar problem att följa med i ett normalt samtal. En akut hörselnedsättning kan komma efter ett plötsligt starkt ljud. 

Det finns många andra orsaker till hörselnedsättning förutom bullerskada. Den vanligaste orsaken hörselnedsättning som följd av åldersförändringar i hörselorganen (presbyacusis).

Symtom

Det kan vara svårt att upptäcka en bullerskada tidigt eftersom hörselnedsättningen först och främst drabbar de höga tonerna i diskanten som inte användsnvid tal. Öronsus, tinnitus är vanligt.

Orsak

Bestående hörselnedsättning uppstår som följd av upprepat, långvarigt eller kraftigt buller när sinnescellerna i innerörat (i koklea, snäckan) dör, eftersom sådana celler inte ersätts av nya. Det finns stora individuella variationer i benägenheten att utveckla bullerskador vid samma bullerbelastning.

Exponering för buller kan leda till övergående nedsättning av hörseln, med öronsus och en känsla av lock för öronen. Hörselnedsättningen kan avta främst under de första dygnen men under upp till flera veckor. Nedsatt hörsel omedelbart efter bullerexponering är en varningssignal.

Mycket höga ljud med kort varaktighet, till exempel skott och explosioner, kan ge en ögonblicklig, allvarlig och bestående hörselnedsättning. I vissa fall kan en övergående hörselnedsättning bero på att trumhinnan spruckit, och när trumhinnan läkt blir hörseln normal igen.

Arbete i bullriga miljöer innebär ökad risk att drabbas av bullerskador till exempel vid  plåtbearbetning, betongbilning eller kapning av trä eller metall. Musiker och yrkesmilitärer löper också ökad risk. På fritiden kan hög musik på diskotek, vid konserter och användning av hörlurar vara skadligt.

Diagnos

Diagnosen ställs med hörseltest, så kallad audiometri. Man gör också en undersökning av örat, otoskopi, för att utesluta andra orsaker till hörselnedsättning till exempel vaxpropp.

Om man i arbetet utsätts för skadligt buller ska arbetsgivaren erbjuda regelbundna hörselkontroller, i regel var till varzt tredje år beroende på ljudnivåer.

Behandling

Det går inte att bota själva hörselnedsättningen. Skadan sitter i nervsystemet och kan inte repareras. Hörapparat och andra hjälpmedel kan förbättra möjligheten att höra. Det viktigaste är att undvika ytterligare hörselnedsättning. 

Vad kan man göra själv?

Att förebygga bullerskador är den viktigaste åtgärden mot tillståndet. Användning av hörselskydd, att undvika kraftigt, upprepat och långvarigt buller samt bullerdämpande åtgärder är avgörande.

Prognos

Bullerskador ger ofta bestående hörselnedsättning. Akuta bullerskador kan leda till en övergående hörselnedsättning som förbättras under de första 48 timmarna och upp till några veckor.

Vill du veta mer?