Återkommande spontanaborter (habituell abort)

Basfakta

Definition

  • Spontanabort är den vanligaste komplikationen under graviditeten och innebär att graviditeten avbryts spontant innan fostret är livsdugligt.1
  • Begreppet inkluderar därför alla graviditeter från tiden för befruktningen till och med 22 veckors gestationsålder.
  • Man skiljer mellan två huvudtyper av spontanaborter: sporadiska och återkommande (habituell abort).
  • Återkommande spontanaborter (habituell abort) definieras som tre eller flera på varandra följande spontanaborter.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.