Febril urinvägsinfektion/pyelonefrit hos kvinnor

Sammanfattning

 • Definition:Infektion i de övre urinvägarna (njurparenkym/njurbäcken) som ger ett systemiskt inflammatoriskt svar. Räknas som febril urinvägsinfektion. 
 • Förekomst:Ses oftast hos icke-gravida, för övrigt friska kvinnor. Varierar från lindrig sjukdom till allvarlig sjukdom med sepsis/chock.
 • Symtom:Typiska tecken är feber, frossa och flanksmärta. Allmän sjukdomskänsla, illamående och kräkningar förekommer. 
 • Kliniska fynd:Feber och dunkömhet över njurlogen. Eventuellt nedsatt allmäntillstånd och fynd såsom vid sepsis eller chock.
 • Diagnostik:Urinsticka kan ge misstanke om UVI. Urinodling behövs för att bekräfta urinvägsinfektionen. Blodprover för att bedöma grad av inflammation (CRP, SR) och tecken på akut obstruktion (kreatinin).
 • Behandling:De flesta patienter kan behandlas hemma med perorala antibiotika. 

Basfakta

Definition

 • Urinvägsinfektion (UVI) omfattar alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) med samtidig förekomst av bakteriuri.
 • Febril UVI och pyelonefrit:
  • Pyelonefrit är en infektion i de övre urinvägarna, det vill säga i njurparenkymet och njurbäckenet
  • Eftersom pyelonefrit ibland inte ger symtom från de övre urinvägarna är begreppet febril UVI mer akdevat1
  • En okomplicerad pyelonefrit är en UVI hos individ med anatomiskt normala förhållanden och normal funktion:
   • Patienter med komplicerad UVI (patologiska anatomiska förhållanden och/eller avvikande funktion) kan behöva annan och/eller längre tids behandling

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.