Delirium

Basfakta

Definition

  • Delirium är en samling av symtom som yttrar sig som en akut nedsättning av hjärnans förmåga att uppmärksamma omgivningen, med en varierande vakenhet – termen används mest om en kroppsligt, till skillnad mot en psykiatriskt, orsakad förvirring:1-3
    • Kan visa sig som somnolens, agitation och tillbakadragenhet. Illusioner, hallucinationer och vanföreställningar förekommer
    • Typiskt uppstår tillståndet snabbt och symtombilden är ofta varierande
  • Symtomen beror på en underliggande sjukdom, och vanligen en tillkommande tillfällig faktor som ytterligare sjukdom, en biverkan av ett läkemedel, eller om ett läkemedel tagits bort.
  • Först måste det avvikande beteendet identifieras som ett delirium. Först då kan läkaren rationellt identifiera och korrigera underliggande orsak(er), och behandla tillståndet.
  • På svenska kallas delirium ibland för konfusion.
  • Se också texten Akut förvirringstillstånd, som fokuserar mer på psykiatri.

Utlösande orsaker

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.