Gå direkt till huvudinnehållet

Rörelsestörningar som orsakas av läkemedel

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är motoriska störningar?

Begreppet motoriska störningar innefattar många olika typer av ofrivilliga rörelser. Detta kan vara allt från skakningar till kraftigare rörelser av armar och ben (korea) och dystoni med onormala hållningar eller kramper. Gemensamt för alla dessa störningar är att du inte har kontroll över det som sker, och att du inte kan hindra det. Många av störningarna är typiska fynd vid en del sjukdomar.

Sådana rörelser kan också uppstå vid användning av vissa läkemedel, vilket då kallas för biverkning. Läkemedlen används för att behandla en sjukdom som du har, och så uppträder rörelser som du inte har kontroll över. Vissa former av sådana biverkningar är inte värre än att du kan leva med dem, men i en del fall blir symtomen så dominerande att de måste åtgärdas.

Vilka typer av störningar kan uppstå?

Detta varierar från läkemedel till läkemedel. Nedan finns en lista över läkemedel och vilka besvär de kan ge:

  • Neuroleptika – medel mot psykotiska sjukdomar:
    • Ger upphov till skakning, långsamma rörelser, oförmåga att hålla benen stilla, och instabilitet. I mycket sällsynta fall kan musklerna bli mycket spända, medvetandet påverkas, och kroppstemperaturen ökar. Det är ett akut medicinskt tillstånd som behöver speciell behandling. Andra patienter kan utveckla symtom från ansikte och mun
  • Vissa antihistaminer (mot allergi), levodopa (mot Parkinsons sjukdom) och vissa epilepsiläkemedel och om man missbrukar narkotiska medel som amfetamin:
    • Ger ständiga vridande ofrivilliga rörelser i armar och ansikte. Därtill upplever vissa patienter ständiga muskelsammandragningar som efter hand kan bli smärtsamma

De nämnda läkemedelsgrupperna kan ge olika slags biverkningar. Det finns också läkemedel som inte är nämnda, som kan ge liknande symtom. För de flesta läkemedel är det svårt att på förhand säga om en viss person kommer få biverkningar eller ej. Alla människor är olika, även beträffande biverkningar.

Vad går det att göra om jag märker av sådana symtom?

Du bör ta kontakt med din läkare. Det är inte alltid så lätt att avgöra om rörelserubbningarna beror på biverkningar från läkemedel. Ofta handlar det också om läkemedel som är nödvändiga för dig som patient. Läkaren måste därför både utvärdera om det föreligger en sjukdom och hur man bäst kan trappa ner eller avsluta behandlingen med det eller de misstänkta läkemedlen. För de flesta läkemedel handlar det om att avsluta användningen eller minska dosen, ibland kan man behandla med ett liknande medel som kanske inte ger upphov till samma biverkan.

Om symtomen försvinner när du trappar ner dosen, och den ursprungliga sjukdomen förblir väl kontrollerad eller behandlad, kan du fortsätta som tidigare, bara med en lägre dos. I många fall måste man emellertid avsluta behandlingen med det aktuella läkemedlet. Om besvären inte försvinner av sig självt när du avslutar läkemedelsanvändningen försöker läkaren behandla sjukdomen på något annat sätt.

Blir jag bra igen?

Det är faktiskt inte så lätt att svara på. I de flesta fall går besvären tillbaka när man avslutar användning av läkemedlet. Mera sällan kvarstår besvären, men man avstannar i alla fall försämring av besvären.

Vill du veta mer?