Postoperativa peritoneala adherenser

  • Definition:Intraperitoneala adherenser, eller sammanväxningar, uppstår efter bukoperationer och är ett resultat av vävnadsskada och påföljande läkning.
  • Förekomst:Uppstår hos upp till 95 % av patienterna som har genomgått laparotomi. Laparoskopisk operation medför mindre adherensbildning än öppen kirurgi.
  • Symtom:Ofta ger adherenser inga symtom. Tillståndet kan leda till smärtor, infertilitet eller tarmobstruktion, och adherenserna ökar risken för problem och morbiditet vid senare kirurgiska ingrepp.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd beror på typ av och plats för adherenserna. Intraperitoneala adherenser är orsaken till över hälften av alla fall av akut mekanisk tunntarmsileus.
  • Diagnostik:Relevant bilddiagnostik är röntgen, CT, MR, ultraljud, eventuellt endoskopi.
  • Behandling:Det finns få behandlingsmöjligheter. Huvudfokus ligger på att förebygga uppkomsten av adherenser genom att minimera skador i bukhålan. 

Basfakta

Definition

  • Intraperitoneala adherenser är sammanväxningar mellan organ och bukväggen som uppstår efter bukoperationer och är ett resultat av vävnadsskada och påföljande läkning.
  • Brider är strängformade adherenser mellan två punkter i kroppen. 
  • Utöver tarmobstruktion, eller ileus, kan adherenserna medföra nedsatt fertilitet hos kvinnor. Däremot är det mer osäkert om tillståndet kan vara orsak till recidiverande buksmärtor.1
  • Bukoperationer på patienter med många adherenser komplicerar nya operationer och medför ofta förlängd operationstid och ökad risk för tarmskada med åtföljande allvarliga komplikationer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.