Divertikelsjukdom

 • Definition:Divertikulos är ett tillstånd med divertiklar i form av kolonmukosa som hernierar genom muscularis, främst i sigmoideum men också i kolon descendens och ibland i högerkolon. Divertikelsjukdom betecknar divertikulos med symtom.
 • Förekomst:Prevalensen divertikulos var 27 % för alla åldrar och 60-80 % >60 års ålder i en stor nederländsk undersökning. Divertikulit utvecklas hos cirka 1–4 % av personer med divertiklar i kolon.
 • Symtom:Symtom kan vara ändrade avföringsvanor, vänstersidiga koliksmärtor som lindras vid defekation och gasbildning. Divertikulos är asymtomatiskt hos 80–90 %.
 • Kliniska fynd:Oftast inga kliniska fynd. Vid divertikulit föreligger feber och palpationsömhet företrädesvis i nedre vänsterkvadranten. Divertiklar kan ibland leda till tarmblödning.
 • Diagnostik:Vid akut divertikulit ses typiska röntgenfynd vid CT buk i kombination med stegrade inflammationsparametrar. Vid genomgången förstagångsdivertikulit bör patienten genomgå koloskopi eller CT kolon efter fyra till sex veckor för att utesluta koloncancer.
 • Behandling:Divertikelsjukdom kräver oftast ingen annan behandling än information. Vid okomplicerad divertikulit rekommenderas tarmvila (alternativt skonkost/flytande kost om patienten har återgått till hemmet). Vid komplicerad divertikulit ges även antibiotika. I vissa fall krävs kirurgi.

Basfakta

Definition

 • Divertikulos:
  • Ett tillstånd där divertiklar i form av kolonmukosa hernierar genom muscularis, främst i sigmoideum men också i colon descendens och ibland i högerkolon1-4
 • Divertikelsjukdom:
  • Divertikelsjukdom betecknar en divertikulos med symtom
  • Bara 10–20 % av dem med divertikulos får någon gång symtom5-6
 • Divertikulit:
  • Akut inflammation i kolondivertiklar med buksmärtor, feber och ändrat avföringsmönster
  • Infektion primärt i vävnad runt divertiklarna7-8
  • Tillståndet kan leda till perforation, obstruktion, abscessbildning, fistlar och adherenser

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.