Gastrointestinala stromala tumörer (GIST)

  • Definition:Gastrointestinala stromala tumörer (GIST) är sällsynta tumörer som utvecklas från förstadier till bindvävsceller i gastrointestinalkanalen.
  • Förekomst:Incidensen är uppskattad till 1/100 000 årligen. Medianåldern vid diagnos är 60–65 år.
  • Symtom:Symtom beror på lokalisation och tumörstorlek.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd beror på lokalisation och tumörstorlek. Palpabel knöl i buken ska föranleda misstanke. Vid misstanke ska patienten remitteras till en DT eller MRT. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se Förkortade versioner för primärvården.
  • Diagnostik:Olika bilddiagnostiska metoder kan vara aktuella. Diagnosen ställs med biopsi och immunhistokemi.
  • Behandling:Kirurgi och/eller proteinkinashämmare.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.