Barretts esofagus

  • Definition:Intestinal metaplasi i distala esofagus.
  • Förekomst:Prevalensen var i en svensk studie 1,6 %, varav 40 % var symtomfria.
  • Symtom:De flesta har symtom på refluxsjukdom i form av sura uppstötningar, halsbränna och svidande smärtor i epigastriet, men vissa är asymtomatiska.
  • Kliniska fynd:Ofta inga kliniska fynd.
  • Diagnostik:Endoskopi och biopsi, alternativt PAD från mukosarecesserade slemhinneförändringar, fastställer diagnosen.
  • Behandling:Protonpumpshämmare och i vissa fall resektion eller ablation av slemhinna. Kontroller enligt nationella riktlinjer.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.