Outredd dyspepsi och funktionell dyspepsi

 • Definition:Dyspepsi är ett sammanfattande begrepp för symtom som antas ha sitt ursprung i magsäcken eller tolvfingertarmen. Outredd dyspepsi avser det symptomkluster som en patient presenterar vid första läkarbesöket. Om man inte finner någon förklaring vid rimlig utredning benämns dyspepsin som funktionell.
 • Förekomst:Dyspepsi förekommer i perioder hos 20–40 % av den vuxna befolkningen.
 • Symtom:Smärta/obehag eller brännande smärta i epigastriet, samt mättnadskänsla och uppkördhet efter måltid.
 • Kliniska fynd:Normala kliniska fynd vid funktionell dyspepsi.
 • Diagnostik:Vid funktionell dyspepsi kan labprover, bilddiagnostik och endoskopi inte påvisa någon orsak dyspepsi.
 • Behandling:Outredd dyspepsi – om <50 år och utan alarmsymtom görs "test and treat" och om hp-positiv ges trippelbehandling. Funktionell dyspepsi – information om att tillståndet är ofarligt och att det kan vara kopplat till psykosocial stress. En del blir bättre av att äta mindre, men tätare måltider med mindre fett. Eventuellt behandling med H2-blockerare och protonpumpshämmare.

Basfakta

Definition

 • Dyspepsi är ett sammanfattande begrepp för symtom (uppkördhet efter maten, tidig mättnadskänsla, smärta eller brännande känsla lokaliserad till övre delen av buken/epigastriet) som antas ha sitt ursprung i magsäcken eller tolvfingertarmen.
 • Outredd dyspepsi avser det symptomkluster som en patient presenterar vid första läkarbesöket. Orsaken kan vara organisk, dvs upptäckbar med undersökningsmetoder (gastroskopi, biokemiska prover och eventuellt ultraljud buk). Om man inte finner någon förklaring vid rimlig utredning benämns dyspepsin som funktionell.
 • Funktionell dyspepsi är en uteslutningsdiagnos och kan också benämnas non-ulcer-dyspepsia och icke-ulkus-dyspepsi.
 • Kardinalsymtom är smärta/obehag eller "en brännande smärta i epigastriet" (kallas EPS=Epigastric Pain Syndrome, på svenska "ulkuslik smärta") samt mättnadskänsla och uppkördhet efter måltid (kallas PDS=Postprandial Distress Syndrome, på svenska förr "dysmotilitetslik dyspepsi"). Indelningen i EPS och PDS dock kan inte skilja personer med magsår från de med funktionella besvär.
 • Refluxsjukdom är ett från dyspepsi skiljt tillstånd, men kan ibland vara kliniskt svårt att skilja åt.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.