Leverskador, läkemedelsorsakade

 • Definition:Det saknas en gängse definition, men tillståndet har beskrivits som en kemisk skada som resulterar i leverskada.
 • Förekomst:Mellan 1 av 10 000 och 1 av 100 000, men sannolikt högre.
 • Symtom:Kan variera mellan inga till fulminant leversvikt. Vaga symtom som trötthet, minskad matlust, illamående, obehag i övre högra delen av magen/epigastriet och mörk urin förekommer. 
 • Fynd:Oftast få, eventuellt ikterus, smärta i övre magen/epigastriet. Eventuellt utslag, klåda, ömma leder.
 • Diagnostik:Uteslutningsdiagnos. Andra orsaker bör uteslutas. Framför allt blodprover och ultraljud är viktiga tilläggsundersökningar. 
 • Behandling:Vanligtvis går läkemedelsorsakade leverskador över vid seponering av (alla) läkemedel. Det finns ingen typisk annan behandling vid tillståndet. 

Basfakta

Definition

 • Det saknas en internationellt accepterad definition av läkemedelsorsakad leverskada, men tillståndet har beskrivits som en kemisk skada som resulterar i leverskada.1
 • Hepatotoxicitet är en skada på levern som medför nedsatt leverfunktion och som beror på att patienten utsatts för ett läkemedel eller annat icke-infektiöst ämne.2
 • Intrinsik versus idiosynkratisk:
  • Intrinsik leverskada är reproducerbar och förutsägbar med relation mellan dos och skada (till exempel paracetamol); vid normala doser är läkemedlet inte hepatotoxiskt
  • Idiosynkratisk leverskada är inte reproducerbar, med olika tider för när skadan debuterar och utan tydlig relation mellan dos och skada. Det är en ovanlig form
 • Biokemiska kriterier för läkemedelsorsakad leverskada:3
  • ALAT ≥5 x övre referensvärdet (ULN), eller
  • ALP ≥2 x ULN, särskilt vid samtidig GT-stegring (och därmed äkta stegring, inte från skelett), eller
  • ALAT ≥3 x ULN och bilirubin ≥2 x ULN
 • Skademönster:
 • Akut versus kronisk:
  • Tillståndet definieras som akut vid duration kortare än 3 månader och kronisk vid längre duration 

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.