Fettleversjukdom, icke-alkoholrelaterad (NAFLD)

Sammanfattning

 • Definition:Tillstånd med ökad fetthalt (steatos) i levern hos personer som inte dricker eller endast dricker måttliga mängder alkohol. Kan delas in i icke-alkoholrelaterad fettlever (non-alcoholic fatty liver, NAFL) och icke-alkoholrelaterad steatohepatit (non-alcoholic steatohepatitis, NASH).
 • Förekomst:Den vanligaste leversjukdomen i västvärlden med en prevalens på 20–30 %.
 • Symtom:De flesta med NAFLD är symtomfria. Vissa presenterar med trötthet och sällan rapporterar patienter smärta i höger övre del av buken.
 • Kliniska fynd:Vanligtvis fetma. Eventuellt andra tecken på metabolt syndrom (hypertoni) samt manifest typ 2-diabetes.
 • Diagnostik:I vanliga fall hittas NAFLD vid utredning av patologiska leverprover eller som bifynd. Ultraljud är en trygg och billig metod för diagnostik av NAFLD. Vid konstaterad NAFLD är det viktigt att bedöma kardiovaskulära riskfaktorer.
 • Behandling:Behandling av det metabola syndromet, där viktminskning anses vara den viktigaste åtgärden. Hos patienter typ 2-diabetes kan läkemedelsbehandling med metformin och eventuellt pioglitazon vara aktuell.

Basfakta

Definition

 • Tillstånd med ökad ansamling av fett (steatos) i levern hos personer som inte dricker eller endast dricker måttliga mängder alkohol (kvinnor/män maximalt 20 respektive 30 gram per dygn):1-4
  • >5 % av hepatocyterna har fettinlagring
  • Den histologiska bilden liknar den man finner vid alkoholrelaterad fettlever
  • Övriga krav är att ingen annan specifik leversjukdom ska finnas och att patienten inte tar läkemedel som kan ge fettlever/leverskada
 • Fettleversjukdom omfattar ett spektrum av tillstånd från ren steatos utan avsevärd inflammation eller fibros, till varierande grader av inflammation (steatohepatit) och fibros.
 • Icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom kallas i internationell litteratur för "non-alcoholic fatty liver disease", NAFLD:
  • Kan delas in i icke-alkoholrelaterad fettlever (non-alcoholic fatty liver, NAFL) och icke-alkoholrelaterad steatohepatit (non-alcoholic steatohepatitis, NASH). Se nedan under Etiologi och patogenes

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.