Pankreascancer

Sammanfattning

 • DEFINITION:Det finns en rad olika histologiska typer och adenokarcinom är absolut vanligast och utgör mer än 90 %.
 • FÖREKOMST:Genomsnittet har varit 1 152 nya fall per år under de senaste 20 åren.
 • SYMTOM:Är till en början vaga och ospecifika, gulsot, buksmärta, viktnedgång och illamående.
 • KLINISKA FYND:Gulsot och smärta i övre delen av buken och/eller ryggen tillsammans med ofrivillig viktnedgång kan ge misstanke enligt standardiserat vårdförlopp (RCC).
 • DIAGNOSTIK:Akut (inom 24 timmar): ultraljud av lever, gallvägar och pankreas. Diagnosen ställs i regel med DT eller MR.
 • BEHANDLING:Om tumören anses resektabel, är behandlingen kirurgisk.

Basfakta

Definition

 • Malign tumör i pankreas.
 • Det finns en rad olika histologiska typer och adenokarcinom är absolut vanligast och utgör mer än 90 %.1
 • Pankreascancer är fortfarande ett stort olöst hälsoproblem där konventionella behandlingsmetoder har liten effekt på sjukdomsförloppet:1
  • Nästan alla utvecklar metastaser och dör
  • När diagnosen ställs har över hälften metastaser och endast 8 % har lokaliserade förändringar

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.