Spontan bakteriell peritonit

  • Definition:Primär eller spontan bakteriell peritonit (SBP) är en intraabdominal infektion som uppträder utan att det föreligger en kirurgiskt behandlingsbar intraabdominal orsak till infektionen.
  • Förekomst:Förekommer nästan uteslutande hos personer med framskriden levercirros. 
  • Symtom:Tillståndet inleds ofta akut med feber, buksmärtor och ändrat psykiskt status (förvirring).
    I sällsynta fall finns inga symtom alls förutom försämring av allmäntillståndet.
  • Kliniska fynd:Kan vara minimala. Feber, hypotoni och tecken på framskriden leversjukdom kan observeras.
  • Diagnostik:Vid spontan bakteriell peritonit ses >250 polymorfonukleära leukocyter per mm3 i ascitesvätskan.
  • Behandling:Består av tidig antibiotikabehandling med tillägg av albumin intravenöst. Därefter profylaktisk behandling. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.