Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

 • Definition:Tillstånd med hindrat luftflöde/obstruktivitet som inte är möjligt att normalisera med läkemedel som kan minska obstruktivitet. 
 • Förekomst:KOL är en av de vanligaste orsakerna till morbiditet och mortalitet världen över.
 • Symtom:Man bör misstänka KOL vid långvarig hosta, ökad slemproduktion, dyspné och efter långvarig exponering för riskfaktorer, speciellt tobaksrök.
 • Kliniska fynd:Fynden beror på hur svår sjukdomen är. Klinisk undersökning är otillräcklig för att ställa diagnosen KOL. Det kan förekomma en betydande lungfunktionsförlust utan att personen har svåra symtom eller att de uppsöker läkare.
 • Diagnostik:Diagnosen KOL baseras på klinisk bedömning och spirometri efter bronkdilatation. Diagnosen går inte att ställa enbart på anamnes och kliniska fynd. Sjukdomen graderas enligt GOLD med hjälp av grad av funktionsnedsättning, symtom och exacerbationshistoria.
 • Behandling:Individuell behandling baserad på symtom och exacerbationsrisk. Viktiga komponenter i behandlingen är rökfrihet, fysisk träning, influensa- och pneumokockvaccin, läkemedelsbehandling med inhalation av bronkdilaterande medel och inhalationssteroider samt tidig och korrekt behandling av exacerbationer.

Basfakta

Definition

 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) definieras som en vanlig, behandlingsbar sjukdom som går att förebygga:
  • Den karakteriseras av ihållande luftvägssymtom och minskat luftflöde på grund av patologiska förändringar i luftvägar och alveoler, vanligen på grund av exponering till skadliga partiklar eller gaser1
  • Luftvägsobstruktionen manifesterar sig som en FEV1/FVC-kvot <0,7 efter bronkdilatation
  • FEV1-nivån i procent av det förväntade normalvärdet definierar obstruktivitetens spirometriska svårighetsgrad, stadium I–IV
 • Samlingsnamn för lungsjukdomar med kronisk luftvägsobstruktion som kan vara varierande men som inte är möjligt att normalisera helt:2
 • Till följd av inflammationen förekommer strukturella förändringar i små perifera luftrör och i lungvävnaden med bildning av hålrum (emfysem) i varierande grad: 
 • Asthma-COPD overlap/ACO?
 • Kronisk bronkit:
  • Hosta och slemproduktion de flesta dagarna under minst tre månader per år under minst två på varandra följande år och där andra orsaker till symtomen har uteslutits, till exempel tumör, tuberkulos
  • Observera att kronisk bronkit är en separat diagnos som dock kan anges tillsammans med KOL-diagnos för att indikera att patienten har produktiv hosta (vilket är prognostiskt ogynnsamt)
  • Kronisk bronkit kan föreligga utan KOL och KOL kan uppstå utan kronisk bronkit
 • Se även texten om KOL, exacerbation (om akutbehandling).

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.