Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, exacerbation

  • Definition:En KOL-exacerbation definieras som en akut försämring av andningsbesvär som leder till utökad behandling.
  • Förekomst:Exacerbationer förekommer hos alla patientgrupper enligt GOLD.
  • Symtom:Andfåddhet, trötthet och ökad slemproduktion eller -färg hos patienter med eller utan känd KOL.
  • Kliniska fynd:Vid en exacerbation kan nedsatt saturation, dyspné, ökad andningsfrekvens och påverkat allmäntillstånd observeras.
  • Diagnostik:Ett eller fler av följande: nytillkomna missfärgade upphostningar, ökad mängd upphostningar och ökad dyspné. Tillståndet kan vara lindrigt till livshotande.
  • Behandling:Består av bronkdilaterande behandling och kan bestå av behandling med kortikosteroider, antibiotika, syrgas och eventuellt andningsstöd.

Basfakta

Definition 

  • En KOL-exacerbation definieras som en akut försämring av andningsbesvär som leder till utökad behandling.1

Diagnos

Behandling

Förlopp och komplikationer 

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.