Emfysem

Sammanfattning

 • Definition:Emfysem innebär att det bildas hålrum i lungparenkymet till följd av lungvävnadsdestruktion. Tillståndet uppkommer oftast som en följd av exponering för skadliga, luftburna ämnen.
 • Förekomst:KOL förekommer hos 8–10 % av den vuxna befolkningen och emfysem utgör en del av KOL-diagnosen.
 • Symtom:Symtomen är framförallt andningssvårighet och kronisk hosta.
 • Kliniska fynd:Fynden beror på hur uttalat emfysemet är.
 • Diagnostik:CT kan användas för att bedöma om förekomst och utbredning av emfysem samt om emfysemet är homogent eller heterogent.
 • Behandling:Behandlingen vid emfysem sammanfaller med behandlingen av KOL, och består i första hand av rökstopp, vaccinationer, fysisk träning och läkemedel.

Basfakta

Definition

 • Emfysem (grek. emfysan = blåsa upp) innebär att det bildas hålrum i lungparenkymet till följd av lungvävnadsdestruktion. I dessa hålrum sker inget gasutbyte.
 • Emfysem ingår i de flesta fall som del i KOL-diagnosen. Det kan vara av värde att få en uppfattning om utbredningen av emfysem vid KOL eftersom specifik behandling (volymreduktion) kan genomföras.
 • Det finns olika typer av emfysem:
  • Centrilobulärt (centriacinärt) emfysem:
   • Är lokaliserat centralt i lobuli (acini)
   • Observeras vid KOL hos rökare
  • Panlobulärt (panacinärt) emfysem:
   • Innebär bildning av hålrum som omfattar hela lobulus (acinus)
   • Observeras vid ärftlig alfa-1-antitrypsinbrist
  • Paraseptalt emfysem:
   • Är lokaliserat subpleuralt
   • Innebär ingen lungfunktionspåverkan
   • Kan vara underliggande orsak till spontanpneumothorax
  • Perifokalt emfysem:
   • Observeras ofta i anslutning till utläkta infektionsprocesser och ärrvävnad i lungorna
 • Emfysem är en patologisk-anatomisk diagnos. Detta innebär att diagnosen inte kan baseras på anamnes utan måste bygga på fysiologiska metoder och/eller bildanalys.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.