Kronisk bronkit

  • Definition:Produktiv hosta de flesta dagarna under en månad i minst 3 månader under 2 på varandra följande år. 
  • Förekomst:Prevalensen i Sverige är cirka 7 %.
  • Symtom:Långvarig slemhosta utan annan förklaring.
  • Kliniska fynd:Typiska kliniska fynd saknas. 
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd men spirometri, bilddiagnostik och blodprover kan användas för att utesluta andra orsaker. 
  • Behandling:Undvika exponering. Eventuellt kan vissa läkemedel prövas.

Basfakta

Definition

  • Definitionen av kronisk bronkit är produktiv hosta (slemupphostningar) majoriteten av dagarna under en månad, som varar minst 3 månader och i två på varandra följande år.
  • Kronisk bronkit är en uteslutningsdiagnos vilket innebär att andra tänkbara orsaker till en liknande sjukdomsbild (med kronisk slemhosta) ska uteslutas innan diagnosen ställs.
  • Kronisk bronkit betraktas som en egen diagnos och kan förekomma tillsammans med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller utan luftvägsobstruktion.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.