Astma hos barn ≥12 år och vuxna

Sammanfattning

 • Definition: En heterogen sjukdom som kännetecknas av en variabel luftvägsobstruktion som yttrar sig som återkommande, varierande luftvägssymtom såsom pip i bröstet, andnöd, trånghetskänsla i bröstet, hosta som varierar över tid.
 • Förekomst: Prevalensen av astma är ungefär 10 %. Incidensen är högst under barndomen. Cirka 5–10 % av patienterna har svår astma.
 • Anamnes: I anamnesen är ärftlighet och uppgifter om utlösande faktorer viktiga delar. 
 • Symtom:Pip i bröstet, andnöd, trånghetskänsla i bröstet, hosta och allergiska symtom är vanligt förekommande symtom.
 • Kliniska fynd: Oftast inga särskilda fynd vid välkontrollerad sjukdom. Spridda, högfrekventa pipljud med olika tonhöjd och längd, nedsatt saturation och tecken på allergi kan förekomma under försämringar av astma – akut astma.
 • Diagnostik:Astma är en klinisk diagnos men dynamisk spirometri är en viktig del av diagnostiken. Fynd av reversibel obstruktion stödjer diagnosen. PEF-mätningar kan också användas.
 • Behandling: Behandling består av icke-farmakologiska åtgärder såsom patientutbildning, undvikande av utlösande faktorer och rökavvänjning samt farmakologiska åtgärder med antiinflammatoriska och ibland luftrörsvidgande läkemedel.

Basfakta

Definition 

 • Astma är en heterogen sjukdom, i vilken en kronisk luftvägsinflammation oftast föreligger:1-2
  • Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna, mar varierande inflammatorisk bild, i villken mastceller, eosinofila granulocyter och T-lymfocyter ofta är involverade
  • Inflammationen leder till att luftvägarna blir överkänsliga, hyperreaktiva och drar ihop sig
  • Sjukdomen kännetecknas av återkommande luftvägssymtom såsom pip i bröstet, andnöd, trånghetskänsla i bröstet och hosta som varierar över tiden tillsammans med en variabel luftvägsobstruktion
 • Bronkiell hyperreaktivitet:
  • Utgör ett överdrivet kontraktilt svar av luftvägarna i reaktion på diverse stimuli av kemisk, fysisk, termisk eller immunologisk art
  • Bronkiell hyperreaktivitet förekommer hos alla astmapatienter men kan också förekomma utan samtidig astmadiagnos
  • Behandlas på samma sätt som astma 
 • Vanliga fenotyper (kliniska egenskaper av sjukdomen) av astma är:  

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.