Akut astma hos barn 0–6 år

  • Definition:Akut eller subakut försämring (exacerbation) i symtomkontroll som är så kraftig att den leder till besvär eller hälsorisker och föranleder besök till sjukvården och/eller kräver ökad läkemedelsbehandling, ofta med perorala steroider.
  • Förekomst:Förekommer som delsymtom av astma.
  • Symtom:Pipande och väsande andning, trånghetskänsla i bröstet, hosta, andnöd. Vid allvarlig exacerbation även agitation, svårigheter att prata och/eller trötthet.
  • Kliniska fynd:Pipande andningsljud eller nedsatta andningsljud. Forcerad andning med ev bukindragningar. Blekhet, ibland cyanos. Barnet vill inte leka, anstränga sig, vill ofta sitta hellre än ligga. Eventuellt takykardi. 
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Syresaturationen är lågt vid allvarlig exacerbation.
  • Behandling:Består av luftrörsvidgande, eventuellt syrgas. Hos vissa orala glukokortikoider. Ibland intensivvård på akutsjukhus.

Basfakta

Definition

  • Akut eller subakut försämring (exacerbation) i symtomkontroll som är så kraftig att den leder till besvär eller hälsorisker och föranleder besök till sjukvården och/eller kräver ökad läkemedelsbehandling, ofta med perorala steroider.
  • Se även texten om astma hos barn.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.