Tuberkulos (TBC)

 • Definition:Infektion med bakterier som tillhör Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. tuberkulosis, M. bovis och M. africanum). Tuberkulos kan manifesteras i många organ, men tuberkulos i lungorna är vanligast och epidemiologiskt viktigast, eftersom det är dessa fall som är smittsamma.
 • Förekomst:Incidensen i Sverige 2016 var 7,3 fall per 100 000 invånare och år, och det totala antalet fall var 734, varav 115 var smittade i Sverige.
 • Symtom:Klassiska symtom på lungtuberkulos: Hosta >3 veckor, ofta produktiv (ibland med blodtillblandning), viktminskning, nedsatt allmäntillstånd ,feber och nattsvettningar. Tuberkulös lymfadenit utgör cirka 20 %.
 • Kliniska fynd:Biljud vid lungauskultation på grund av pneumoni och pleurautgjutning, men auskultationen kan också vara helt normal även vid utbredda röntgenfynd. Vissa kan ha förstorade lymfkörtlar på halsen.
 • Diagnostik:Direkt mikroskopi, odling och/eller PCR i sputum/bronkialsköljvätska + lungröntgen. Diagnosen latent tuberkulos ställs med tuberkulintest, eventuellt IGRA + lungröntgen.
 • Behandling:Primära antituberkulösa medel är Isoniazid, rifampicin, pyrazinamid och etambutol. DOT – direkt observerad terapi vid misstanke om dålig följsamhet.

Basfakta

Definition

 • Infektion med bakterier som tillhör Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. tuberkulosis, M. bovis och M. africanum):
  • Nästan alla infektioner i Sverige orsakas av M. tuberculosis
 • Tuberkulossmitta orsakas av luftburen smitta av Mycobacterium tuberculosis från en person med lungtuberkulos.
 • Tuberkulos kan manifesteras i många organ, men tuberkulos i lungorna är vanligast och epidemiologiskt viktigast, eftersom det är dessa fall som är smittsamma. Det är först och främst personer som får påvisad tuberkulos vid direkt mikroskopi av expektorat eller inducerat sputum som utgör en smittorisk.
 • Snabb diagnostik och effektiv behandling är de viktigaste åtgärderna vid bekämpning av tuberkulos.
 • WHO har som målsättning att halvera prevalens och antal dödsfall som följd av tuberkulos innan år 2015.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.