Pneumoni hos vuxna

Sammanfattning

 • Definition:Pneumoni definieras som en infektion i lungparenkymet med symtom och statusfynd förenliga med akut nedre luftvägsinfektion och med radiologiska förändringar som talar för pneumoni.
 • Förekomst:Ungefär 1 % per år i industriländer med tydligt högre incidens hos äldre individer (>65 år).
 • Symtom:Vanliga symtom är hosta, feber, bröstsmärta (pleurit), dyspné, trötthet och ökad slemproduktion.
 • Kliniska fynd:Feber förekommer hos de flesta. Fynd vid lungauskultation kan ge stöd åt diagnosen. Ökad andningsfrekvens, förvirring och hypotoni talar för mer allvarlig sjukdom.
 • Diagnostik:Diagnosen bygger på typiska symtom och kliniska fynd. Provtagning för CRP kan ge stöd åt diagnosen. Vid oklara fall kan lungröntgen övervägas. Vid sjukhusförvärvad pneumoni rekommenderas mer utförlig diagnostik.
 • Behandling:Består av adekvat antibiotikabehandling.

Basfakta

Definition

 • Pneumoni definieras som en infektion i lungparenkymet med symtom och statusfynd förenliga med akut nedre luftvägsinfektion och med radiologiska förändringar som talar för pneumoni.1-2
 • Sjukdomen kan också involvera bronker, bronkioler, pleura och interstitiell vävnad:
 • Vid lunginflammation hos barn, läs här.
 • Samhällsförvärvad pneumoni (CAP, community-acquired pneumonia): 
  • Symtom/statusfynd förenliga med akut nedre luftvägsinfektion i kombination med lungröntgenförändringar talande för denna sjukdom. Vanliga symtom är feber, hosta, dyspné, nytillkommen uttalad trötthet och andningskorrelerad bröstsmärta
 • Sjukhusförvärvad pneumoni (HAP, hospital-acquired pneumonia):
  • Definieras som en pneumoni som debuterar ≥48 timmar efter sjukhusinläggning
  • Ventilatorassocierad pneumoni (VAP, ventilator-associated pneumonia) är en undergrupp av sjukhusförvärvad pneumoni enligt definitionen ovan och definieras som en pneumoni som uppkommer ≥48 timmar efter intubation/trakeostomi och start av invasiv ventilation
 • Pneumonit:

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.