Pleurit

 • Definition:Inflammation i pleura i form av torr eller exsudativ pleurit.
 • Förekomst:Inget ovanligt tillstånd.
 • Symptom:Kraftig och skärande smärta i bröstkorgen som förvärras vid djupa andetag, hosta och nysning.
 • Kliniska fynd:Vid torr pleurit hörs gnidningsljud vid in- och utandning över det smärtsamma området. Nedsatta andningsljud vid exsudativ pleurit.
 • Diagnostik:Infektionsparametrar (CRP och eventuellt LPK med B-celler), Wells score för att differentialdiagnostisera gentemot lungemboli, röntgen thorax, eventuellt pleuratappning och mikroskopi/odling av vätskan.
 • Behandling:Beror på typ av pleurit och underliggande sjukdom. Ofta är det aktuellt med antibiotika.

Basfakta

Definition

 • Inflammation i pleura.1
 • Delas in i torr och exsudativ pleurit.
 • Pleuraempyem räknas också in under pleuriter.

Klinisk anatomi

 • Pleurarummet är ett tunt, vätskefyllt rum mellan lunga och thoraxhålan som möjliggör friktionsfri rörelse för lungorna under andning.
 • Pleuran består av två hinnor (pleurablad): viscerala pleuran som omsluter lungorna och parietala pleura som täcker insidan av bröstkorgen. 
 • Pleurarummet kan potentiellt fyllas med olika substanser, såsom till exempel transudat, exsudat, var, blod, luft eller kylus (lymfvätska).
 • Det finns smärtreceptorer i parietala pleura.

Etiologi och patogenes

 • Pleura och pleurarummet kan påverkas av olika systemiska sjukdomsprocesser, så väl som av lokal sjukdom i lungorna2
 • Två tredjedelar av pleuriterna uppstår från lunginflammationer eller penetrerande torakalt trauma. Andra uppkomstmekanismer är vaskulär spridning eller spridning från bukhålan.3

Torr pleurit

 • Frekvent fynd vid lobära pneumonier och lunginfarkt/lungemboli.2
 • Kan också ses vid andra pneumonier, vid lungabscess och vid primär tuberkulos.
 • Myalgiaepidemica (coxsackie B-virus).
 • Uremi, SLE, reumatoid artrit.
 • Trauman – revbensfraktur, pneumothorax.

Exsudativ pleurit

 • Oftast sekundärt till lunginflammation, särskilt bakteriell pneumoni, som i cirka 1/3 av fallen följs av pleuraexsudat.
 • Mykoplasma och virusinfektion ger mer sällan exsudat.
 • Tuberkulös pleurit: 
  • Några fall i Sverige årligen
  • Oftast yngre migranter från fattiga länder
  • Behöver inte tillhöra någon riskgrupp
 • Neoplastiskexsudativ pleurit orsakas oftast av lungcancer och metastatisk cancer, mer sällan av mesoteliom.

Pleuraempyem

 • I de flesta fall sekundärt till pneumoni.
 • Andra orsaker är operativa ingrepp eller trauman i thorax, eventuellt spridning från abdominell sjukdom och peritonit.
 • Typiska bakteriella agens är pneumokocker, stafylokocker, Streptococcus pyogenes och Haemophilus influenzae.
 • Cirka 1/3 av empyem orsakas av anaeroba bakterier.
 • Hos nästan hälften finns två till tre olika bakterier.

Predisponerande faktorer

 • Lunginflammation.
 • Thoraxtrauman.
 • Postthorakotomisyndrom:
  • Efter kirurgiska ingrepp kan en ospecifik inflammation i pleura medföra återkommande pleuraexsudat

ICD-10

 • J90 Pleurit med effusion
 • R09.1 Pleurit

ICD-10 Primärvård

 • J90-P Utgjutning i lungsäcken som ej klassificeras annorstädes

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Torr pleurit diagnostiseras utifrån anamnes och typiska fynd.
 • Exsudativ pleurit diagnostiseras utifrån anamnes och typiska fynd, och bekräftas vid pleurapunktion.
 • Pleuraempyem diagnostiseras utifrån typisk klinik, pleurapunktion och aerob och anaerob odling.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Torr pleurit

 • Kraftig och skärande smärta i bröstkorgen som förvärras vid djupa andetag, hosta och nysning.
 • Smärtan är ensidig, akut förekommande och oftast lokaliserad nedåt och lateralt på thorax.
 • Smärtan kan projiceras till skuldran vid påverkan av diafragmadelen av pleura.
 • Eftersom smärtan förvärras vid djupandning och hosta är andningen ofta ytlig och snabb.
 • Många föredrar att ligga på den sjuka sidan.

Exsudativ pleurit

 • Symtomen beror på den primära sjukdomen.
 • De pleurala smärtorna försvinner ofta när det utvecklas exsudat, och många exsudat utvecklas utan föregående lokala symtom.
 • Vid större exsudat kan det förekomma torrhosta och dyspné.

Pleuraempyem

 • Det vanligaste symtomet är feber, antingen som förekommande förhöjd temperatur eller sekundär temperaturstegring efter en pneumoni eller ett thoraxingrepp.
 • Äldre och försvagade personer kan vara afebrila.
 • Lokala smärtor och dyspné kan förekomma.

Kliniska fynd

Torr pleurit

 • Det typiska är pleuralt gnidningsljud, sprakande eller skrapande ljud som hörs både vid in- och utandning från det smärtande området.
 • Gnidningsljuden är ofta övergående och kan försvinna inom några timmar.

Exsudativ pleurit

 • Den sjuka sidan rör sig ofta mindre vid respirationen.
 • Inbuktningarna som motsvarar interkostalrummen kan försvinna och ersättas av en utåtbuktning.
 • Perkussionsljuden är dämpade, främst basalt.
 • Respirationsljuden är försvagade.
 • Det kan finnas lätta bronkiala respirationsljud vid exsudatets överkant.
 • Ofta måste exsudaten vara på 500 ml eller mer innan man finner säkra auskultatoriska förändringar.

Pleuraempyem

 • Dämpning och försvagad respiration och fremitus.
 • Empyem kan perforera huden och skapa pleurokutan fistel, vilket speciellt var vanligt tidigare vid tuberkulösa empyem.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Infektionstester:
  • CRP, eventuellt LPK med B-celler.
  • Temperaturmätning
 • För differentialdiagnostisering gentemot lungemboli bör Wells score göras, se artikel om Lungemboli, under rubrik Diagnos.

Andra undersökningar

Slätröntgen

 • Exsudativ pleurit:
  • Vätskan samlar sig vanligen mellan lungans bas och diafragma
  • Bilden kan förändras av pleuraadherenser, och vätskan kan då vara samlad i fickor som ser oförändrade ut i sidoläge
  • De minsta exsudaten ses bäst i sidoläge, vätskemängder ner till 25–50 ml kan påvisas
 • Pleuraempyem:
  • Exsudatet är ofta avkapslat vid diagnostidpunkten
  • Oftast lokaliserat nedåt, baktill eller lateralt
  • Vid bronkopleural fistel kan luft-vätskenivå ses.

Pleuratappning

 • Indikation:
  • Diagnostisk pleuratappning vid vätska >5 mm på sidobilder av okänd orsak
  • Terapeutisk pleuratappning om patienten är andfådd, har hypoxi och stora exsudat
 • Se Vårdhandboken för tillvägagångssätt.
 • Exsudativ pleurit:
  • Utvärdering av utseende, lukt och viskositet
  • Albumin och LD, jämföra med blodvärden, för att skilja mellan exsudat/transudat
 • Pleuraempyem:
  • Odling av vanliga bakterier aerobt och anaerobt, eventuellt också för tuberkelbakterier

Andra undersökningar

 • Ultraljudsundersökning:
  • Bra metod för att påvisa fri vätska och eventuellt adherenser eller fickor
  • Viktig metod för att bedöma var pleuratappning bör göras i thorax
 • CT:
  • Kan ibland ge viktig information om läge av tumörer, sammanväxningar och eventuella vätskesamlingar
  • Bör inte skjuta upp en pleuratappning, om man inte tror att tappningen kan vara svår att utföra och inte självklart ses på ultraljud
 • PET-undersökning:
  • Kan vara värdefullt för att skilja mellan maligna och benigna förändringar i pleura
  • Kan också indikera var bästa platsen för biopsier finns
 • Pleurabiopsi vid misstanke om tumör eller tuberkulos. Vid misstanke om tuberkulos bör odling ske på biopsimaterial.
 • Thorakoskopi vid förekommande vätskeansamling av oklar etiologi.

När remittera?

 • Vid misstanke om lungemboli, Wells score ≥4.
 • Vid misstanke om annan bakomliggande sjukdom som inte kan behandlas på vårdcentral.
 • Vid indikation för pleuratappning, se Pleuratappning ovan.
 • Vid upprepade pleuratappningar remiss för pleurodes, för diagnostik och då det finns risk för sammanväxningar som förhindrar expansion av lungan.

Behandling

Behandlingsmål

 • Behandla orsak till pleurit, eventuellt behandla symtomatiskt.

Allmänt om behandlingen

 • Beror på orsak och typ av pleurit.4
 • Antibiotika och operativ behandling vid empyem.
 • Annars symtomatisk behandling och behandling av underliggande sjukdom.

Läkemedelsbehandling

 • Analgetika, till exempel NSAID har bra effekt vid torr pleurit. Räcker ofta som behandling vid viruspleurit.
 • Vid pneumoni och pleurit ges behandling som vid pneumoni; i första hand penicillin V 1 g x 3 i 7 dagar per oralt.
 • Val av antibiotika beror på bakteriell etiologi.5
 • Om det vid pleuratappning finns misstanke om empyem bör 5 mill enheter penicillin och 500 mg metronidazol installeras i pleurahålan, samtidigt som parenteral behandling med penicillin och metronidazol startas:
  • Behandlingen justeras enligt svaren på odlingen
  • Behandlingen bör fortsätta under tre veckor, ibland ännu längre

Annan behandling

Exsudativ pleurit

 • Tömning av exsudat görs alltid om de är stora och ger dyspné.
 • Större exsudat bör tömmas om de inte visar tecken på spontan resorption eftersom ett kroniskt exsudat kan organiseras och förhindra expansion av lungan.
 • Pleurodes kan provas vid recidiverande pleurautgjutningar.

Pleuraempyem

 • Pleuradränage och frekvent sköljning samt antibiotikabehandling i höga doser och minst i tre veckor.
 • Det finns ingen evidens för intrapleural fibrinolytika.6
 • Terapeutisk thorakocentes med sköljning och inläggning av dränage.

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

Torr pleurit

 • De flesta tillfrisknar när grundsjukdomen behandlas.

Exsudativ pleurit

 • Förloppet beror på den primära sjukdomen.
 • Exsudat sekundärt till pneumoni eller lunginfarkt försvinner som regel inom loppet av några veckor vid adekvat behandling.

Pleuraempyem

 • Läker ofta vid tidig diagnos och behandling.
 • Obehandlat och efter dränageinläggning kan empyemet bli kroniskt.
 • Kroniskt empyem kan också bero på lungcancer, främmande föremål, bronkopleural fistel eller specifik infektion som till exempel tuberkulos.
 • Vid tillfredsställande behandling försvinner varet och avlöses av ett seröstexsudat som ofta kvarstår i två till fyra veckor.

Komplikationer

 • Torr pleurit:
  • Adherenser mellan pleurabladen
  • Övergång till exsudativ pleurit
 • Exsudativ pleurit:
  • Pleurafibros (särskilt vid tuberkulös pleurit)
 • Pleuraempyem:
  • Bronkopleural fistel
  • Pleurokutan fistel

Prognos

 • Prognosen vid pleuraempyem beror på den primära lungsjukdomen och patientens allmäntillstånd:
  • Spädbarn och äldre har dålig prognos

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Animation

Uppföljning

Plan

 • Kräver uppföljning och kontroll.

Vad bör kontrolleras?

 • Symtomutveckling.
 • Röntgen av thorax med avseende på läkning och eventuellt recidiv.

Illustrationer

Bilder

Källor

Referenser

 1. Kass SM, Williams PM, Reamy BV. Pleurisy. Am Fam Physician 2007; 75: 1357-64. PubMed
 2. Hooper C, Lee YC, Maskell N; BTS Pleural Guideline Group. Investigation of a unilateral pleural effusion in adults: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. Thorax 2010;65(suppl 2):ii4-ii17. PMID: 20696692 PubMed
 3. English JC, Leslie KO. Pathology of pleura. Clin Chest Med 2006;27:157-180. PubMed
 4. Light RW. Pleural effusions. Med Clin North Am. 2011;95(6):1055–1070. PMID: 22032427 PubMed
 5. Maskell NA, Batt S, Hedley EL, et al. The bacteriology of pleural infection by genetic and standard methods and its mortality significance. Am J Respir Crit Care Med 2006;174:817-823. PubMed
 6. Davies HE, Davies RJ, Davies CW, and BTS Pleural Disease Guideline Group, Management of pleural infection in adults: British Thoracic Society Pleural Disease Guideline 2010. Thorax 2010;65 Suppl 2: ii41-53. PMID: 20696693 PubMed

Sakkunniga

 • Gerdt Riise, docent och överläkare, Avdelningen för lungmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.