Mykoplasmapneumoni

  • Definition:Nedre luftvägsinfektion orsakat av den intracellulära bakterien Mycoplasma pneumoniae.
  • Förekomst:Utgör cirka 10 % av de samhällsförvärvade pneumonierna, vanligt agens framförallt i åldrarna 5-30 år.
  • Symtom:Ofta långvarig torrhosta, måttlig feber, snuva och huvudvärk.
  • Kliniska fynd:Pipande och väsande andning och krepitationer kan höras, men ofta normala auskulationsfynd. 
  • Diagnostik:CRP, LPK, nasofarynxprov för PCR , eventuellt serologi.
  • Behandling:Antibiotika; doxycyklin eller erytromycin.

Basfakta

Definition

  • Nedre luftvägsinfektion orsakat av den intracellulära bakterien Mycoplasma pneumoniae.
  • Mikroorganismen kan orsaka ett brett spektrum av luftvägsinfektioner som inkluderar pneumoni, trakeobronkit och övre luftvägsinfektion.1
  • Bara 5–10 % som är infekterade med M pneumoniae utvecklar pneumoni.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.