Klamydiapneumoni, TWAR

  • Definition:Pneumoni orsakad av Chlamydophila pneumoniae. Ingår i gruppen atypiska bakterier.
  • Förekomst:Vanligt hos personer för 20 års ålder och äldre. Symtomatisk infektion är ovanligt hos barn >5 år. 
  • Symtom:Oftast asymtomatisk. Smygande symtomutveckling med stigande feber, huvudvärk och sjukdomskänsla om infektionen är symtomatisk. Hosta är vanligt men kan komma senare i förloppet.
  • Kliniska fynd:Svullna cervikala lymfkörtlar, låggradig feber och auskultatoriska fynd av lungorna kan förekomma. 
  • Diagnostik:Baseras på en typisk klinisk bild. PCR kan påvisa C. pneumoniae.
  • Behandling:Antibiotikabehandling rekommenderas endast vid pneumoni (inte vid bronkit/rinosinuit).

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.