Andningssvårigheter och dyspné hos vuxna

Basfakta

Definition

 • Andnöd, dyspné och andningssvårigheter är en subjektiv känsla av att få för lite luft.1 Patienterna använder ofta ordet andfåddhet:
  • Känslan beror på en interaktion mellan ett flertal fysiologiska, psykologiska sociala och externa faktorer och kan leda till sekundära fysiologiska reaktioner och beteendeförändringar
  • När andnöden är större än förväntad med tanke på den fysiska ansträngningen anses den vara patologisk2
 • Andra begrepp:
  • Takypné är snabb andning (ökad andningsfrekvens)
  • Ortopné är andningssvårigheter i liggande 
  • Paroxysmal nattlig dyspné är nattliga uppvaknande med plötslig andnöd (karakteristiskt för hjärtsvikt)
  • Effortdyspné är andnöd vid ansträngning 
  • Vilodyspné är andnöd i vila
 • Dyspné som uppträder i situationer där personer i samma ålder, under samma förhållanden, inte upplever dyspné, kan vara tecken på sjukdom.
 • Dyspné som varar längre än en månad definieras som kronisk dyspné.2

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar i primärvården

Andra undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.