Gå direkt till huvudinnehållet

KOL – vad kan man göra själv?

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: Publicerad:


Sluta röka

Rökstopp är den avgjort viktigaste åtgärden vid KOL. Genom att sluta röka minskar symtomen, den fysiska kapaciteten ökar, och lungkapaciteten försämras mycket långsammare. Personer som lever tillsammans med KOL-patienter bör inte heller röka. Det finns i dag en mängd olika program som kan göra det lättare att sluta röka. Mer information hittar du på slutarokalinjen.se .

Undvik lunginflammationer och influensa

Personer med KOL är speciellt utsatta för att få lunginflammationer, och de har dessutom lätt att få allvarliga sådana. Även om lunginflammationen vanligtvis kan behandlas med antibiotika, är det viktigt att försöka undvika sådana sjukdomar. Enkla och effektiva åtgärder är vaccin mot influensavirus, god personlig hygien samt undvikande av kontakt med personer som har influensa, svalg- och lunginflammationer.

Andningsövningar

Det finns speciella host- och andningsövningar som kan vara till nytta vid KOL. Speciellt före fysisk aktivitet eller vid förvärrande av sjukdomen kan dessa vara gynsamma. Dessa former av övningar kan man lära sig av fysioterapeuter.

Studier visar att träning av andningsmuskulaturen ger förbättring vad gäller andfåddhet, trötthet, livskvalitet och förmågan att andas med sluten mun.

Begränsa slemproduktionen

Vissa personer med KOL besväras av kraftig slemproduktion. Förutom att det är obehagligt, kan slemmet också öka risken för lunginflammation. Enkla åtgärder som kan begränsa slemproduktionen, är att dricka mer vätska och att upprätthålla en god luftfuktighet i hemmet. Det finns vissa läkemedel som tunnar ut slemmet, men erfarenheten visar att dessa inte är till speciellt stor nytta vid KOL. Host- och andningsövningar som kan vara till nytta för att få upp slemmet: Dessa går ut på att man andas in djupt tre till fyra gånger, och sedan hostar kraftigt. Hosta är ett av de viktigaste sätten att få upp slem vid KOL, och det är därför viktigt att inte använda hostdämpande läkemedel.

Träning

Fysisk aktivitet rekommenderas som en del av behandlingen, hos alla patienter med KOL. Träningsprogram ökar uthållighet och livskvalitet vid KOL, men minskar vanligtvis inte behovet av läkemedel. Träningsprogrammet bör involvera de stora muskelgrupper som har betydelse för dagliga aktiviteter, speciellt lår- och höftmuskulaturen. Detta utförs mest effektivt genom gång eller cykling. Träning av armmuskulaturen är också till nytta eftersom många upplever andningssvårigheter när de använder armarna. Läs mer om fysisk aktivitet vid KOL.

Kost

En sund och välbalanserad kosthållning är gynnsam för alla. Personer med kroniska sjukdomar, däribland KOL, har troligtvis speciellt stor nytta av en god och allsidig kosthållning. 

Andra åtgärder

Små luftpartiklar som till exempel industriellt damm, aerosoler och omkringflygande damm kan irritera luftvägarna och lungorna samt förvärra KOL-sjukdomen. KOL-patienter bör undvika dessa ämnen så mycket som möjligt, och försöka upprätthålla ren luft inomhus med en god ventilation.

Vill du veta mer?